นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน พืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 (Hortex’2020) & Fruitpital Innovation Fair 2020 มหานครผลไม้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี จัดงาน “เปิดบ้านบริการวิชาการ สวพ.6” ภายใต้การจัดงานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 (Hortex’2020)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 นายสุธี  ทอง

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 (Hortex’2020) & Fruitpital Innovation Fair 2020 มหานครผลไม้ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม

Read more

เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ สายพันธุ์ทุเรียน ปฏิทินปฏิบัติดูแลรักษาทุเรียน การป้องกันกำจัดโรค ศัตรูพืชทุเรียน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู

Read more

จัดอบรมโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร เรื่อง “การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (มะพร้าว)“

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนา

Read more

เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน” ครั้งที่ 5

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายฤหัส ไชยศักดิ์

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลก ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย ให้ผืนดิน” และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสุธี ทองแย้ม ผู

Read more

จัดงาน“เกี่ยวข้าวเผาปลา เสวนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4” ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจั

Read more