previous arrow
next arrow
Slider

จัดงาน“เกี่ยวข้าวเผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจั

Read more

คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มผู้ผลิตทุเรียนให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ภายใต้โครงการ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ.2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน “เกี่ยวข้าวเผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์เรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.0

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.3

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในที่ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน “งานเปิดบ้านบริการวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6” ภายใต้การจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

นายปราโมช ร่วมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ฯ ครั้งที่ 16

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมช ร่วมส

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ ของทุเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริ

Read more