วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายผลการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ในพื้นที่ด้วยโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจในโรงเรือนอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก เกษตรกรอบรมจำนวน 50 คน