คลังคลิปความรู้
การสืบค้นค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผักและผลไม้ - printable_version

+- คลังคลิปความรู้ (https://www.doa.go.th/media)
+-- คลังข้อมูล: คลิปความรู้เทคโนโลยีด้านพืชและจักรกลการเกษตร Smart Box (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=3)
+--- คลังข้อมูล: คลิปความรู้ Smart Box ปี 2565 (https://www.doa.go.th/media/forumdisplay.php?fid=28)
+--- เรื่อง: การสืบค้นค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผักและผลไม้ (/showthread.php?tid=375)การสืบค้นค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผักและผลไม้ - doa - 01-23-2023

การสืบค้นค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผักและผลไม้