9(1.6)1การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552

9(1.7)1.7 การศึกษาลักษณะทางการเกษตรของอ้อยโคลนดีเด่นโคลนอ้อยระหว่างศูนย์

9(1.10)การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี

9(2.1)วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด วิธีการชำข้อตาที่เหมาะสม

9(2.2)วิธีการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดแบบเร่งรัด ขนาดของภาชนะเพาะชำและอายุต้นกล้าที่เหมาะสมจากการชำข้อตา

10(1.1.13)ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น อ้อยตอ 2

10(1.1.14) ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโคลนดีเด่น 6 โคลน

10(1.2.1)การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับเขตใช้น้ำฝนชุดปี2551

11(1)การเปรียบเทียบท้องถิ่นพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล (อ้อยชุดปี 2548) อ้อยตอ 1

11(2)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล(อ้อยชุดปี 2548) อ้อยปลูก

12การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำชุดปี 2553 อ้อยปลูก

13(1.2.8)ศึกษาการใช้วัสดุต่างๆ เพื่อย่อยสลายเศษซากอ้อยในขบวนการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

14(2.1)สำรวจและจัดทำแผนที่สารสนเทศชนิดและการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ

14(3.2)การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่การระบาดของโรคใบขาวในเขตภาคกลางและตะวันตก

14(3.7แก้ไข)การศึกษาวิธีการใช้น้ำร้อนในการกำจัดเชื้อโรคใบขาวในท่อนพันธุ์อ้อย การศึกษาพันธุ์อ้อยต่อการใช้ Dual hot water treatment ในการกำจัดเชื้อโรคใบขาว

15(7.1)ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี

15(7.2)ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร

15(7.3)ศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตกรที่ได้รับการส่งเสริมจากโรงงานในเขตส่งเสริมที่แตกต่างกัน

16(1.1.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับเตรียมดินและสับใบเศษซากอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง

16(2.1.1)2วิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บและสับใบและเศษซากอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง

20 คัดเลือกพันธุ์ ปีที่ 2 (ผสมปี 2553)

20 คัดเลือกครั้งที่ 1 (ผสมปี 54)

20 เปรียบเทียบมาตรฐาน (ผสมปี 51

20 เปรียบเทียบมาตรฐาน-อายุสั้น (ผสมปี 51)

20(1.1.1)ผสมพันธุ์พันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมปี 2555)

20(1.1.1)ผสมพันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมปี 2555)

20(1.1.2)การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังปีที่ 1 (ลูกผสมปี 2555)

20(1.1.1)ผสมพันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมปี 2555)

20 คัดเลือกพันธุ์ ปีที่ 2 (ผสมปี 2553)

20(1.2.1)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น (ลูกผสมปี 2553)

20(1.2.2)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมปี 2552)

20(2.1.1)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น(ลูกผสมปี 2553)

20(2.1.2)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลังเพื่ออายุเก็บเกี่ยวสั้น (ลูกผสมปี 2552)

20(3.1.1)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อบริโภคหัวสด การเปรียบเทียบมาตรฐาน ชุดที่ 1

20(3.1.2)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการบริโภค (ชุดที่ 2)

20(4.1.1)การเปรียบเทียบผลการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 1 ในแบบจำลองมันสำปะหลังกับผลจากแปลงทดลอง

20(4.3.2)การประเมินความต้านทานเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังพันธุ์ดีเด่น ชุดที่ 2

20(4.3.3)การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อต้านทานเพลี้ยแป้ง

21(1.4.1)ศึกษาการตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินด่าง 1. ชุดดินตาคลี

21(1.4.2)ศึกษาการตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินด่าง ชุดดินลพบุรี

21(2.1.4)ศึกษาระยะเวลาหลังน้ำท่วมขังต่อคุณภาพแป้งและผลผลิตมันสำปะหลัง

21(2.1.5)การตอบสนองของผลผลิตและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังต่อช่วงเวลาปลูกและการให้น้ำบนดินชุดเดิมบาง ในเขตจังหวัดชัยนาท(แก้ไขล่าสุด)

22(1.2.1)ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยวิธีราดโคนต้น

22(1.2.2)ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

22(1.2.4)ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง

22(1.4.1)ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

22(3.1)ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชแบบ pre-emergence ในมันสำปะหลัง

22(3.2)การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชโดยการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบ tank mixture

23(1.1.3)1ต้นแบบการนำเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสู่เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเลย

23(1.1.3)ใช่ การทดสอบพันธุ์และชุดเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดเลย

23(1.1.4)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดอุดรธานี

23(1.2.1)การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดขอนแก่น

23(1.2.2)การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดสกลนคร

24(1.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

24(2.1)การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและสร้างเครื่องปลูกมันสำปะหลัง

28(2.2)การเกิด somatic embryogenesis และ organogenesis

29(3.4)วิจัยและพัฒนาชุดให้ความร้อนทะลายปาล์มน้ำมัน

29(3.5ขอนแก่น)วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดผลปาล์มจากทะลายปาล์มสด

29(3.6)วิจัยและพัฒนาเตาผลิตก๊าซโดยใช้กะลาปาล์มเป็นวัสดุเชื้อเพลิง

30(1.3)การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาวพันธุ์ดีเด่นทนทานแล้ง

30(2.3)การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้นพันธุ์ดีเด่นทนทานแล้ง

31(4.1.2) ผลของระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดต่อการเกิดโรคใบด่าง

32(3.1)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

32(1.1)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนทานแล้งในสภาพไร่

32(2.1)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา

33(1.10)ศึกษาฤดูปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับคุณภาพข้าวโพดหวานพันธุ์ดีเด่น

33(2.4)การศึกษาอัตราปลูกต่อการแข่งขันของวัชพืชและผลผลิตข้าวโพดหวาน

33(2.5)การศึกษาระบบการจัดการวัชพืชในข้าวโพดหวานในเขตชลประทาน

33(2.8)ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว

33(3.1)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

33(3.2)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

34(3.1)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

35(1.1)ศึกษาการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยของข้าวโพดฝักอ่อนในพื้นที่ดินเหนียว-ร่วนเหนียว

35(1.3)ศึกษาการใช้ปุ๋ยอย่างผสมผสานในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมในพื้นที่ดินเหนียว-ร่วนเหนียว

35(1.4)ศึกษาการใช้ปุ๋ยอย่างผสมผสานในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่เหมาะสมในพื้นที่ดินร่วน-ร่วนปนทราย

35(1.7)ศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษซากข้าวโพดต่อข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกตาม

36(1.2.1)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ชุดที่ 1

36(1.2.2)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงและขนาดเมล็ดโต (ชุดที่ 2)-เปรียบเทียบมาตรฐาน

36(1.2.3)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อผลผลิตสูงในแต่พื้นที่ – การเปรียบเทียบในท้องถิ่น

36(1.2.4)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ปราศจากกลิ่นถั่วเพื่อผลิตน้ำนม-เปรียบเทียบมาตรฐาน

36(1.2.5)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองไร่สำหรับบริโภคเป็นฝักสดในพื้นที่ภาคกลาง-การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร

36(1.3.1)การวิเคราะห์ QTLสืบหาตำแหน่งยีนควบคุทลักษณะโปรตีนของถั่วเหลือง

36(2.1.1)การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในถั่วเหลือง

36(2.1.2)การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทคลุกเมล็ดป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในถั่วเหลือง

36(2.1.4ล่าสุด)การตอบสนองของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นต่อการให้น้ำต่างระดับ

36(2.1.5)การศึกษาวันปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองพันธุ์รับรองในเขตจังหวัดเลย

36(2.1.7ล่าสุด)ผลกระทบของการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งต่อคุณภาพเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

36(2.1.8)ผลของการใช้น้ำมันสะเดาเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีระดับความแข็งแรงต่างกัน

37(1.2)1การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพื่อผลผลิตสูงในแต่ละพื้นที่- การเปรียบเทียบมาตรฐาน

37(2.1.1)การศึกษาระยะพ่นสารที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วเหลืองฝักสดในระยะออกดอกและติดฝัก

37(2.1.2)ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารฆ่าแมลงสลับกับสารสกัดสะเดาต่อถั่วเหลือฝักสด แมลงศัตรูถั่วเหลืองฝักสด(บุญญา)

37(2.1.3)ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขตภาคกลาง

38(2.1.1,2.1.2)โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีถั่วเหลืองให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ภาค

38(2.1.1ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในไร่เกษตรกรภาคตะวันออก

38(2.1.2ล่าสุด)การทดสอบพันธุ์ถั่วเหลืองในพื้นที่ไร่เกษตรกรภาคตะวันออก

38(3.1.1)ทดสอบพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในไร่เกษตรกร 3

8(3.1.2)ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในไร่เกษตรกร

39(1.1.1)การประเมินปริมาณสารไอโซฟลาโวน ธาตุเหล็ก กาบ้าและแอนโธไซยานิน

39(2.1)ศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำมันถั่วเหลืองที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมัน

41(1.2.4)1ผลของวันปลูกต่อการระบาดของแมลงศัตรูในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นจาก AVRDC

41(1.2.6)การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าทำลายของด้วงถั่วเขียว [Callosobruchus maculatus (Fabricius)]

41(2.2.2)การศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวผิวดำสายพันธุ์ดีเด่นต่อเชื้อราMacrophomina phaseolina สาเหตุโรคเน่าดำ(แก้ไขล่าสุด)

41(3.1.4)การศึกษาปริมาณแป้ง โปรตีน และไขมันของเชื้อพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำที่อนุรักษ์ไว้ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช (ตัวอย่างพันธุ์ DOABG 00001-00446)

42(1.1.1ล่าสุด)ประสิท ธิภาพและผลตกค้างของอีทิฟอนที่พ่นเพื่อให้ใบถั่วเขียวร่วงและต้นแห้ง

42(1.1.3)การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับค่าวิเคราะห์ดินในการเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวผิวมัน

442(1.2.1)ผลของอายุเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิว และคุณภาพเมล็ดถั่วเขียว

42(1.3.1)ผลของวันปลูกต่อความรุนแรงของการเกิดโรคราแป้งและผลผลิตในถั่วเขียวพันธุ์ต่างๆ(แก้ไขล่าสุด)

42(1.3.1)ผลของวันปลูกต่อความรุนแรงของการเกิดโรคราแป้งและผลผลิตในถั่วเขียวพันธุ์

42(1.3.5)ผลของวันปลูกต่อหนอนแมลงวันเจาะลำต้นในถั่วเขียว 2555 (ปวีณา) (1)

43(1.1)ทดลองสำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้และการผลิต

43(2.1)วิจัยพัฒนาให้ได้ต้นแบบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย ที่สามารถเกี่ยวถั่วเขียวได้

43(3.1)ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียว

43(4.1)ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเส้นสำหรับการผลิตวุ้นเส้น

45(1.2.3)การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์ถั่วลิสงขนาดมล็ดปานกลาง

45(1.3.1)ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของถั่วลิสงสายพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 1

45(1.3.2)ผลของแคลเซียมและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ก้าวหน้า ชุดที่ 2

45(1.3.3)ศึกษาอัตราประชากรและอายุเก็บเกี่ยวถั่วลิสงสายพันธุ์ก้าวหน้าชุดที่ 1

45(3.1.1)ศึกษาวิธีปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง

45(3.2.1)ศึกษาการทำต้นถั่วลิสงหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์

45(3.2.3)ที่ถูกต้อง วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร

47(1.1.1)การปรับปรุงพันธุ์งาขาวเพื่อผลผลิตสูง การเปรียบเทียบมาตรฐาน

47(1.2.1)การปรับปรุงพันธุ์งาดำเพื่อผลผลิตสูง การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์

47(1.3.1)การปรับปรุงพันธุ์งาแดงเพื่อผลผลิตสูง การเปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน

47(1.4.1)การศึกษาปฏิกิริยาของสายพันธุ์งาต่อโรคไหม้ดำและเน่าดำโดยวิธีการปลูกเชื้อ

47(1.4.2)การศึกษาปฏิกิริยาของสายพันธุ์งาต่อโรคราแป้งในสภาพธรรมชาติ

47(2.1.2)การศึกษาวิธีการจัดการดินและวิธีการปลูกงาที่เหมาะสมในสภาพนา

47(2.1.3)การศึกษาช่วงวันปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกงาในสภาพนา

47(2.1.5)ศึกษาการปลูกงาด้วยเครื่องปลูกในสภาพนา

47(2.1.7)การพัฒนาเครื่องเป่าทำความสะอาดเมล็ดงาโดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก

47(2.2.1)การศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์

47(2.3.1)การศึกษาเทคโนโลยีการปลูกงาแซมยางพารา

47(2.3.2)การศึกษาวิธีการปลูกงาแบบประณีต

47(2.3.4)การสำรวจแมลงศัตรูงาและการป้องกันกำจัด

47(2.4.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาที่เหมาะสมในเขตภาคเหนือตอนล่าง

47(2.4.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตงาเพื่อแก้ปัญหาโรคเน่าดำและไหม้ดำพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

47(3.1.1)การศึกษาการทำเนยงา

48(1.1ล่าสุด)การสำรวจข้อมูลการใช้เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน

51(1.4)การเปรียบเทียบมาตรฐาน พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี

51(1.5)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี

51(3.1)การถนอมและรักษาคุณภาพเส้นด้ายและสิ่งทอด้วยความร้อน

52(1.1.1ล่าสุด)การศึกษาวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวต้นปอคิวบาที่เหมาะสมเพื่อเป็นอาหารสัตว์

52(1.1.2)อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของปอคิวบาเพื่อเป็นอาหารสัตว์

52(2.1.1ใหม่ล่าสุด)การศึกษาคุณสมบัติของแกนปอสดและแกนปอที่ได้จากการแช่ฟอก

53(3.1)การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในพื้นที่ไร่เขตภาคเหนือตอนล่าง

53(3.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวฟ่างหวานในพื้นที่ไร่เขตภาคเหนือตอนล่าง

53(3.3)การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในพื้นที่นาเขตภาคเหนือตอนล่าง

53(3.4)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวฟ่างหวานในพื้นที่นาเขตภาคเหนือตอนล่าง

56(1.2.1)การคัดเลือกสับปะรดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 รุ่นที่ 2) ที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุกระป๋อง

56(1.2.2)การคัดเลือกพันธุ์สับปะรดผสมกลับครั้งที่ 1 ที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุกระป๋อง

56(1.2.4)การคัดเลือกสายต้นสายพันธุ์สับปะรดกลุ่ม Smooth cayenne ที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุกระป๋อง

57(1) ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus กับชนิดของเพลี้ยแป้งในการก่อให้เกิดโรคเหี่ยวในสับปะรด

57(2)ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก(pre-emergence)และหลังงอก(post-emergence)ในสับปะรด

57(3)การจัดการวัชพืชบาหยา (หรือหญ้าดอกขาว) ในสับปะรด

61(1)ทดสอบการยอมรับและพัฒนาการส่งออกลำไยสดที่ใช้ HCl ไปยังประเทศปลายทาง (ปี 2554-55)

66(1.1.1)ล่าสุด ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดผลสด โดยการประยุกต์ใช้ CMC (carboxymethyl cellulose) ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

66(1.1.2)การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อการป้องกันเชื้อราในฟิล์มเคลือบผลไม้

66(1.1.3)ล่าสุด ศึกษาสถานะของสาร 1-MCP ที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเปลี่ยนสีผิวเปลือก

69(2.1.1.2)การศึกษาการจัดการช่อและผลเพื่อเพิ่มปริมาณเงาะคุณภาพส่งออก

70(1.1)พัฒนาการจัดการระบบ Cold – Chain โดยวิธี Pre-cooling ในขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บเกี่ยวและชะลออาการขนเหี่ยวดำของเงาะเพื่อการส่งออก

71(1.1.1)ทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะ

73(8)การทดสอบความต้านทานต่อโรคจุดวงแหวนในมะละกอพันธุ์ต่างๆ

74(2.1)เปรียบเทียบส้มโอที่คัดเลือกจากสายต้นเพาะเมล็ด

74(3.1)การคัดเลือกสายพันธุ์ส้มโอทองดี จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสี

76(2)เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานในมะม่วง

84(1.1)เปรียบเทียบวิธีการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟอาราบิก้า

84(1.2)ทดสอบวิธีการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟโรบัสต้า

84(1.4ล่าสุด)สำรวจและสุ่มเก็บตัวอย่าง เมล็ดกาแฟดิบในแต่ละพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า และกาแฟโรบัสต้า ทดสอบคุณภาพและจัดทำประวัติ

87(1.3)การใช้และอนุรักษ์ไรตัวห้ำ Amblyseius cinctus เพื่อควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้

87(2.1)การศึกษาและพัฒนาวิธีการยืดอายุการใช้งานก่อนและระหว่างการขนส่งในกล้วยไม้สกุลหวาย

88(3.1.3)การควบคุมโรคเน่าดำของกล้วยไม้ โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi )

89(2.3)การศึกษาชนิดราไมโคไรซ่ากล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์และการใช้ประโยชน์ราในการเพาะเมล็ด

90(1.3.1)การทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง

92(3.1)ศึกษาผลกระทบจากการค้าที่มีต่อประชากรฟ้ามุ่ยน้อย (Vanda coerulescens Griff.)

92(4.1)การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดไมโครแซทเทลไลท์

93(2.1.1)การทดสอบพันธุ์พริกชี้ฟ้าต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส

93(2.1.2)การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส

93(2.2.1)การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ต้านทานต่อโรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย

93(2.2.3)การเปรียบเทียบพันธุ์พริกชี้ฟ้าที่ต้านทานโรคใบด่างประ (ChiVMV) และโรคเหี่ยวเขียว

94(1.1.1)การคัดเลือกพันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง

95(1.1.1ล่าสุด)ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ในพริก

95(1.1.2)เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในพริกโดยวิธีผสมผสาน

97(1.1)ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแปลงปลูกพริกไทยในแหล่งปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต

97(1.2)การจัดการดินและการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยอย่างมีคุณภาพ

100(1.1)ล่าสุด วิจัยสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดจากว่านน้ำ

100(1.2)ศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน้ำ สะเดา และหางไหล ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

102(1.1)รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุดมะระขี้นก

102(1.2)การคึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองอัญชัน

102(1.3)แบบรายงานการทดลองสิ้นสุด 2555(โกฐฯ)

103(1.2.1)การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมา

103(1.3.2)ทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี สารอินทรีย์ และเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชนิดต่างๆในการควบคุมโรครากปม

106(3.2)การจัดการโรครากโพรงของหน้าวัว

111(1.2)ทดสอบอายุของช่อผลลองกองที่เหมาะสมในการใช้สารเคลือบผิวก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

111(1.3)การทดสอบการยืดอายุและเก็บรักษาลองกองผลเดี่ยวโดยใช้สารเคลือบผลไม้

111(2.1)การทดสอบสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของผิวเปลือกลองกอง

112(1.4)การคัดเลือกสายต้นมะนาวสายพันธุ์แป้นที่ทนทานต่อโรคที่สำคัญและคุณภาพดี

113(1)1ผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น้ำต่อการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่ง

113(1ตาก)ผลของอัตราและช่วงเวลาการให้น้ำต่อการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่ง

113(2แก้ไข)ผลของอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่ง

113(2ตาก)ผลของอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเกิดไส้กลวงในมันฝรั่ง

115(1.1.1)การใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง

117(1.2)ผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศเพื่อการอุตสาหกรรมแป้งและเอทานอล

117(1.4)1การเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด

117(1.4)การเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด

117(1.5)การเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น

117(1.7)โครงการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันเทศ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

117(2.1)ศึกษาการย่อยแป้งจากมันเทศเพื่อใช้เป็นสับสเตรตสำหรับการหมักแอลกอฮอล์และกรดแลคติก

119(3.1)อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดมูลสุกรเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

119(3.2)การทดสอบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อผลิตมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

119(4.1)ศึกษาการปลูกโดยใช้หัวสดกับเมล็ด และระดับของการพรางแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตและศักยภาพในการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม1

121(1.1)1การประเมินสายพันธุ์เห็ดขอนขาวที่เหมาะสมกับการเพาะในภาคเหนือตอนบน

121(2.1)การประเมินสายพันธุ์เห็ดลมที่เหมาะสมกับการเพาะในภาคเหนือ ตอนบน

121(3.1)การประเมินสายพันธุ์เห็ดเมืองหนาว Coprinus comatus

121(4.1)1รวบรวม ศึกษา และประเมินการใช้ประโยชน์เห็ดร่างแห( Dictyophora indusiata (Pers.) Fisch) ในเขตภาคเหนือ

121(4.2)รวบรวม ศึกษา และประเมินการใช้ประโยชน์เห็ดร่างแห (Dictyophora spp.) ในภาคกลาง

121(5.1)รวบรวม ศึกษา และประเมินการใช้ประโยชน์ของเห็ดหูหนูขาว

122(1.1)การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดราเมือก (slime mould) ที่ทำความเสียหายในการเพาะเห็ดถุงเพื่อการค้า

122(1.2)ชนิด และแหล่งอาศัยของเชื้อรา Papulaspora sp. และระดับความเสียหายพี่พบปนเปื้อนในการเพาะเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) เป็นการค้า

122(2.1)การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช

122(2.2)การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สารชีวินทรีย์ และสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดที่สำคัญในเห็ด

122(2.3)การศึกษาชีววิทยานิเวศน์วิทยาและการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ดแมลงศัตรูเห็ดที่สำคัญ

122(2.4)เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันศัตรูเห็ดสำหรับเห็ดเพาะถุง

122(2.5)การใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเซียริด (sciarid flies)ในเห็ดสกุลนางรม

129(2.1)การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง

130(1.1)การเปรียบเทียบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลือง

130(2.1)ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอมในกระเจี๊ยบเขียว

131(2.1.3)ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเขียวชนิดอบไอน้ำ

131(2.1.5)ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจากยอดชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม

134(1.1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูหอมแดงโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

134(1.1.2)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูหอมแดงโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

134(2.1.1)การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

139(1.2.1)การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินร่วนเหนียวในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา

139(1.2.2)การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินร่วนปนทรายในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดอุบลราชธานี

139(1.3.1)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในฤดูแล้งจังหวัดอุบลราชธานี

139(1.3.2)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้งจังหวัดศรีสะเกษ

139(1.3.4)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้งจังหวัดยโสธร

139(1.3.5)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้ง จังหวัด อำนาจเจริญ

139(1.4.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนดินร่วนปนทราย

143(2)การทดสอบและการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพิษ

144การทดสอบพันธุ์บัวหลวงกินราก

150(2.1.1)ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการเก็บรักษาคุณภาพของกล้วยน้ำว้าก่อนการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสุขภาพ

150(2.3.1)ศึกษาฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของสารสกัดจากเปลือกกล้วยและการประยุกต์ใช้ในการผลิตโลชั่น

150(2.4.1)การผลิตพลาสติกชีวภาพจากต้นกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์(แก้ไขล่าสุด)

150(2.5.1)การศึกษาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์จากกล้วยเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากข้าวบาร์เล่ย์

150(2.6.1)การใช้แป้งกล้วยชนิดต่าง ๆ ทดแทนแป้งในผลิตภัณฑ์อาหารเส้น

155(1.1.1-1.1.2)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วแปยีให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

158(4)ผลของการตัดแต่งกิ่งที่มีต่อผลผลิตตะไคร้ต้น

167(1.1.1)ทดสอบช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับย้ายปลูกเอื้องแซะ 1

67(1.1.2)วิธีการย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม

167(1.1.3)วัสดุย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม

177(2.1)แต่บอกจบ54ศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมของมเะเม่า

179 (4.1)เรื่องเต็มศึกษาการให้ระบบน้ำหยดเพื่อผลิตหน่อหวายให้ได้คุณภาพตลอดทั้งปีจังหวัดกาฬสินธุ์

179 (5.1)เรื่องเต็มทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกหวายโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัดสกลนคร

182(1.1.1)ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ E.coli และ Salmonella spp. ในระบบการผลิตผักขะแยงจังหวัดอุบลราชธานี

182(1.1.2)ศึกษาพิษตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักขะแยงที่ผลิตและจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

182(3.1.1)การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Salmonella spp. และ E. coli ในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก

185(2.1)ศึกษาลักษณะอาการ สาเหตุ และการแพร่ระบาดของโรคผลเน่าชมพู่

189(1.1.1)ศึกษาชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ

195(2.1)สภาพการผลิตส้มแขกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

196(1.1)ล่าสุด ศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

196(2.1.4)ศึกษาชนิด การระบาดและความรุนแรงของโรคที่สำคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

196(2.1.5)ล่าสุด ศึกษาชนิด จำนวนประชากร และความสำคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรู

197(4.1)การศึกษาสภาพการผลิตของกล้วยเล็บมือนางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

200(1.6)ผลของการใช้แคลเซียมและโบรอนต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของพริกชีที่ปลูกในดินร่วนปนทราย

203(1.1.1)ความแตกต่างของผลผลิตและอายุเก็บเกี่ยวมันขี้หนูเมื่อใช้วัสดุปลูกต่างกัน

203(1.1.2)การผลิตมันขี้หนูนอกฤดูกาลโดยใช้ยอดปักชำ

204(3.1.2)วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเส้นใยเตยหนาม

206(1.3)การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อีโคไล (E. coli) และซาลโมเนลล่า (Salmonella spp.) ในกระบวนการผลิตพืชผัก GaP

206(3.2)การตรวจสอบปริมาณตะกั่วและแคดเมียมจากภาชนะบรรจุที่มีผลต่ออาหาร

206(3.3)การตรวจสอบคุณภาพกระป๋องเคลือบดีบุกในผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้

206(3.4)การตรวจสอบคุณภาพสารพิษตกค้างทางการเกษตรพืชผักผลไม้และสินค้าเกษตรนำเข้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

206(3.5)การตรวจสอบคุณภาพสารพิษตกค้างทางการเกษตรในผักและผลไม้สดนำเข้าในเขตพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือ

206(3.6)การตรวจสอบคุณภาพการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในสินค้าพืชนำเข้า

206(3.7)การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของกาแฟ

207(2.1.1)ศึกษาการย่อยงาในขนมข้าวอบกรอบด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

209(1.1.2)ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการผลิตไม้ผลอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

210(1.1.1)ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติ ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาคกลาง

210(1.1.2)ศึกษาชนิดของพืชกับดักหรือพืชอาศัยของศัตรูธรรมชาติในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

210(1.1.3ล่าสุด)ศึกษาชนิดของพืชกับดักและพืชอาศัยศัตรูธรรมชาติ ในระบบการปลูกพืชอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่าง

210(1.1.4)ปี 55 รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุดงานพืชกับดักการทดลองที่ 1 (1)

211(7.2.1.1)การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์

211(7.2.1.2)ระดับปัจจัยการผลิตและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอ้อยอาหารสัตว์

211(7.2.1.3)การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของอ้อยอาหารสัตว์

211(7.2.1.4)การศึกษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างอ้อยอาหารสัตว์กับพืชประธาน

211(7.2.1.5)ความสัมพันธ์ระหว่างอายุเก็บเกี่ยว ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนศาสตร์ของอ้อยอาหารสัตว์โคลน Phil 58-260xK84-200

211(7.2.2.1)การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางอาหารสัตว์ของชนิดพันธุ์ปอ

211(7.2.2.2)วิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับปอแก้วและปอคิวบาที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในเขตภาคใต้ตอนล่าง

211(7.2.3.1)การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของมันสำปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์

211(7.2.3.2)การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตใบของพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์

211(7.2.3.3)การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีลักษณะพิเศษเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตภาคใต้ตอนล่าง

211(7.2.3.4)ระดับปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

211(7.4.1)ศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานที่ผลิตในพื้นที่นา

211(7.4.2)พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีด้านพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่นาภาคใต้ตอนล่าง

211(7.4.3)พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีด้านเขตกรรมข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่นาภาคใต้ตอนล่าง

213(2.1.1)พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไวรัส NPV จากเซลล์เพาะเลี้ยง

213(2.1.2)พัฒนารูปแบบการเก็บรักษาเซลล์แมลงเพาะเลี้ยงต้นแบบ

213(2.1.3)การใช้สูตรผสมไวรัส NPV ร่วมกับแบคทีเรีย Bt ในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูกุหลาบ

213(2.1.6)ศึกษาชีววิทยาของโปรโตซัวที่เข้าทำลายระบบการเลี้ยงหนอนกระทู้ผักเพื่อผลิตไวรัส

213(2.2.1)ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ที่ผลิตด้วยวิธีต่างๆ

213(3.1.5)การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae ( Auersw.) Rehm. สาเหตุโรคยางไหล

213(4.1.2)ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยSteinernema sp. ควบคุมทากพามาริออนParmarion sp.

213(4.2.3)ศักยภาพของฝอยทองในการควบคุมขี้ไก่ย่าน

213(5.2)ศูนย์ต้นแบบการผลิตขยายมวนเพชฌฆาตเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

213(5.3)ต้นแบบการผลิตขยายไรตัวห้ำเป็นปริมาณมาก

214(1.1.4)การคัดสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน Allocaridara malayensis

214(1.1.9)การคัดเลือกสารฆ่าไรบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) ในแปลงทดสอบ

214(1.1.10)การคัดเลือกสารฆ่าไรในการป้องกันกำจัดไรแดงในแปลงทดสอบ

214(1.2.3)การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในการป้องกันกำจัดเชื้อราในสกุล Pythium สาเหตุโรคพืช

214(1.2.5)ศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา

214(1.2.6)ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดรา metalaxyl ต่อการเจริญของรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าของไม้ผล

214(2.3.1)ศึกษาสถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทานสารกำจัด วัชพืชกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสง

214(2.3.2)ศึกษาสถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ACCase

214(3.1.3)ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum

214(3.1.4)การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ

214(3.2.1)ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากกากเมล็ดชากำจัดหอย Camellia sinensis L.

214(4.1.1)ศึกษาช่วงความถี่ที่เหมาะสมในการพ่นสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้

214(4.1.6)การศึกษาและพัฒนาวิธีการพ่นสารเพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง

214(4.1.7)ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำ ราดทางดินและรองก้นหลุมในแปลงทดสอบ

214(4.3.1) การใช้เครื่องลูบร่วมกับสารกำจัดวัชพืชชนิดใช้ทางใบเพื่อลดความเป็นพิษต่อพืชปลูก

214(4.3.2)ศึกษาเทคนิคการใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมผักปราบในสวนส้ม

214(5.1.1)การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวและหนอนชอนใบในผักสวนครัว (กะเพรา โหระพาและแมงลัก)

214(5.1.4)การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีเพื่อการส่งออก

214(5.2.1)การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ

214(5.2.2)การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya

215(2.1.2)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลัมสดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

215(2.1.3)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลมะม่วงสดนำเข้าจากสาธารณรัฐอินเดีย

215(2.1.4)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนำเข้าจากออสเตรเลีย

215(2.1.5)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น

215(2.1.6)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอโวกาโดสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย

215(2.1.7)การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

215(3.2)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพริกนำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.3)การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.4)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดวงศ์กะหล่ำนำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.5)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวนำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.6)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวนำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.7)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชีนำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.8)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลีที่นำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.9)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์วงศ์แตงที่นำเข้าจากต่างประเทศ(เมล็ดพันธุ์แตงกวา)

215(3.10)การตรวจติดตามเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่นำเข้าจากต่างประเทศ

215(3.11)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าจากต่างประเทศ

215(4.1)การผลิตชุดตรวจสอบ Potato virus A สำเร็จรูปโดยเทคนิค Gold labelling IgG flow test

216(1.1.1)อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae

216(1.1.2)อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini

216(1.1.4)อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus

216(1.1.5)อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria

216(1.1.6)อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวใน วงศ์ย่อย Aleurodicinae

216(1.1.7)อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae

216(1.1.9)อนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera

216(1.1.13)ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus

216(1.1.15)สัณฐานวิทยาของเปลือกและกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ของหอยเจดีย์เล็ก

216(1.1.18)ความหลากชนิดของสัตว์ศัตรูธรรมชาติของสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปลูกพืชไร่บนพื้นที่เกษตรที่สูงภาคเหนือ

216(1.1.19)ความหลากชนิด และประชากรของหอยทาก และทากในโรงเรือนปลูก

216(1.3.5)จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช

216(1.3.6)ศึกษาชนิดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus

216(1.3.7)ชีววิทยาและการแพร่กระจายของดาดตะกั่ว

216(1.3.9)ศักยภาพในการแข่งขันของจิงจ้อในพืชหลัก

216(2.1)ความหลากชนิดของแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช

216(3.1.2)การผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Bean yellow mosaic virus

216(3.1.3)พัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบไวรัส Cucumber mosaic virus

216(3.2.4)การตรวจสอบไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 และ 2 สาเหตุโรคเหี่ยวสับปะรดโดยเทคนิค multiplex PCR

216(3.2.6)การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคพุ่มแจ้(witches’ broom) ของมันสำปะหลังโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

216(3.3.1)การผลิตแอนติซีรัมของไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 สาเหตุโรคเหี่ยวสับปะรดโดยใช้ระบบเซลล์แบคทีเรีย

220(1.1.2)การศึกษาวิธีการสกัดสารละลายเซลล์แซบ(cell sap)ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบางประการของสารสกัด

220(1.2.2)ศึกษาวัสดุพาที่เหมาะสมสำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม

220(1.3.1)การวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พีจีพีอาร์ให้มีประสิทธิภาพสูง

220(1.5.1)ทดสอบประสิทธิภาพและคัดเลือกจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตในห้องปฏิบัติการ

220(1.6.2)การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และกายภาพ ของแหนแดงเพื่อใช้เป็นวัสดุพาในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

220(4.1.1)การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ย่อยสลายสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต

2221(1.1)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างเมทธิดาไธออนในส้มเขียวหวาน เพื่อกำหนดปริมาณสารสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่5และ

221(1.2)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างอีไธออนในส้มเขียวหวานเพื่อกำหนดปริมาณค่าสูงสุดของสารพิษตกค้างครั้งที่5และ6

221(1.3)วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างของฟิโพรนิลในองุ่นเพื่อกำหนดค่าปรมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่1และ2

221(1.4)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่น เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่3และ4

221(2.1)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง chlorpyrifos ในถั่วเหลืองฝักสดเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่5และ6

221(2.2)วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างของ profenofos ในถั่วเหลืองฝักสด เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างครั้งที่3และ4

221(2.3)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของฟิโปรนิลในถั่วฝักยาวเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่5และ6

221(2.4)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างไดเมโทเอต (dimethoate) ในถั่วฝักยาว เพื่อกำหนดปริมาณค่าสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่5และ6

221(2.5)วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างของ prothiophos ในมะเขือยาวเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่5และ6

221(2.6)วิจัยปริมาณสารมีพิษตกค้างของคาร์โบซัลแฟน(carrbosulfan)ในมะเขือยาวเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRLs) ครั้งที่ 5 และ 6

222(2.5)ศึกษาวิธีการปรับใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในพื้นที่ดินร่วนเหนียวที่มีกรวดศิลาแลง

222(3.1,3.2)ศึกษาศักยภาพการดูดซับการปลดปล่อยโพแทสเซียมของชุดดินชุดต่างๆ สำหรับใช้ในการประเมินการใช้ปุ๋ยโพแทชอย่างแม่นยำเฉพาะพื้นที่

223(1.1.5)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

223(1.1.6)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

223(1.1.7)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์โพแทชที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมี

223(1.1.9)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ฟอสเฟตในปุ๋ยเคมี

223(1.1.12)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี (2)

223(1.1.13)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี (2)

223(1.2.1)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไนโตรเจนในพืช

223(1.2.2)ล่าสุดตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์น้ำมันในพืช

223(1.2.3)ล่าสุด ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ธาตุเหล็กในพืช

223(1.2.4)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์IAAในพืช

223(1.2.5)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์น้ำตาลในพืช

223(1.5.1)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร Alachlor

223(1.5.2)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษ การเกษตร กลุ่มสารกำจัดแมลงIsoprocarb

223(1.5.3)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษ การเกษตรสารกำจัดโรคพืช prochloraz

223(1.5.4)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร Propanil

223(1.5.3)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษ การเกษตรสารกำจัดโรคพืช

223(1.5.6)1การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตรกลุ่มสารกำจัดแมลง Chlorpyrifos

223(1.5.6)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร chlopyrifos

223(2.1.1)ศึกษาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์โดยเทคนิค NIRS

223(2.1.2)ศึกษาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในเมล็ดพืชโดยเทคนิค NIRS

224()ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักตระกูลถั่ว

224(2.1.1)สำรวจสารพิษตกค้างในผักตระกูลมะเขือ

224(2.1.3)ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในผักตระกูลกะหล่ำ

224(2.2.2)การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในไม้ผลตระกูลส้ม

224(3.1.4)การสะสมสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณเกษตรกรรมลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

224(3.1.5)การสะสมของสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณเกษตรกรรมลุ่มน้ำน้อยและแม่น้ำแคว

224(4.1.1)ศึกษาปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกายผู้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชกลุ่มchlorinated phenoxy compound ในนาข้าวและ พืชไร่ ชนิด2,4-D ใน

224(4.1.2)ศึกษาการสลายตัวและการสะสมของสารกำจัดวัชพืชในผลผลิตของข้าว ชนิด2,4-D ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน

224(4.1.3)ศึกษาการสลายตัวและสะสมของสารกำจัดวัชพืช กลุ่ม chlorinatedphenoxy compound ในดิน น้ำ และตะกอน ในแหล่งปลูกข้าวและพืชไร่ ชนิด 2,4-D ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน

224(4.1.4)ศึกษาผลกระทบของสารกำจัดวัชพืช กลุ่ม Chlorinated phenoxycompound ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งปลูกข้าวและพืชไร่ ชนิด 2,4-D ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน

224(4.2.1,4.2.2)ศึกษาปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกายผู้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชกลุ่มtriazines ในพืชสวนและพืชไร่ ชนิด atrazine ในไร่สับปะรด

224(4.2.3)ศึกษาการสลายตัวและสะสมของสารกำจัดวัชพืช กลุ่ม triazines ในดิน น้ำและตะกอนในแหล่งปลูกพืชสวนและพืชไร่ ชนิด atrazine ในไร่สับปะรด

224(4.4.1)ผลกระทบของสารพิษกลุ่ม Organophosphorus ชนิด chlopyrifos _ ความสัมพันธ์ของ detoxifying enzymes กับการเกิดรอยโรคของเนื้อเยื่อของปลาตะเพียนขาวสกุล Puntius Gonionotus

225()การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษกลุ่มorganophosphate จำนวน 29 ชนิด ในทุเรียนโดยวิธี QuEChERSด้วยเทคนิค Gas Chromatograph

225(1.1.2)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืชในดินและน้ำโดยใช้Gas chromatographyMass Spectrometry พัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร

225(1.2.1)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม Organophosphorous Pyrethroid และ Endosulfan ในมังคุด

225(1.2.2)การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในผักโดยใช้Gas Chromatograph Mass Spectrometry

225(1.2.4)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม organophosphorus ในมะม่วง

225(1.2.4)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม Organochlorines และ Pyrethroids ในมะม่วง

225(1.2.7)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม organophosphorus organochlorine pyrethroid และ carbamate ในลำไยเพื่อการขอการรับรอง

225(1.2.9)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง Spinetoram ในมะม่วง

225(1.2.10)การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ChlormquatและMepiquat ในผลไม้โดยใช้ Liquid ChromatographMass Spectrometry

225(1.2.11)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม phenylureaในผลไม้

225(1.2.12)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง captan และfolpetในผลไม้

225(1.2.13)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษกลุ่ม organophosphate จำนวน 29 ชนิด ในทุเรียนโดยวิธี QuEChERS ด้วยเทคนิค Gas Chromatograph

225(1.2.15)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม pyrethroids ในมะม่วง

226(1.1)การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างรวมอีไธออน คลอไพริฟอส และ โอเมทโธเอทในผักผลไม้

231(2.1)ผลของสารเคลือบผิวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตผลสดระหว่างการเก็บรักษา

232(4.3)การสกัดเอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการย่อยสลายแป้งพืชให้ได้น้ำตาลฟรุคแทน หรือ สารอินนูลิน

233(2.2)การวิจัยและพัฒนา Probiotic Juice น้ำตาลต่ำและอายุการเก็บรักษา

233(3.2)ศึกษาผลของสายพันธุ์ยีส Saccharomyces และ Non-Saccharomyces ต่อการผลิตไวน์มังคุด

234(1.2)การเตรียมพลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียน(แก้ไขล่าสุด)

234(1.3)ผลของสารเติมแต่งต่อคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาเงาะผลสด(แก้ไขล่าสุด)

235(1.2)ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy

234(1.3)ผลของสารเติมแต่งต่อคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาเงาะผลสด(แก้ไขล่าสุด)

235(1.2)ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy

236(1.1)ศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพแป้งฟลาวและสตาร์ชของพืชศักยภาพ

235(1.2)ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใช้เทคนิค NIR Spectroscopy

236(2.1)ศึกษาผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพแป้งฟลาวร์จากกล้วยชนิดต่างๆ

236(2.2) ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณและคุณภาพแป้งจากกล้วยชนิดต่างๆ

236(2.3)ศึกษาความชื้น อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาแป้งฟลาวจากกล้วยชนิดต่างๆ

236(3.1)พัฒนาวิธีการทำแป้งสตาร์ชจากแป้งพืชชนิดต่างๆ

236(4.1)การใช้แป้งพืชอื่นในการทำวุ้นเส้นหรือก๋วยเตี๋ยว แทนการใช้แป้งถั่วเขียว

237(2.3)การใช้สารสกัดกระเทียมควบคุมเชื้อราและสารแอฟลาทอกซินในพริกแห้งและพริกป่น

237(3.4)การทดสอบประสิทธิภาพกรดอินทรีย์และเกลืออนินทรีย์ในการ

237(4.1)ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อราและสารโอคราทอกซิน เอ ในผลไม้อบแห้งและการลดปริมาณสารพิษโดยใช้วิธีทางกายภาพ

237(4.2)การควบคุมการปนเปื้อนเชื้อราและสารแอฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตรโดยวิธีทางกายภาพ

237(5.7)การควบคุมการเน่าเสียของพืชหัววงศ์ขิงระหว่างการเก็บรักษาด้วยชีววิธีและการฉายรังสี

238(1.3)การป้องกันกำจัดด้วงกาแฟ (Araecerus fasciculatus) ในสภาพโรงเก็บด้วยวิธีผสมผสาน

238(2.1ล่าสุด)การเก็บรักษาแตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร (Bracon hebetor Say )ให้คงประสิทธิภาพ

238(2.2)การเก็บรักษาแตนเบียนมอด (Anisopteromalus calandrae (Howard)ให้คงประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

238(3.2)การควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ

238(4.1)การประเมินความสูญเสียของข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวที่เกิดจากแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

239(1)ศึกษาและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้าตาม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

239(2)ศึกษาผลกระทบจากการค้าของปรงชัยภูมิ Cycas elephantipes A. Lindstrom and

241(1)ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

241(2)ศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ฟักแฟง

241(3)ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ฟักทองและลูกผสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

241(9)1ศึกษาลักษณะทางพฤศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์

241(9)ศึกษาลักษณะทางพฤศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์

245(1.1)ผลกระทบของกฎหมายต่อแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

245(1.1)ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามมาตรา 52

245(1.1)รายงานฉบับเต็ม_ผลกระทบของกฎหมายต่อแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

245(1.2)ผลกระทบของกฎหมายต่อการบังคับใช้ระเบียบด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

245(1.2)ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ตามมาตรา 53

246(1.1)ศึกษาผลกระทบจากการควบคุมการนำเข้า ส่งออกพืชอนุรักษ์ตามกฎหมายพันธุ์พืชเปรียบเทียบกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

246(1.2)ศึกษาผลกระทบจากการควบคุมการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามกฎหมายพันธุ์พืชเปรียบเทียบกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพัน