ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล