ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.6)