วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เป็นประธานในประชุมคัดเลือกเกษตรกร​ GAP​และพืชอินทรีย์ดีเด่น ในระดับเขต ประจำปี 2566 โดยมี  ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด เป็นกรรมการการคัดเลือก พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพ.2 และศวพ.จังหวัด เข้าร่วมประชุม มีแปลงเข้าร่วม สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ GAP พืชจำนวน 7 แปลง และ สาขาการผลิตพืชอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 7 แปลง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สวพ.2 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก