เพิ่มสุขปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรม
“เพิ่มสุขปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชม ฟรี/ไม่คิดค่าบริการ


เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว


เพิ่มสุขปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3)

ตั้งศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา