สืบเนื่องมาจากกรมกสิกรรมและกรมการข้าวรวมกันเป็นกรมวิชาการเกษตร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกรมฯ หรือสถาบันและจัดระเบียบหน่วยงานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้รวมอยู่ในกรมหรือสำนักงานเดียวกัน และได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 262 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2515 แบ่งราชการในกรมวิชาการเกษตร ออกเป็น 15 กอง ได้มีพระราชกฤษฎี กาให้ไว้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2525 แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยแห่งชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อกองแผนงาน เป็น กองแผนงานและวิชาการ และได้มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
รายชื่อผู้บริหารกองแผนงานและวิชาการในอดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับ ชื่อ – สกุล   ตั้งแต่ ถึง 
1  นายอารี  แก้วงาม  3 ธันวาคม 2516  9 กันยายน 2518
2  นายสมมาตร  ธรรมมานุวงศ์  18 ตุลาคม 2518  24 มีนาคม 2524
3  นายลาภ  ธรรมาครองอาตม  25 มีนาคม 2524  30 กันยายน 2526
4  นายชนวน  รัตนวราหะ  1 ตุลาคม 2526  5 กุมภาพันธ์ 2530
5 นายดำเกิง  จันทรปัญญา  6 กุมภาพันธ์ 2530  13 พฤศจิกายน 2532
6 นายอนันต์ วัฒนธัญกรรม 14 พฤศจิกายน 2532 26 กุมภาพันธ์ 2539
7 นายวิชัย  นพอมรบดี  27 กุมภาพันธ์ 2539  20 ตุลาคม 2541
8 นายเชิง  ชินนูปถัมภ์  26 ตุลาคม 2541  30 กันยายน 2542
9 นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ  7 ตุลาคม 2542  15 พฤศจิกายน 2543
10 นายวิทยวัฒน์  กุณชร ณ อยุธยา  15 พฤศจิกายน 2543  22 ตุลาคม 2544
11 นายณัฐวุฒิ  ภาษยะวรรณ  22 ตุลาคม 2544  1 ตุลาคม 2546
12 นายชาย  โฆรวิส  1 ตุลาคม 2546  6 กุมภาพันธ์ 2548
13 นายดำรงค์  จิระสุทัศน์  9 กุมภาพันธ์ 2548  25 กันยายน 2550
14 นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  25 กันยายน 2550  1 กุมภาพันธ์ 2553
15 นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี  2 กุมภาพันธ์ 2553 21 มกราคม 2554
16 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล 24 มกราคม 2554 8 มีนาคม 2555
17 นายอนันต์ อักษรศรี 21 มีนาคม 2555 18 พฤศจิกายน 2558
18 นายวราวุธ ชูธรรมธัช 25 พฤศจิกายน 2558 14 มกราคม 2561
19 นางพิสมัย จันทนะมัฏฐะ 15 มกราคม 2561 30 กันยายน 2562
20 นางสาวภารดี ไวยคะณี 20 ธันวาคม 2562 ปัจจุบัน