1(1.1.1)จัดการปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลังหลังนาจังหวัดศรีสะเกษ

1(1.2)การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่ สวพ. 3

1(1.2.1)การทดสอบพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลังหลังนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

1(1.2.2)การทดสอบพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลังหลังนา จังหวัดอำนาจเจริญ

1(1.3)การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

1(1.4)การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

1(2.1)การศึกษาความสัมพันธ์ของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังแต่ละชนิดกับพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่สวพ. 2

1(เร่งด่วน)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่

2(1)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์ถั่วลิสงฝักต้ม

2(1.1.1)โครงการต้นแบบการจัดทำแปลงและเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยคุณภาพดีโดยใช้ระบบน้ำหยด

3(1.1.1)การทดสอบระบบการปลูกพืชหลังน้ำลดจังหวัดยโสธร

3(2.1.1)เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนหลังน้ำลดในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

4(1.1.1)การควบคุมเสี้ยนดินโดยใช้ไส้เดือนฝอยในระบบการผลิตมันแกวจังหวัดมหาสารคาม

5(1.1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคต้นโทรมและใบจุดของผักพายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

6(2.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาโดยวิธี IPM ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และแมลงศัตรูพืชในผลผลิตสด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6(2.2)การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวโหระพา ให้ปลอดภัยจากเชื้อ E

6(3.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพราโดยวิธี IPM ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และแมลงศัตรูพืชในผลผลิตสด จังหวัดปทุมธานี

6(3.2)การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะเพรา ให้ปลอดภัยจากเชื้อ E.coli,samonella

6(4.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีฝรั่งโดยวิธี IPM ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและแมลงศัตรูพืชในผลผลิตสดจังหวัดนครปฐม

6(5.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสะระแหน่ในสารละลายปุ๋ยให้ปลอดภัยจากเชื้ออีโคไลและเชื้อซัลโมเนลลา

7(1.1.1)เร่งด่วน วิจัยและพัฒนาขนาดของโรงเรือนเปิดดอกเห็ดนางรม

7.1เร่งด่วน1ล้าน การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อป้องกันกำจัดหนอนด้วงแรดมะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

8เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดแพร่

9(1.3)การเปรียบเทียบมาตรฐาน โคลนอ้อยดีเด่นระหว่างศูนย์ปี 2552

9(1.9)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2550

9ศึกษาคุณภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากแหล่งจำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนบน

10(1.1.5)การเปรียบเทียบมาตรฐานอ้อยชุด 2547 ตอ 2 เก็บเกี่ยว

10(1.1.8)การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยชุดปี 2546-1 เพื่อผลผลิตและคุณภาพ อ้อยตอ 1

10(1.2.3)การคัดเลือกครั้งที่ 1 ชุดปี 2553 ในเขตใช้น้ำฝน

10(1.2.5)ศึกษาปริมาณแป้งในพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำและโคลนดีเด่น

10(1.2.6)ศึกษาการสะสมน้ำตาลของอ้อย RT2001-1800 , RT2002-803 และ LK92-11 ในช่วงอายุและเดือนเก็บเกี่ยวต่างกัน

10ทดสอบเปรียบเทียบระบบการผลิตลำไยแบบพุ่มเตี้ยกับแบบเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

11(1.1)ผลของการตัดแต่งทรงต้นระบบกิ่งหลักเดี่ยวและระดับการให้ปริมาณธาตุอาหารต่อการให้ผลผลิตของกาแฟโรบัสต้า

11(2.1)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดมอดมอดกาแฟในแหล่งปลูกภาคเหนือ

11(2.2)สำรวจและศึกษาโรคในกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์เข้าจากต่างประเทศ

12(1.1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคหอมเลื้อยในหอมแดงโดยวิธีผสมผสานจังหวัดบุรีรัมย์

12(1.1.2)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคหอมเลื้อย ในหอมแบ่งโดยวิธีผสมผสานจังหวัดร้อยเอ็ด

13การใช้พืชตระกูลกะหล่ำเป็นสารรมทางชีวภาพ เพื่อควบคุมแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว

14(1)ผลของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อดัชนีการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออกในสภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

15(1.1,2.1,2.2,3.1,3.2)การสำรวจและการเฝ้าระวังศัตรูพืช สารพิษตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ในพืชผักที่ได้รับการรับรอง

16(1.1.1)ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย

16(2.1.1)ศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดรูปที่ดินให้เหมาะสมต่อการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

18(1.1)การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดหนอนกอที่เหมาะสมต่อการผลิตแห้วจีน

18(1.1)การทดสอบพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อผลผลิตสูงและต้านทานโรคราแป้ง

18(1.2)การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคราสนิมที่เหมาะสมต่อการผลิตแห้วจีน

18(1.3)การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการผลิตแห้วจีน

19 (1.1.1)การผสมพันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมปี54)

19(1.1.1)การประเมินระบบการผลิต การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้างในกะเพรา โหระพา และสะระแหน่ส่งออกหลัง

19(3.1.1)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อบริโภคหัวสด การเปรียบเทียบเบื้องต้นชุดที่ ๑

19(4.1.1)ศึกษาพัฒนาการ การเจริญเติบโต และค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ก้าวหน้า

19(4.3.2)การประเมินความต้านทานเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังพันธุ์ดีเด่น

20(1)การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(เร่งด่วน)

20(2)ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการต้นแบบการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด

20(3)จัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงาน

22(1.1.1)การศึกษาวิจัยพืชทางเลือกเพื่อแปรรูปในจังหวัดนราธิวาส

22(4.1.1)การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหามันสำปะหลังหัวเน่า จังหวัดอุบลราชธานี

22(4.1.2)การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังหัวเน่าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

22(5.1.1)การทดสอบพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในไร่เกษตรกร

22(5.1.2)การทดสอบพัฒนเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในไร่เกษตรกร

22(7.1.2)ทดสอบและพัฒนาเครื่องขุดมันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ในเขตภาคตะวันออก

23(เร่งด่วน)การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม

24(1.1)การกำจัดเพลี้ยไฟบนมะเขือเปราะโดยการตัดขั้วและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายในการป้องกันการเกิดผลสีน้ำตาล

24(1.2)การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะเขือเปราะตัดขั้วเพื่อการส่งออก

24(1.3)การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์และวิธีการบรรจุเพื่อกำจัดเพลี้ยไฟที่ทำลายมะเขือเปราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ตัดขั้วผล

24(1.4แก้ไขถูกต้อง)การจัดการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟบนมะระจีนและมะระขี้นกหลังการเก็บเกี่ยว

24(2.1)การจัดการแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabasi (Gennadius) บนผักชีฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว

24(2.2)การกำจัดเพลี้ยไฟบนกะเพรา โหระพา และแมงลักหลังการเก็บเกี่ยว

24(3.1)การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกอบแห้ง

24(3.2)การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกแช่แข็ง

25(4)ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์มะเขือ

25ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชผักกาดหอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

26(1)ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชไร่พื้นเมืองทางภาคเหนือตอนบน

27(1.1)เร่งด่วน การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในภาคใต้ (จ.กระบี่)

27(1.2)1การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในพื้นที่

27(1.2)การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมันในพื้นที่

27(1.5)1การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในภาคเหนือ

27(1.5)การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเพื่อการสร้างศักยภาพในการผลิตของดิน

28(3.2)การศึกษามวลชีวภาพของพัฒนาการการเจริญเติบโตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ทนทานแล้ง

28เร่งด่วน(1)การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการดินและปุ๋ยในระบบการผลิตฝรังอิทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

28เร่งด่วน(2)อิทธิพลของการจัดการดินและปุ๋ยในการผลิตแก้วมังกรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

29(1)ยังไม่สมบูรณ์การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของไม้ผลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

30การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอินทรีย์ในนา

31(3.1)การศึกษาระบบ Logistics และการตลาดข้าวโพดหวาน

31การคัดเลือกพันธุ์พริกขี้หนูผลสดที่ตอบสนองต่อการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์

33(1.1.1แก้ไขถูกต้อง)สำรวจรวบรวมข้อมูลปริมาณและการกระจายตัวของกล้วยที่ปลูกในภาคต่างๆ ของประเทศไทย (ม.ค.-ธ.ค.2554)

33(1.2.1)ล่าสุด ศึกษาระบบปลูกกล้วยไข่เพื่อกระจายการผลิตกล้วยไข่ส่งออก

33(1.2.2)การเพิ่มคุณภาพผลผลิตกล้วยไข่ช่วงฤดูแล้ง เพื่อการส่งออก

33(3.2.2.1-3.2.2.3แก้ไขล่าสุด)การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วย

33(3.2.5.1)เร่งด่วน การศึกษาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์จากกล้วยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากข้าวบาร์เล่ย์

33การวิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพและมูลค่าการตลาดกล้วย

34(1.2.2)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงและมีขนาดเมล็ดโต (ชุดที่ 2)-เปรียบเทียบเบื้องต้น

35(1.3)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพื่อผลผลิตสูงในแต่ละพื้นที่- การเปรียบเทียบเบื้องต้น

36 (1.1.1)การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสมในจังหวัดชัยภูมิ

37(2.1)ศึกษาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียปริมาณและคุณภาพ

39(2.2.1)ผลของพันธุ์ต่ออัตราและระยะเวลาการสะสมน้ำหนักแห้งของเมล็ดถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ดีเด่น

39(2.2.2)ผลของวันปลูกต่ออัตราและระยะเวลาการสะสมน้ำหนักแห้งของเมล็ดถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ดีเด่น (อัจฉรา)

39(2.5)การทดสอบการผลิตและการตลาดปทุมมาลูกผสมชุดที่ 2

43(3.2.3)ทดสอบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง

45(3.1.2)การศึกษากรรมวิธีการผลิตงางอก

50(1.3)การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในไร่เกษตรกร

51(2.2.1)การคัดเลือกสับปะรดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 รุ่นที่ 2) ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคผลสด

52(3)ทดสอบสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าตอสับปะรด

70 (1.1.1)การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการผลิตมะม่วงในพื้นที่ผลิตการค้า

70 (1.1.2)ระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดมะม่วงในเขตจังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

78(2.2)การวิจัยและพัฒนาเครื่องลดความชื้นดอกกล้วยไม้แบบอุโมงค์ลมก่อนการบรรจุหีบห่อ

84(1.1.2)การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูยอดสน

84(1.1.3)การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูเลย

93(2.5)การทดสอบการผลิตและการตลาดปทุมมาลูกผสมชุดที่ 2

99(1.1)ทดสอบอัตราสารเคลือบผิวที่เหมาะสมก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกอง

112(1.3)การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากว่านน้ำในการป้องกันกำจัดด้วงหมัดผักในคะน้า

119(1.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในพริกจังหวัดอุบลราชธานี

144(1.1.1)ศึกษาและสำรวจข้อมูลการผลิตกระวานและเร่ว

145(1.1.1)ศึกษาระบบการผลิตสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด

163(4.2.2)ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมหญ้าดอกขาว

164ศึกษาความเป็นพิษของมะกล่ำตาหนูและกากเมล็ดชาเพื่อใช้เป็นสารกำจัดหนู

165(1.1)การศึกษาชนิดของแมลงไรสัตว์ศัตรูพืชส่งออก ได้แก่ มะละกอและ มะพร้าว

165(1.2)การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ มะละกอ

165(1.3)1การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออก (มะละกอ และ มะพร้าวน้ำหอม) และพืชนำเข้า (ปาล์มน้ำมัน และหัวพันธุ์ไม้ดอก)

165(2.1.1)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากประเทศญี่ปุ่น

166(1.1.8)อนุกรมวิธานแมลงวันผลไม้สกุล Bactrocera

166(1.1.10)อนุกรมวิธานแมลงวันผลไม้สกุล Dacus

166(2.7)ความหลากชนิดของห่งห้อยในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

166(2.7)ความหลากชนิดของห่งห้อยในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

168(1.1.1)การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่สามารถสร้างโปรตีน

168(1.2.1)การคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมที่เหมาะสมกับชนิด

168(1.4.1)การคัดเลือกสายพันธุ์ราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าที่สร้างสปอร์อยู่ในรากพืชเป็นปริมาณมาก

168(1.6.1)การเพิ่มปริมาณแหนแดงเพื่อการผลิตวัสดุพาสำหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

169วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างของ prothiophos ในมะเขือยาวเพื่อกำหนดค่า

169(1.1)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างเมทธิดาไธออนในส้มเขียวหวานเพื่อกำหนดค่าปริมาณ

169(1.2)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างอีไธออนในส้มเขียวหวานเพื่อกำหนดค่าปริมาณ

169(1.4)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่น เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของ

169(2.1) วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้าง chlorpyrifos ในถั่วเหลืองฝักสด เพื่อกำหนดค่า

169(2.2)วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างของ profenofos ในถั่วเหลืองฝัก

169(2.3)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของฟิโปรนิลในถั่วฝักยาวเพื่อกำหนดค่าปริมาณ

169(2.4)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างไดเมโทเอต (dimethoate) ในถั่วฝักยาว เพื่อกำหนดค่า

171(1.1.1)พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

171(1.1.2)พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนในปุ๋ยเคมี

171(1.1.9)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

171(1.1.10)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์โพแทชที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมี

171(1.1.11)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนในปุ๋ยเคมี

171(1.1.12)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจนในปุ๋ยเคมี

171(1.1.13)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์โพแทชที่ละลายน้ำ ในปุ๋ยเคมี

171(1.1.14)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทชที่ละลายน้ำได้ในปุ๋ยเคมี

171(1.1.15)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทชที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมี

171(1.5.1)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร ametryn Method

171(1.5.2)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตรกลุ่มสารกำจัดแมลง Chlorpyrifos_ทัศนี

171(1.5.3)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร profenofos

171(1.5.4)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร กลุ่มสารกำจัดแมลง dimethoate

171(1.5.5)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร s-bioallethrin

172(2.1.2)ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในผักตระกูลแตง

173(1.2.3)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง prochloraz ในพริก

173(1.2.4)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษกลุ่ม organophosphorus

174การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างรวมอีไธออน คลอไพริฟอส และ โอเมทโธเอทในผักผลไม้

174การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างรวมอีไธออน คลอไพริฟอส และ โอเมทโธเอทในผักผลไม้

180(2.6)การตรวจสอบคุณลักษณะของกระเทียมไทยเปรียบเทียบกับกระเทียมจีน

184(5.5)การศึกษาความสูญเสียของผลิตผลผักสดหลังการเก็บเกี่ยวจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์

184(5.6)การลดความเสียหายในลองกองหลังการเก็บเกี่ยวระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง

185(3.6)ประสิทธิภาพกับดักแสงไฟในการดักจับด้วงปีกตัดในกระเทียมหลังการเก็บเกี่ยว

186(2)ศึกษาผลกระทบจากการค้าของปรงเขาชะเมา Cycas chamaoensis K.D. Hill

การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะเพรา ให้ปลอดภัยจากเชื้อ E.coli,

เรื่องเต็มทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังราชบุรี ปี 54-1 (กองแผนงาน)

ศึกษาเทคโโลยีการผลิตเพื่อประกอบการรับรองพันธุ์พริกขี้หนูเลย

ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อประกอบการรับรองพันธุ์พริกขี้หนูยอดสน