นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในที่ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน “งานเปิดบ้านบริการวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6” ภายใต้การจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

นายปราโมช ร่วมสุข ประธานคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 Hortex’2020 & fruitpital Innovation Fair 2020 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ฯ ครั้งที่ 16

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปราโมช ร่วมส

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดความอ่อนแก่ ของทุเรียน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) แก่เกษตรกร Young Smart Farmer ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำ ธกส.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี  นุ่มหนู

Read more

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริย

Read more

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more