วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 ของ สวพ.2 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ และหน่วยงานเครือข่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก