กองแผนงานและวิชาการ
  1. จัดทำและประสานงานการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในสังกัด
    2. จัดทำทะเบียนโครงการวิจัยและทะเบียนวิจัยของกรมและรวบรวมผลงานวิจัย
   3. ติดต่อประสานงานกับองค์การ หรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตร
    4. ดำเนินงานตามโครงการพิเศษต่างๆ
    5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)
   : รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ งานสารบรรณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานประสานงาน และงานธุรการทั่วไป

กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ (กผว.)
    1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณของกรมฯ
    2. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับแผนงบประมาณของกรมฯ

กลุ่มระบบวิจัย (กรว.)
    1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณของกรมฯ
    2. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัยของกรมฯ

กลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.)
     1. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบและรูปแบบที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนงานต่างๆ ของกรมฯ
     2. ประสานงานและดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิติงานของหน่วยงานในกรมฯ

กลุ่มเกษตรต่างประเทศ (กกต.)
     1. วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ
     2. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมฯ กับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ

กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย (กวป.)
     : ศึกษา วิเคราะห์ การนำผลงานวิจัยของกรมฯ ไปใช้ประโยชน์

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร (กวส.)
     1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคนิคทางสถิติในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของกรมฯ
     2. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในกรมฯ
     3. ให้คำปรึกษา ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับวิชาการสถิติการเกษตรกับหน่วยงานในกรมฯ