– กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายเก่าและรายใหม่”

แบบตอบรับ การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563”

Qc code สำหรับการติดต่อ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8