การจำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  พ.ศ. 2564 อ่านประกาศ

Read more

ลงทะเบียนรับต้นกัญชา กัญชง

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชงได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ที่   www.doa.go.th หรือที่ลิงก์นี้  https://register.doa.go.th/guncha

Read more