ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปี 2564

รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ประกอบการรายเก่า ระหว

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่

Read more

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างสอบเทียบและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖

Read more

ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาค

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 ให้กับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้

Read more

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย นายปราโมช นุ้ยศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นายพินิจ กัลยาศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และนางสาวเชาวนี วิเสโส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม บูรณาการ แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อกำหนดแนวทาง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

วันที่ 25 ธันวาคม 2563:นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.6 ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

จัดฝึกอบรมโครงการชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตรการผลิตผักอินทรีย์จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการผลิตพืชผักอินทรีย์ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รุ่นที่ 1) และหลักสูตรการจัดการดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมัก (รุ่นที่ 1)

วันที่ 22-23 ธันวาคม  2563 นายชลธี นุ่มห

Read more