การผลิตลองกอง
#1
การผลิตลองกอง-ต้นพันธุ์และการปลูก 1/5

ตอบกลับ
#2
การผลิตลองกอง-การใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษา 2/5

ตอบกลับ
#3
การผลิตลองกอง-การจัดการศัตรูพืช 3/5

ตอบกลับ
#4
การผลิตลองกอง-การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 4/5

ตอบกลับ
#5
การผลิตลองกอง-การแปรรูป 5/5

ตอบกลับ