เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ครั้งที่ 5/2564 และร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การผลิตขยายต้นพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาปลอดโรคกรีนนิ่ง โดยคุณวารีรันต์ สมประทุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเข้าเยี่ยมชมดูงานโรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มโอปลอดโรคกรีนนิ่ง ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท