ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในโอกาสนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติและมอบช่อดอกไม้เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับรางวัล ของกรมวิชาการเกษตรจำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์