วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสวพ.2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2565 พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคเหนือตอนล่าง) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ผู้อำนวยศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุม