วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนือตอนล่าง) เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สวพ.2 “การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2