1(เพิ่มเติม)การปรับปรุงพันธุ์มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์สายพันธุ์แท้

1(2.16)การเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้นของสายพันธุ์ยางจากบราซิล BZ-CH-3512

2(เพิ่มเติม)การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและผลผลิตของ

3(1)การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

3(2.1)การทดสอบโมเลกุลเครื่องหมายที่ควบคุมการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตในยางพาราลูกผสม

3(เพิ่มเติม)พันธุ์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก(พันธุ์ MD2 และพันธุ์สวี)

3(เพิ่มเติม)รายงานเรื่องเต็ม พันธุ์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก 56_วรางคณา

4(1.2.1)การคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาบริสุทธิ์

4(2.1.3)ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของพันธุ์ต่อการผลิตเส้นใยและเมล็ดพันธุ์ปอคิวบาจังหวัดชัยภูมิ

4(2.1.3ล่าสุด)ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของพันธุ์ต่อการผลิตเส้นใยและเมล็ดพันธุ์

4(2.1.4)ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของพันธุ์ต่อการผลิตเส้นใย และเมล็ดพันธุ์ปอคิวบา

4(เร่งด่วนหาไม่เจอ)ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของพันธุ์ต่อการผลิตเส้นใยและเมล็ดพันธุ์ปอ

4ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมของพันธุ์ต่อการผลิตเส้นใยและเมล็ดพันธุ์ปอ

5(1.1ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราก่อนการเปิดกรีด จังหวัดหนองบัวลำภู

5(1.2ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราก่อนการเปิดกรีด จังหวัดนครพนม

5(1.3ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราก่อนการเปิดกรีด จังหวัดหนองคาย

5(2.1ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดจังหวัดหนองบัวลำภู

5(2.2ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดจังหวัดนครพนม

5(2.3ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีด จังหวัดหนองคาย

6(1.1)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราก่อนการเปิดกรีดจังหวัดบุรีรัมย์

6(1.2)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราก่อนการเปิดกรีดจังหวัดอุบลราชธานี

6(2.1)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดจังหวัดบุรีรัมย์

6(2.2)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดจังหวัดอุบลราชธานี

6การพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบสายพาน

7(1.1ล่าสุด)เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์กันฝนในการกรีดยางพารา

7(1.2ล่าสุด)เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์กันฝนในการกรีดยางพารา

7(2.1ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีด พื้นที่ภาคเหนือ

7(2.2.1)ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างใน ลิ้นจี่ ลำไย

8(1.1-2.3)โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

9(1.1)การใช้สารสกัดสะเดาป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว Coconut black-headed caterpillar_ Opisina arenosella (Walker) ด้วยวิธี Trunk injection

9(1.2)การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว Coconut black-headed caterpillar_ Opisina arenosella (Walker) โดยวิธี พ่นทางใบ

9(1.2)การเปรียบเทียบมาตรฐาน โคลนอ้อยชุด 2547 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี

9(1.7)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โคลนอ้อยระหว่างศูนย์ปี 2552

9(1.11)การคัดเลือก โคลนอ้อยชุด 2550 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี

9(1.21)การเปรียบเทียบเบื้องต้น โคลนอ้อยชุด 2547 เพื่อชีวมวลสูง

9(2.1)การป้องกันกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว_ ฺBrontispa longissima (Gestro) โดยวิธี Trunk injection ราดสารบริเวณรอบคอมะพร้าว และการใส่สารฆ่าแมลงในถุงชา(ผ้า)

9(2.4)เรื่องเต็มสิ้นสุด ปี 2556 ปาล์มน้ำมัน 2.4 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว สวพ.7

10(1.1.1)การคัดเลือกครั้งที่ 1 อ้อยชุดปี 2554

10(1.1.1)การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพพื้นที่ปลูกมังคุดที่มีผลต่ออาการเนื้อแก้วในภาคตะวันออก

10(1.1.2) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพพื้นที่ปลูกมังคุดที่มีผลต่ออาการเนื้อแก้วในภาคใต้

10(1.1.2)การเปรียบเทียบเบื้องต้น พันธุ์อ้อยในเขตชลประทานเพื่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย ชุดปี 2550

10(1.1.3)การเปรียบเทียบเบื้องต้น เพื่อผลผลิตน้ำตาลและชีวมวลอ้อย

10(1.1.5)การเปรียบเทียบมาตาฐานอ้อยชุดปี 2546-1 อ้อยตอ 2

10(1.2.1เร่งด่วน)การแก้ปัญหาเนื้อแก้วโดยการเพิ่มและลดความสามารถในการคายน้ำ

10(1.2.2)การจัดการระบายน้ำออกจากแปลงเพื่อลดปัญหาอาการเนื้อแก้วในผลมังคุด

10(1.3)การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อแก้ปัญหาอาการเนื้อแก้ว

10(1.4)การศึกษาการชักนำให้เกิดอาการเนื้อแก้วและสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของผลมังคุดที่เกิดจากอาการเนื้อแก้ว

12(1.1)การเปรียบเทียบสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง G0 ในระบบแอโรโปนิค

12(1.3)การเปรียบเทียบท้องถิ่นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำชุดปี 2553 อ้อยปลูก(ในการทดลองยังไม่จบ)

13(1.2.6)การเปรียบเทียบวิธีการจัดการดินและปุ๋ยในอ้อยตอที่เหมาะสม

13(2.1.5)ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

13(3.1.2)การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง

14(1.1เร่งด่วน)ศึกษาการผลิตพืชน้ำมันแซมชาน้ำมัน

15(1.1.1)การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

15(1.1.2)การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

15(1.1.4)การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

15(2.1)การทดสอบสูตรและอัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตอ้อยในจังหวัดร้อยเอ็ด

15(2.2)การทดสอบอัตราการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดมหาสารคาม

15(2.3)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัดนครราชสีมา

15(2.5)การทดสอบอัตราการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดสุรินทร์

15(2.6)การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

15(2.6แบบฟอร์มถูกต้อง)การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

15(4.1)การทดสอบการจัดการโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

15(6.1)การทดสอบและพัฒนาอ้อยคั้นน้ำและอ้อยเคี้ยวในระบบการปลูกพืชจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

15(6.1ล่าสุด)การทดสอบและพัฒนาอ้อยคั้นน้ำและอ้อยเคี้ยวในระบบการปลูกพืชจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

15(8.3.1ล่าสุด)การทดสอบและพัฒนาจอบหมุนเพื่อสับใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์

15การศึกษาวิธีการเพาะเห็ดต่งฝน (Lentinus giganteus Berk.) ในภาคใต้

16(1.1)การคัดเลือกพันธุ์เผือกสำหรับปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขัง

17(1.1)การคัดเลือกมันเทศอายุเก็บเกี่ยวสั้น

18ศึกษาสภาพการใช้เครื่องฝั่งปุ๋ยในไร่อ้อยภายในประเทศไทย

19(1.1.2)การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังปีที่ 1 (ลูกผสมปี 2556)

19(1.1.3)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตสูง

19(1.2.1)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น (ลูกผสมปี 2554)

19(1.2.2)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลัง (ลูกผสมปี 2553)

19(1.2.3)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังในท้องถิ่น (ลูกผสมปี 2552)

19(1.2.4).เปรียบเทียบไร่เกษตรกรลูก2551-ผลผลิตสูง

19(2.1.1)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเบื้องต้น เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น(ลูกผสม2554)

19(2.1.2)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น(ลูกผสมปี2553)

19(2.1.3)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังในท้องถิ่น เพื่อเก็บเกี่ยวอายุสั้น (ลูกผสม2552)

19(2.1.4).เปรียบเทียบไร่เกษตรกรลูก2551-อายุสั้น

19(4.1.2)การใช้แบบจำลองในการประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลัง

19(4.3.2ล่าสุด)การประเมินความต้านทานเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังพันธุ์ดีเด่น ชุดที่ 3 (ลูกผสมปี 2551)

19(4.3.3)การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อต้านทานเพลี้ยแป้ง

19(4.4.1)การศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพเยือกแข็งเพื่ออนุรักษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

19การศึกษาสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

20 (1-2)การศึกษาผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ๓ ฉบับ

20(2.1.6)การตอบสนองของผลผลิตและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ

20(2.2.7)ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันสำปะหลัง

21(1.1.4)ศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นที่มีต่อจำนวนประชากรของ

21(1ล่าสุด)รวบรวมและคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนา

22(1.1.1)การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดกาฬสินธุ์

22(1.1.1ล่าสุด)การสำรวจ รวบรวมและจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของ

22(1.1.2)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดขอนแก่น

22(1.1.3)การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ

22(1.1.4)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครพนม

22(1.1.5)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

22(1.1.6)การทดสอบพันธุ์และชุดเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดเลย

22(1.1.7)การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดสกลนคร

22(1.1.8)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

22(1.1.9)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดอุดรธานี

22(1.2.1)การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังหัวเน่าจังหวัดขอนแก่น

22(2.1.4)การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

22(4.1)การทดสอบพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

22(4.2)การทดสอบพัฒนาเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว

22(5.1.1)การทดสอบวิธีการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในไร่เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

23(1.1)วิจัยและพัฒนาหม้อน้ำใช้กับเตาลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไซโคลน

23(3.1)ออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

24(1.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บและย่อยเหง้ามันสำปะหลังติดท้ายแทรกเตอร์

24(1.1.1)การศึกษาชิ้นส่วนของพืชในการผลิตเซลล์โซมาติกกับมันพันธุ์ก้าวหน้าและพันธุ์แนะนำ

25(3.1.1)ทดสอบและพัฒนาการใช้ต้นแบบเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลังสด

26(1.1.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องตัดต้นมันสำปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทรกเตอร์

27(1)ศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของไบโอชาร์จากวัสดุเหลือใช้

28(1.4.4)ทดสอบการใช้แหนแดงในสวนปาล์มน้ำมันปลูกใหม่

28(1.5)การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองปาล์มน้ำมัน

28(1.6)การศึกษาการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของปาล์มน้ำมันที่ขาดการดูแลรักษา

28(1.7)การศึกษาสภาวะน้ำท่วมขังต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

28(2.5ล่าสุด)ศึกษาวิธีการจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน การทดลองที่ 1) ทดสอบ

28(3.1)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะสุกแก่และสภาพแวดล้อมต่อองค์ประกอบทะลาย

29(1.4)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุยาวพันธุ์ดีเด่นทนทานแล้ง

29(2.3)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้นพันธุ์ดีเด่น ทนทานแล้ง

29(ครบ)การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์

30(4.2.2)การประเมินความเสียหายของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ

30(4.3.1)ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก (pre-emergence) ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

30(4.3.2)ทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของสารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอก (post-emergence) ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

30การทดสอบพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบชั้นวางร่วมกับโรงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตพริกแห้งอินทรีย์คุณภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

31(1.2)การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพไร่เขตภาคเหนือตอนล่าง

31(2.1)การลดความเสียหายของหอมหัวใหญ่หลังการเก็บเกี่ยว

31(2.2)การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนาเขตภาคเหนือตอนล่าง

31(3.2)การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หลังนาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

31(5.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา โดยอาศัยน้ำใต้ดินพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

31(5.2)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

31(5.3)การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนทานแล้งในจังหวัดอุบลราชธานี

31(5.4แบบฟอร์ไม่ถูก)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจังหวัดยโสธร

31(5.5)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินเค็มในจังหวัดนครราชสีมา

31(5.6)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในพื้นที่น้ำใต้ดินพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

32(1)ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส และลูกผสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

32(1.10)ศึกษาอัตราประชากรที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ดีเด่น

32(1.11)ศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ดีเด่น

32(2)ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้แคทลียา และลูกผสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

32(2.3)การตอบสนองของข้าวโพดหวานต่อการให้น้ำหยดอัตราต่าง ๆ

32(2.5)ศึกษาการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

32(2.6)การป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของข้าวโพดหวานโดยการใช้สารเคมี

32(3.1)การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานในภาคกลางและภาคตะวันตก

32(3.2)การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวาน

32(3.3)การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานในภาคตะวันออก

32(3-4)ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

32(รวม1,2)งานศึกษาและตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้เพื่อคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่

33(1.12)ศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์การค้า

33(2.1)ศึกษาการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

34(2.1.2.1)การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่สำคัญ สำรวจและประเมินเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองระดับเกษตรกร

34(2.1.4)ผลของจำนวนต้นต่อหลุมและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น

34(2.1.5)การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่น

34(2.1.6)ผลของปุ๋ยเคมีต่อการผลิตถั่วเหลืองหลังนาในชุดดินสันทราย

35(2.1.1)การจัดการธาตุอาหารสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด

35(2.1.2.1ล่าสุด)การประเมินพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดปทุมธานี

35(2.1.2.2)การประเมินพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

35(2.1.4)การศึกษาช่วงปลูกที่เหมาะสมของถั่วเหลืองฝักสดในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

35(2.1.10)เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อส่งออก ปัญหาและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ

35(2.1.11.1)อิทธิพลของช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองฝักสดต่อการเจริญเติบโต

35(2.1.111.2ล่าสุด)อิทธิพลของช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองฝักสดต่อการเจริญเติบโตและ

35ผลของการรมเมทิลโบรไมด์ต่อมะพร้าวแก่ปอกเปลือก

36(1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

36(1.1.2)การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสมในจังหวัดเลย

36ประสิทธิภาพการกำจัดมด และเพลี้ยแป้งมังคุดด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์

38(1.1.1)การใช้เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

38(2.1.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

39(1.1.4บทคัดย่อไม่มีภาษาอังกฤษ)การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อต้านทานโรคไวรัสใบด่างเหลืองโดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา

39(1.2.1) ศึกษาปริมาณแป้งในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อผลิตวุ้นเส้น

39(1.2.4)การสูญเสียผลผลิตของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นจากการเข้าทำลายของโรคราแป้ง

39(1.2.7)การควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย [Helicoverpa arnigera (Hubner)] ในถั่วเขียว

39(1.2.8)ศึกษาความต้านทานของถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่นต่อการเข้าทำลายของด้วงถั่วเหลือง [Callosobruchus chinensis (Linnaeus)]

39(1.2.9)การควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วเขียวสายพันธุ์ดีเด่น

40(1.1.1)ศึกษาประสิทธิภาพและผลตกค้างของการพ่นสารเมพิควอทคลอไรด์ก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ต้นถั่วเขียวแห้ง

40(1.1.3)ศึกษาการใช้ประโยชน์จากซากถั่วเขียวต่อพืชที่ปลูกตามเมื่อไถ

40(1.1.5ล่าสุด)การจัดการวัชพืชเพื่อการผลิตถั่วเขียวคุณภาพ

40(1.2.1)ศึกษาการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเขียวภายหลังการสกัดแป้ง

40(1.2.2)วิธีการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียปริมาณสารไอโซฟลาโวนส์

40(1.2.3)ศึกษาวิธีการเก็บรักษาแป้งที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียปริมาณและคุณภาพ ความหนืด และปริมาณสาร Isoflavone ของแป้งถั่วเขียว

40(1.3.1)การควบคุมโรคราแป้งในถั่วเขียวโดยการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค

40(1.3.2)การทดสอบประสิทธิภาพสารประเภทคลุกเมล็ดป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญของถั่วเขียว

40(1.3.3)ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงประเภทพ่นทางใบในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญของถั่วเขียว

40(2.1.1)การควบคุมโรคเน่าดำที่เกิดจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina

42(1.2.4)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรชุดที่ 1 พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลาง

42(1.2.6)การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์ถั่วลิสงฝักต้ม

42(1.3.2)ผลของแคลเซียมและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ก้าวหน้า

42(2.1.1)สร้างแผนที่และพัฒนาระบบการจัดการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

42(2.1.3)การควบคุมเพลี้ยไฟด้วยสารฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคยอดไหม้ถั่วลิสง

43(1.1)การย่อยสลายตอซังและฟางข้าวในแปลงนาเพื่อให้สามารถปลูกข้าวได้

43(2.1) รายงานเต็มปุ๋ยหมักทะลายปาล์ม 2558-final_ศิริลักษณ์

44(1.2.1)การปรับปรุงพันธุ์งาดำเพื่อผลผลิตสูง การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น

44(1.5.1)การปรับปรุงพันธุ์งาทนแล้ง การเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่น

44(2.1.1)ศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตงา

44(2.1.2)การตอบสนองของงาต่อการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ

44(2.1.3)การทดสอบเทคโนโลยีการกำจัดวัชพืชในงาที่ปลูกในสภาพนาชลประทาน

44(2.2.1)การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์

44(2.3.3)การศึกษาวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูงาที่สำคัญ

44(2.4.1)การทดสอบวิธีการปลูกงาที่เหมาะสมในนาก่อนการปลูกข้าวแบบเกษตรกร

45(1.2)การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันและอุปกรณ์คัดแยก

48(1.7)การคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้าแบบ Modal Bulk Selection

48(1.15)การเปรียบเทียบในท้องถิ่น พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสี

48(2.2)สารพิษตกค้างในส้มและมะนาวนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

48(2.4) อัตราประชากรที่เหมาะสมของฝ้ายสายพันธุ์ก้าวหน้า

48(2.5)การศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย

48(2.6)ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวฝ้ายเส้นใยสี

48(3.2)ปัจจัยความชื้นและอุณหภูมิต่อคุณภาพสีของเส้นใยฝ้ายสีธรรมชาติ

49(1.1.1)การเปรียบเทียบวิธีการปลูกปอคิวบาที่เหมาะสมเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์

50(2.2)ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างหวานและผลพลอยได้

50(2.3)การควบคุมโรคลำต้นเน่าดำที่เกิดจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina

50(2.4)การป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะยอดข้าวฟ่าง (Atherigona soccata Rondani) ในข้าวฟ่างหวาน

50การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตข้าวฟ่างหวานในพื้นที่นา

50การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตข้าวฟ่างหวานในพื้นที่ไร่

52(1)ทดสอบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืช สำหรับ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด และข้าวโพดฝักอ่อน ในพื้นที่หลังนาโดยใช้รถไถเดินตามเป็นต้นกำลังในเขตภาคเหนือ

53(1.3.1ล่าสุด)การผสมพันธุ์เพื่อสร้างสับปะรดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 รุ่นที่ 3) ที่เหมาะสม

53(2.3.1ล่าสุด)การผสมพันธุ์เพื่อสร้างสับปะรดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 รุ่นที่ 3) ที่เหมาะสม

54(7)ศึกษาขนาดผลและวิธีการเก็บรักษาสับปะรดภูแลเพื่อการส่งออก

55(1.1.1)ทดสอบการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จังหวัดอุทัยธานี

55(1.1.2ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีการกระจายการผลิตสับปะรด

55(1.1.3ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรด

55(1.1.4)ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยว

55(1.1.5)การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและการแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง

56(1.1.1)การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดหน่อสับปะรด

57(1.1.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องลำเลียงผลสับปะรดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

63(1.1,1.2รวมเป็นการทดลองเดียวกันมา)ทดสอบและพัฒนาระบบการจัดการน้ำในสวนลำไย

68(1.1.2.1)การจัดการธาตุอาหารอาหารเสริมและฮอร์โมนเพื่อการชะลอการสุก

68(1.1.2.2)ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตและสารเคมีเพื่อชักนำการสุกของผลมังคุดก่อนเก็บเกี่ยว

85(2.1.1)การปรับปรุงพันธุ์กาแฟโดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ กับสายพันธุ์ลูกผสม จำนวน 24 คู่ผสม

85(2.1.2ล่าสุด)การปรับปรุงพันธุ์กาแฟโดยวิธีผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้กับ

85(2.2.1)การศึกษาปฏิกิริยาของกาแฟสายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ระหว่างสายพันธุ์แท้ กับสายพันธุ์ลูกผสม ชุดที่ 1

85(2.2.2)การศึกษาปฏิกิริยาของกาแฟสายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่1 (F1) ระหว่างสายพันธุ์แท้กับลูกผสมชั่วที่ 6 ชุดที่ 2

87(1.1.1ล่าสุด)ศึกษาและพัฒนาเครื่องลอกเปลือกกาแฟผลสด

87(1.2.1ล่าสุด)ศึกษาและพัฒนาเครื่องขัดล้างเมือกกาแฟกะลา

87(1.3.1ล่าสุด)ศึกษาและพัฒนาเครื่องอบแห้งกาแฟกะลาพร้อมเตาชีวมวลกำเนิดลมร้อน

88(1.1) การทดสอบวิธีการผลิตกาแฟกะลาดอยช้าง (อ.นัด ไชยมงคล)

91(1.1)การใช้สารกำจัดวัชพืชในการป้องกันกำจัดวัชพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย

91(3.1) การวิจัยและพัฒนาการสกัดสารสำคัญและศึกษาองค์ประกอบของสารกล้วยไม้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

91(6.1)การยืดอายุการบานของดอกกล้วยไม้สกุลหวายโดยการถ่ายยีน ควบคุมการสร้าง

92(3.1.1)การใช้สารเสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงในการป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจาก

93(3.1)การพัฒนาและปรับปรุงโรงเรือนสำหรับกล้วยไม้รองเท้านารี

94(1.5.1)การพัฒนาลูกผสมกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร

94(2.2.2)ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร และสกุลว่านอึ่ง โดยวิธีทางธรรมชาติ (เมล็ดและหัวพันธุ์)

94(2.2.3)ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและว่านอึ่ง

96(4.2)การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์และการทดสอบเครื่องหมายโมเลกุล

98(1.2.1)การคัดเลือกพันธุ์พริกขี้หนูสวนที่สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายฤดู

98(2.2.2)การผสมและคัดเลือกพันธุ์พริกชี้ฟ้าให้ต้านทานโรคใบด่างแตง (CMV)

98(2.2.3)การผสมและคัดเลือกพันธุ์พริกขี้หนูต้านทานโรคใบด่างประพริก (ChiVMV) และโรคเหี่ยวเขียว

98(2.2.4)การผสมและคัดเลือกพันธุ์พริกขี้หนูให้ต้านทานโรคใบด่างแตง (CMV)

104(1.1)ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคหัวเน่าของไพลที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในสภาพแปลงปลูก

105(1.3)ศึกษาการพัฒนาหลังการเก็บเกี่ยวพริกไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน

105(1.4)เทคโนโลยีในการผลิตและการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย

106(1.1.1)แพร่ การคัดเลือกพันธุ์บัวบกที่ให้ผลผลิตและสารสำคัญสูง

106(2.1.1)ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และโรคโคนเน่าบัวบก

106(2.1.2)ศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบัวบกที่ถูกต้องและเหมาะสม

107(1.1.1)การทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ในแหล่งปลูกเพื่อการค้า(เชียงราย)

107(1.1.1)การทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ในแหล่งปลูกเพื่อการค้า(เลย)

107(1.1.1พิจิตร,สวส)การทดสอบพันธุ์ปัญจขันธ์ในแหล่งปลูกเพื่อการค้า

109(1.1.1.1)การสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้า ภาคกลางและภาคตะวันตก

109(1.1.1.2)การสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้า

109(1.1.1.3)การสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ

109(1.1.1.4)การสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109(1.1.1.5)การสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

109(2.1.2.4)ความสูงของค้างและการจัดการทรงพุ่ม ที่มีต่อการเจริญเติบโตผลผลิต

112(1.1.1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415

112(1.1.2)การปรับปรุงวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในหัวพันธุ์ปทุมมา

112(1.4.1)ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยและเพลี้ยแป้งในปทุมมา

112(1.4.2)ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา

112(2.1)การรวบรวม ศึกษา จำแนก และประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมพืช

112(2.3)การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาให้ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวโดยใช้รังสีร่วมกับ

112(2.4)การแก้ไขปัญหาความเป็นหมันของลูกผสมปทุมมาข้ามชนิดชั่วแรก

112(3.1.1)วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนผลิตปทุมมานอกฤดูเพื่อการส่งออก

113(1.1) การรวบรวมและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเฟิน

113(2.1)การสร้างเฟินลูกผสมสกุลชายผ้าสีดา

113(2.2)การคัดเลือกพันธุ์เฟินก้านดำที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์

113(3.2)การผลิตเฟินชายผ้าสีดาและเฟินข้าหลวง แบบการค้าในห้องปฏิบัติการ

113(3.4)ศึกษาอิทธิพลของการพรางแสงและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟิน

113(3.5)ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ

113(3.6)ผลของธาตุอาหารหลักต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตต่อเฟินตัดใบ

114(1.1.1)ทดสอบสายพันธุ์เบญจมาศชุดฉายรังสีในแหล่งปลูกต่าง ๆ

114(1.3.1จบการทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง)

114(2.1.1)การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ

114(2.1.2)การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุด

114(3.1)ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

114(3.2)การพัฒนาโรงเรือนผลิตเบญจมาศแบบประหยัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

116(1.1)การศึกษาและคัดเลือกพืชสกุลมะลิเพื่อใช้เป็นต้นตอมะลิลาในการผลิตดอกเชิงการค้า

116(2.1)เทคโนโลยีการผลิตมะลิศึกษารูปแบบการปลูกมะลิลาเพื่อผลิตดอกเชิงการค้า

117การคัดเลือกต้นพันธุ์ดีและศึกษาการผลิตไม้ตัดดอกวงศ์ขิงข่าที่มีศักยภาพในเขตนิเวศน์เกษตรต่างๆ

118(1.1)การคัดเลือกพันธุ์ดาหลาลูกผสมชั่วที่ 1

120(1.1)30 มค 60เรื่องเต็ม การคัดเลือกพันธ์ลองกอง (ตรัง)

120(1.1ครบ)การคัดเลือกสายต้นลองกองพันธุ์ดี

120(1.2ยังไม่จบของเฉพาะนราธิวาส)การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์ลองกอง

121(1.1)การรวบรวม และศึกษาพันธุ์มะนาวในสภาพแปลงปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรม

121(1.2)คัดเลือกพันธุ์และประเมินพันธุ์มะนาวลูกผสม

121(1.3)การคัดเลือกสายต้นมะนาวพันธุ์M33 จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสี

121(2.1)วิธีการควบคุมการออกดอกต่อผลผลิต ขนาดและคุณภาพผลในการผลิตมะนาวนอกฤดู

121(2.2)ผลของสารโมโนไนโตรฟีนอล และกรดซาลิไซลิค ต่อการติดผล ขนาด และคุณภาพของผลมะนาวนอกฤดู

122(1.1.1)การทดสอบความต้านทานโรคใบไหม้ (Phytophthora infestans) ของสายต้น Atlantic

122(1.1.2)ศึกษาการใช้วัสดุคลุมแปลงในการผลิตมันฝรั่ง

123(1.1.2)การจัดการโรคใบไหม้ของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากรา phytophthora infestant

124(1.4)การสำรวจรวบรวมและจัดการแมลงศัตรูขิง

125(1.2)เปรียบเทียบพันธุ์มันเทศเพื่อการอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและเอทานอล

125(1.3แก้ไข)การเปรียบเทียบพันธุ์ลูกผสมมันเทศเนื้อเหลือง

125(2.1แก้ไข)ศึกษาองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะการหมักที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล

125(2.2แก้ไข)ศึกษาองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะการหมักที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติก

129(3.1)ศึกษาและพัฒนาวัสดุเพาะเห็ดต่งฝน

130(2.4)การแก้ปัญหาแมลงศัตรูเห็ดในโรงเพาะเห็ดของเกษตรกรในเขตภาคกลาง

131(1.1)การใช้กากเมล็ดกาแฟในการผลิตเห็ดนางรม เห็ดฟางและเห็ดถั่ว

131(1.2ล่าสุด)การเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่ด้วยหญ้าท้องถิ่น

131(1.3ล่าสุด)การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดนางรมฮังการี

131(2.1)เทคโนโลยีการเพาะเห็ดกระดุมบราซิล (Agaricus blazei)

133(1.1)การทดสอบประสิทธิภาพ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola

133(1.3)ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า

133(1.4)ศึกษาหาระยะเวลาหรือความถี่ในการพ่นจุลินทรีย์

134(1.1)การศึกษาเชิงระบบและโครงสร้างในการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

134(1.2)ปริมาณไนเตรทสะสมในพืชไฮโดรโพนิกส์

134(1.3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักน้ำ

134(1.3)วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

135(2.1.1)ผลของต้นตอพืชตระกูลมะเขือต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมะเขือเทศรับประทานสด

137(1.1)ผสมและคัดเลือกพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองและฝักมีคุณภาพ

138(1.1.1)แก้ไข การเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ชาพื้นเมืองที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูง

138(1.1.2)แก้ไข การทดสอบพันธุ์ชาเขียวสายพันธุ์ต่างประเทศจากต้นเพาะเมล็ด

140(3.2)การศึกษาคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดชาน้ำมัน

140(3.3)การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ คุณค่าทางโภชนาการ และการควบคุมคุณภาพน้ำมันเมล็ดชา

143(1.2.1)ศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณภาพผลผลิต และอายุการเก็บรักษาหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ

143(1.3.1)การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ

143(1.4.1แบบฟอร์มไม่ถูก)ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ

143(1.5.1แบบฟอร์มไม่ถูก)เครื่องหมายโมเลกุลในการจำแนกสายพันธุ์หอมแดงจากแหล่งปลูกต่างๆ

144(1.1.1)ศึกษาลักษณะทางกายภาพ คุณภาพผลผลิต และอายุการเก็บรักษา ของกระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ

144(2.1.1)การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกระเทียมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

144(3.1.1)ศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ

144(4.1.1)เครื่องหมายโมเลกุลในการจำแนกสายพันธุ์กระเทียมจากแหล่งปลูกต่างๆ

146(1.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชี้ฟ้าแบบผสมผสานเพื่อเพิ่ม

148(1.1.5)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกอินทรีย์ในฤดูแล้ง

151(1.1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต คะน้า กวางตุ้ง ให้ปลอดภัยจาก

151(1.1.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต กะเพรา โหระพา ให้ปลอดภัยจาก

151(1.1.3)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ให้ปลอดภัยจาก

151(1.2.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตคะน้าให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอุทัยธานี

151(1.2.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักบุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอุทัยธานี

151(1.3.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกวางตุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดราชบุรี

151(1.3.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วฝักยาวให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดราชบุรี

1151(1.4.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพราให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดนครปฐม

151(1.4.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดนครปฐม

151(2.1)การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลายในจังหวัดปทุมธานี

151(2.2.1)การศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของผักกาดหอมในการผลิตแบบใช้สารละลายใน

151(2.2.2)การศึกษาคุณภาพเบื้องต้นของผักบุ้งในการผลิตแบบใช้สารละลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอุทัยธานี

151(2.3.1)การศึกษาคุณภาพผัก (คะน้า) เบื้องต้นในระบบการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน จังหวัดราชบุรี

151(2.3.2)การศึกษาคุณภาพผัก (กวางตุ้ง) เบื้องต้นในระบบการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน จังหวัดราชบุรี

152(1)การทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตกะหล่ำปลีปลอดภัยจากสารพิษตกค้างจังหวัดขอนแก่น

152(2ใหม่ล่าสุด)การทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตหอมแบ่งปลอดภัยจากสารพิษตกค้างจังหวัดนครพนม

158(1.3.1)ผลของภาชนะบรรจุและวิธีการจัดการต่างๆ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่

158(1.3.2)ผลของอายุการเก็บเกี่ยวที่ระดับต่างๆ ต่อถุงบรรจุ PE เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยไข่

159(1.1.1)การคัดเลือกสายต้นกล้วยน้ำว้าที่มีศักยภาพทางการค้าเพื่อการบริโภคผลสดอาหารเพื่อสุขภาพการแปรรูป

159(2.2.1)การผลิตไอศกรีมกล้วยไขมันต่ำโดยใช้มอลโทเด็กซ์ทรินเป็นสาร ทดแทนไขมัน

160(1.1.1ล่าสุด)การคัดเลือกพันธุ์มะคาเดเมียสายพันธุ์ลูกผสม (2555-2556)

163(1)ศึกษาการตกค้างของซัลไฟต์จากการใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในหน่อไม้เพื่อการค้าของเกษตรกร

164(1.1.1)ประเมินสายพันธุ์ห้อมเพื่ออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิม

164(1.1.2ล่าสุด)เปรียบเทียบพันธุ์ห้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต

168(1)สภาพ แวดล้อม พื้นที่ปลูก และระดับความสูงของพื้นที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ (นายนัด ไชยมงคล)

168(2ใหม่)การขยายพันธุ์ตะไคร้ต้นด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

168(6)การใช้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต้นเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

175(1.1.2)การเปรียบเทียบพันธุ์ส้มเกลี้ยงจากแหล่งปลูกต่างๆของเกษตรกร

175(1.2.1)อิทธิพลของต้นตอชนิดต่างๆต่อการเจริญเติบโตของส้มเกลี้ยง

176(3.1.1)การทดสอบพันธุ์สตรอเบอร์รี่บนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง

176(3.2.1)ศึกษาการปลูกสตรอเบอร์รี่แบบยกพื้นสูงด้วยวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

176(3.2.2)ศึกษาช่วงเวลาปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณไหลของสตรอเบอรี่ในเขตที่สูงภาคเหนือตอนล่าง

178(1.1.1)ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและหลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

178(2.1.1)การศึกษาอายุต้นตอทุเรียนพันธุ์หลงลับแลที่เหมาะสมในสภาพที่ดอนจังหวัดอุตรดิตถ์

178(2.1.2)การศึกษาอายุต้นตอทุเรียนพันธุ์หลินลับแลที่เหมาะสมในสภาพที่ดอนจังหวัดอุตรดิตถ์

178(2.1.3)ผลของการถ่ายละอองเกสรต่างพันธุ์ต่อความผันแปรคุณลักษณะของผลผลิตและคุณภาพทุเรียนพันธุ์หลงลับและหลินลับแล

179(1.1.1)เรื่องเต็มการเปรียบเทียบสายพันธุ์ชาโยเต้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

179(1.1.3)เรื่องเต็มการศึกษาการจัดการปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของชาโยเต้

179(2.1.1)เรื่องเต็มศึกษารูปแบบค้างเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต้

180(1.1.1-2.1.2)วิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ

188 ( 2.2.2ล่าสุด) การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูมะเม่า

188(1.1) การรวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์มะเม่า

188(2.1)การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมของมะเม่า

188(2.2.1แก้ไข)วิจัยและพัฒนาการจัดการโรคมะเม่า

188(2.2.2)การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า

188(3.1)วิจัยและพัฒนาการลดการสูญเสียมะเม่าในการเก็บรักษา

188(3.1ล่าสุด)วิจัยและพัฒนาการลดการสูญเสียมะเม่าในการเก็บรักษา

188(3.2(3.2.1,3.2.2)แปรรูปมะเม่า

189(1)การสำรวจ รวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ครามในท้องถิ่น

189(1ล่าสุด)การสำรวจ รวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ครามในท้องถิ่น

189(2)การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ครามในท้องถิ่นที่ให้ผลผลิตเนื้อครามและความเข้มสีสูง

189(2ล่าสุด)การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ครามในท้องถิ่นที่ให้ผลผลิตเนื้อคราม และความเข้มสีสูง

190(1.1-3.1รวมมา)การผลิตหวายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

190(2.1)ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของหวายในสภาพร่มเงาจังหวัดสกลนคร

190(3.1)ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหน่อหวาย

191(1.1)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุิ์

191(1.2ไม่มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดสกลนคร

191(1.2ล่าสุด)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดสกลนคร

192(1.1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมในผักหวานบ้าน

192(1.1.2)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านให้ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อนำไปสู่การจัดการคุณภาพพืช (GAP)

192(1.1.3)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านตามระบบการผลิตพืชอินทรีย์

192(2.1.1)การจัดทำระบบฐานข้อมูลผักหวานบ้าน

193(2.1)การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

193(3.1)การวิจัยและพัฒนาการควบคุมกระบวนการผลิต ผักขะแยงในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออกให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ Salmonella spp. และ E.coli

193(4.1.1)การจัดทำระบบฐานข้อมูลผักขะแยง

194(1.1)พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชของน้อยหน่าในแหล่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

194(1.2)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตน้อยหน่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

194(1.4)ศึกษาการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

194(1.5)การใช้แมลงช้างปีกใสควบคุมเพลี้ยแป้งในน้อยหน่า

194(2.1)ศึกษาวิธีการคัดแยกขนาดผลผลิตน้อยหน่าโดยใช้เครื่องทุ่นแรง

194(2.2)การทดสอบการควบคุมแมลงศัตรูน้อยหน่าแบบผสมผสาน

194(2.3)การทดสอบการจัดการดินและปุ๋ยน้อยหน่าแบบผสมผสาน

194(2.5)การทดสอบการตัดแต่งดอกและผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตน้อยหน่า

195(1.1.1)การจัดการโรคเหี่ยวฝรั่ง

195(1.1.2)การจัดการโรครากปมของฝรั่ง

195(2.1)การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมฝรั่ง

195(2.2)ผสมและคัดเลือกพันธุ์ฝรั่งเพื่อการบริโภคสด

195(2.3)การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรคเหี่ยวของฝรั่ง

195(2.4)การคัดเลือกต้นตอฝรั่งที่ทนทานหรือต้านทานต่อโรครากปมของฝรั่ง

196(2.1)ผลของสารสกัดจากพืชและสารป้องกันกำจัดโรคพืชต่อเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่า

197(1.1ใหม่ล่าสุด)ศึกษาการใช้ปุ๋ย N P K เพื่อเพิ่มผลผลิตโมโรเฮยะ

197(1.2ใหม่ล่าสุด)ทดสอบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตโมโรเฮยะที่ปลอดภัยจาก

198(1.1.1)ศึกษาผลของการฉายรังสีแบบโครนิก (chronic irradiation) ต่อการรอดชีวิต การเจริญเติบโต และการกลายพันธุ์ของกระวาน

198(2.1.1)ศึกษาระยะปลูกและการใช้ปุ๋ยในเร่ว

200(1.1.2)ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ

200(2.1.1มีภาษาอังกฤษ)การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ

200(2.1.2มีภาษาอังกฤษ)การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสละ

201(2)การศึกษากรรมวิธีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากส้มจี๊ด

202(1.1)ศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร

202(1.2)เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร

204(1.1ล่าสุด)สำรวจ และศึกษาสายพันธุ์จำปาดะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

204(2.1ล่าสุด)การศึกษาสภาพการผลิตจำปาดะในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

205(1.1ล่าสุด)สำรวจและศึกษาเชื้อพันธุ์จันทน์เทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

205(2.1ล่าสุด)การศึกษาสภาพการผลิตจันทน์เทศในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

206(1.1ล่าสุด)สำรวจ และศึกษาเชื้อพันธุ์ส้มแขกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

207(2.1.1)ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตส้มโอ

207(2.1.2)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญในแปลงส้มโอพันธุ์

207(2.1.3)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามภายใต้เกษตรดีที่เหมาะสม

207(3.1.1)การศึกษาชนิดของสารเคลือบผิวที่เหมาะสมในการยืดอายุการเก็บรักษาผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

207(4.1.1)การศึกษาสภาพการผลิตของส้มโอทับทิมสยามในพื้นที่ภาคใต้ ตอนบน

208(1.1ล่าสุด)สำรวจและศึกษาเชื้อพันธุ์กล้วยเล็บมือนางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

208(2.1ล่าสุด)ความสัมพันธ์ของระยะปลูกกับการไว้หน่อต่อการให้ผลผลิตกล้วยเล็บมือนาง

208(2.2ล่าสุด) ศึกษาปริมาณการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตกล้วยเล็บมือนาง

208(2.3ล่าสุด)ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกล้วยเล็บมือนางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

208(2.4ล่าสุด)ศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยต่อคุณภาพผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง

208(3.1ล่าสุด)ศึกษาการเก็บรักษากล้วยเล็บมือนางเพื่อจำหน่ายสด

210(1.1.1)เปรียบเทียบสายพันธุ์สะตอนอกฤดู

210(1.2.1ล่าสุด)ศึกษาวิธีการชักนำให้สะตอออกนอกฤดู

210(2.1)ศึกษาการตัดแต่งกิ่งและจัดโครงสร้างทรงต้นสะตอที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและติดตา

210(2.1ล่าสุด)ศึกษาการตัดแต่งกิ่งและจัดโครงสร้างทรงต้นสะตอที่ขยายพันธุ์

210(3.1)สำรวจชนิด ปริมาณ และการระบาดของแมลงศัตรูสะตอ

211(1.1ไม่มีบทคัดย่อ)ศึกษาและจำแนกสายพันธุ์พริกชีในภาคใต้ตอนล่าง

211(1.2)ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพริกชี

211(1.2.1)ระยะเวลาการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อการตกค้างในพริกชี

211(1.3)ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของพริกชีเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ศึกษา

211(1.4)วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในฤดูฝน

211(1.7)ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะในการปลูกพริกชีอินทรีย์

211(2.2.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบการแปรรูปพริกชี

212(1.1แก้ไข)ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกส้มจุกให้มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลา

212(2.1.1)ผลของปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

212(2.2.1)การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของผลส้มจุกในพื้นที่จังหวัดตรัง

212(2.2.3)การจัดการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสวนส้มจุกเสื่อมโทรม

213(1.1.1)ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ให้มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลา

213(1.1.2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดินบางประการต่อผลผลิตและคุณภาพของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

213(2.1.1)ผลของปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

213(2.2.1)การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของผล

213(2.2.1ล่าสุด)การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของผล

213(2.2.1ล่าสุด)การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของผลส้มโอหอมหาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

213(2.2.2)อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของ

213(2.2.3)การจัดการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสวนส้มโอหอมหาดใหญ่เสื่อมโทรม

214(1.1.3)ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับมันขี้หนูเมื่อปลูกในชุดดินแตกต่างกัน

214(1.1.4)ชนิดและความเข้มข้นของสารชะลอการเจริญเติบโตต่อการให้ผลผลิตและอายุเก็บเกี่ยวมันขี้หนู

214(1.1.5)วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู

215(2.1.3)อิทธิพลของระยะปลูกต่อผลผลิตของเตยหนาม

216(1.1.1)การสำรวจ รวบรวม และคัดเลือกสายพันธุ์กล้วยหิน

216(2.1.1,2.2.2)ผลของการไว้หน่อต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตกล้วยหิน

217(1.1)การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ณ แหล่งผลิตพืช GAP

217(1.2)การตรวจสอบคุณภาพสินค้าพืชอินทรีย์

217(3.2)การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไวน์ผลไม้

217(3.3)การตรวจสอบสารเจือปนในผลิตภัณฑ์ผักผลไม้อบแห้งเพื่อการส่งออก

217(3.4)การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้บรรจุกระป๋องเพื่อการส่งออก

218(1.1)พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบอะฟลาทอกซินในสินค้าพืช

218(1.2)พัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์จากข้าว

218(1.3)พัฒนาวิธีทดสอบหาปริมาณเพนตะคลอโรฟีนอลที่ไมเกรทจากวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหารประเภทไขมัน

218(2.1)พัฒนาวิธีทดสอบสิ่งปนปลอมในเครื่องแกงสำเร็จรูป

219(1.1.1)การวิเคราะห์และประเมินระบบหลักปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงคัดบรรจุผักสดส่งออกสหภาพยุโรป

219(1.1.2)การพัฒนาระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง

219(1.1.3)การพัฒนาการตรวจประเมินระบบตามสอบสินค้าเกษตร

220(2.1.1)ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชผักอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

220(2.1.2)ศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชผักอินทรีย์

222(4.1.2)การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนาในเขตน้ำใต้ดินตื้น เขตใช้น้ำฝน จังหวัดอุบลราชธานี

222(4.2.1)การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในรูปแบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ไร่เขตใช้น้ำฝนจังหวัดมหาสารคาม (อนุชา)

222(4.3.1)วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่ปลูกยางพารา จังหวัดยโสธรปี2554-2556

222(5.1.1)การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ – ทานตะวัน จ.อุทัยธานี

222(5.1.2แก้ไขล่าสุด)ทดสอบระบบการปลูกพืชข้าวโพดฝักสด –ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี

222(5.1.3)ทดสอบระบบการปลูกพืช ถั่วเหลืองฝักสด- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี

222(5.1.4)ทดสอบระบบการปลูกพืชถั่วเขียว- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี

222(5.1.5)การทดสอบระบบการปลูกพืชถั่วเหลือง – ทานตะวัน จ.อุทัยธานี

222(5.1.6)ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสด – ข้าว จังหวัดอุทัยธานี

222(5.1.7จบ58)การทดสอบระบบการปลูกพืชถั่วเขียว – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดนครสวรรค์

223(5.1)การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว- ข้าวโพดฝักสด ในพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วย

223(5.2)ทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว–ถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่ชลประทาน

223(5.3)การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว – ถั่วลิสง ในพื้นที่ชลประทาน

223(5.4)ทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์

223(5.6)การทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ข้าวโพดฝักสด ในพื้นที่ชลประทาน

223(5.7)ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่ชลประทาน

223(5.8)การทดสอบระบบการปลูกพืชข้าว- ถั่วเขียว ในพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

223(5.9)ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ชลประทาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทุ่งวัดสิงห์ จ.ชัยนาท

223(5.10)ทดสอบระบบการปลูกพืช ข้าว – ถั่วลิสง ในพื้นที่ชลประทาน

223(6.1)การศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมในมังคุด

223(6.2)ศึกษาระบบการผลิตกล้วยไข่แซมลองกอง

224(1.1.1)สำรวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม(ครบทุกพื้นที่)

224(2.1.1)สำรวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก(ครบทุกพื้นที่)

224(2.1.1เชียงใหม่)สำรวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนิเวศเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดเชียงใหม่

224(2.2.1)สำรวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนิเวศน์เกษตรในพื้นที่รับน้ำภาคกลาง(ครบทุกพื้นที่)

224(3.1.1)การศึกษาสำรวจข้อมูลการผลิตหลุมพีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

224(3.1.2)การศึกษาสำรวจสละพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

224(3.1.6)การศึกษาสำรวจข้อมูลการผลิตสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง

225(1.1.3)การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุม

225(1.2.3)พัฒนาการเพาะเลี้ยงและศักยภาพการเป็นตัวห้ำของผีเสื้อตัวห้ำ

225(2.2.2)การศึกษาผลของสารกำจัดศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรีย

225(2.3.1ล่าสุด)การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรีย_ Beauveria bassiana

225(2.3.2ล่าสุด)การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม_ Metarhizium anisopliae

225(2.4.2)ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta sinuata (Stephens)

225(3.2.1)การคัดเลือกเชื้อรา Oudemansiella spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา

225(3.2.2)การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii

225(4.1.3)คัดเลือกชนิดและศึกษาพฤติกรรมการกินหอยทาก ของหอยตัวห้ำวงศ์ Streptaxidae

225(4.2.1ล่าสุด)การศึกษาประสิทธิภาพของถั่วคาโลโปโกเนียม ซีรูเลียมต่อการควบคุมหญ้าคา

226(1.1.3)ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ( Thrips palmi Karny )

226(1.1.5)การคัดเลือกสารฆ่าแมลงและน้ำมันปิโตรเลียมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ และเพลี้ยจักจั่นมะม่วง

226(1.1.6)การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง Striped Mealybug_

226(1.1.7)ประสิทธิภาพสารสกัดสะเดา เชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลง ในการป้องกันกำจัด

226(1.1.8)ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงในการป้องกันควบคุมหนอนใยผัก

226(1.2.2แก้ไข)ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อราสกุล Alternaria สาเหตุโรคพืช

226(1.2.3) การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Curvularia eragrostidis สาเหตุโรคพืช

226(1.3.1)การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมธูปฤาษี

226(1.3.2ล่าสุด)ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมู

226(1.3.3ล่าสุด)การศึกษาช่วงเวลาการใช้สารกำจัดวัชพืช paraquat ในการกำจัดวัชพืชประเภท

226(1.3.4ล่าสุด)ทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนและหลังการงอกของวัชพืช

226(1.3.6ล่าสุด)การศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชเถาเลื้อยใน

226(2.1.5ล่าสุด)ความต้านทานต่อสารฆ่าไรบางชนิดของไรแดงแอฟริกัน (African Red

226(2.3.3)สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสท

226(3.1.1)ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมวนเพชฌฆาตในสภาพห้องปฏิบัติการ และสภาพกึ่งแปลงทดสอบ

226(3.1.2)การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงปากดูด ต่อแมลงช้างปีกใส

226(3.1.4ล่าสุด)สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิดที่ก่อให้เกิดการระบาดมากขึ้นของไรแดง

226(3.2.2)ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata Linn.f.) Royle) และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) และผล

226(3.3.1ล่าาสด)ผลของสารไกลโฟเสท ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืช

226(3.3.2ล่าสุด)ผลของสารพาราควอท ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรวัชพืช

226(4.1.2)ศึกษาประสิทธิภาพของหัวฉีดชนิดต่างๆประกอบเครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงลมในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟศัตรูพริก

226(4.1.3)ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงต่างๅในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักด้วยวิธีการพ่นสารแบบน้ำน้อย

226(4.1.4)ศึกษาอัตราสารออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงกลุ่มต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Diamond back moth)_ Plutellaxylostella Linnaeus ด้วยวิธีการพ่นสาร

226(4.3.1)ผลของอัตราความเข้มข้นของสารกำจัดวัชพืชและปริมาณน้ำต่อประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชโดยใช้เทคนิคการลูบ

226(5.1.2แก้ไข)การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพว

226(5.1.4)การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในสะระแหน่

226(5.1.5)การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญ

226(5.2.2)ศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia เพื่อการส่งออก

226(5.2.3)ประสิทธิภาพสารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในชบา สำหรับการปลูกต่อเพื่อการส่งออก

226(5.2.4แก้ไข)การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria

227(1.2)การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน และ มะม่วง

227(1.3)การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออก ข้าวโพดฝักอ่อน และ มะม่วง พืชนำเข้า ได้แก่ อ้อย และ ข้าวฟ่าง

227(2.2.1)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

227(2.2.2)การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ยาสูบนำเข้าจากบราซิล

227(3.2)การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ทานตะวันที่นำเข้าจากต่างประเทศ

227(3.6)การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์แกลดิโอลัสนำเข้าจาก

227(5.5)วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทอง

227(6.1)การเฝ้าระวังไรแดง Amphitetranychus viennensis (Zacher) ศัตรูพืชกักกันของแอปเปิ้ล

227(6.3)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล,Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่

227(6.5ล่าสุด)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราเขม่าดำ (Urocystis cepulae) ในพื้นที่ปลูกหอมแดงและกระเทียมเพื่อการส่งออก

227(6.6)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิม (tropical maize rust)

227(6.7)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด

227(6.9)การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ Pantoea agglomerans ในพื้นที่

227(6.10)การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสฯ PVT PVM PVA PVS PVX PLRV_สิทธิศักดิ์

228(1.1.1)อนุกรมวิธานผีเสื้อกลางคืนวงศ์ย่อย Pyraustinae ในประเทศไทย

228(1.1.4)ชีววิทยา การเข้าทำลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด

228(1.1.5)ความชุกชุมและแหล่งอาศัยของนกแสก (Tyto alba javanica (Gmelin, 1788)

228(1.1.6)อนุกรมวิธานไส้เดือนฝอย สกุล Steinernema และ Heterorhabditis

228(1.2.1)อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรคพืช

228(1.2.2)อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Alternaria และ Stemphylium สาเหตุโรคพืช

228(1.2.5)การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Phytophthora capsici

228(1.2.10)อนุกรมวิธานและชีววิทยาของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus

228(1.2.11)อนุกรมวิธานไวรัสกลุ่ม Tospovirus สาเหตุโรคพืชที่สำคัญในประเทศไทย

228(1.2.15ล่าสุด)การศึกษาการถ่ายทอดเชื้อ Exserohilum turcicum บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

228(1.3.1)ชีววิทยาและ การแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่น (Marsilea L.) และศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น

228(1.3.2)การแพร่ระบาดและชีววิทยาของหญ้าอีหนาว Digera muricata (L.) Mart.

228(1.3.3)สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชวงศ์ผักโขม Amaranthaceae

228(1.3.4)สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ Euphorbia

228(1.3.5)ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสาบม่วง (Praxelis clematidea R.M King _ H. Rob.)

228(2.5)ความหลากชนิดของมดในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากและป่าธรรมชาติของจังหวัดตาก

228(3.1.1)การวิจัยและพัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบเชื้อไวรัส Sugarcane mosaic virus

228(3.1.2)การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบ Lateral flow test strip เพื่อตรวจสอบ

228(3.2.1)การตรวจสอบเชื้อ Candidatus Liberibacter species

228(3.2.2)การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri

228(3.2.5บทคัดย่อไม่มีภาษาอังกฤษ)พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวอ้อยด้วยกรดนิวคลีอิกตัวตรวจ

228(3.3.1บทคัดย่อไม่มีภาษาอังกฤษ)การจำแนกสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทยโดยเทคนิค PCR

228(3.4.1)การพัฒนาชุดตรวจสอบและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยในรากพืช

229(1.1.1)ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์

229(1.1.2)ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์

229(1.1.3)ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้า

229(1.1.4) ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลสดมะเขือเทศจากนิวซีแลนด์

229(1.2.1)ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าผลพีชสดจากสหรัฐอเมริกา

229(2.1.1)ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชกับผลองุ่นสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย

229(2.1.2)ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการสุขอนามัยพืชกับผลส้มสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย

229(2.2.1)ศึกษาประสิทธิภาพมาตรการทางสุขอนามัยพืชกับผลองุ่นสดนำเข้าจากสาธารณรัฐเปรู

233(1.3.1ล่าสุด)การคัดเลือกวัสดุพาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์แบบใหม่ที่ปราศจากเชื้อปนเปื้อนอื่นๆ

233(2.6.2)การพัฒนาเทคนิคการจำแนกชนิดแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม

233(3.3.1)ศึกษาความเข้ากันได้ของวัตถุดิบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีควบคุมการละลาย

233(3.4.1)ศึกษาความเข้ากันได้ของวัตถุดิบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเหลว

233(4.3.1)(25-4-59) ศึกษาการผลิตจุลินทรีย์_ภาวนา ลิกขนานนท์ แก้ไข

233(4.3.1)ศึกษาการผลิตจุลินทรีย์ให้อยู่ในรูปแบบหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในสภาพห้องปฏิบัติการ

234(1.1)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่น เพื่อกำหนดค่าปริมาณ

234(2.1)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของ omethoate ในถั่วเหลืองฝักสดเพื่อ กำหนดค่า

234วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างอินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) ใน คะน้าเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง ครั้งที่ 1 และ 2

236(1.1.11ใหม่)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

236(1.1.12ใหม่)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

236(1.1.13ล่าสุด)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน

236(1.1.14)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

236(1.1.15ล่าสุด)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสเฟตทั้งหมดในปุ๋ยเคมี

236(1.5.4ล่าสุด)ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร Dinotefuran

237(2.1.1)วิจัยการเฝ้าระวังปริมาณสารพิษตกค้างในพืชสมุนไพร

237(2.1.2)ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในผักคะน้า กวางตุ้ง และผักกาดหอม

237(2.2.1)(25-4-59) ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างใน ลิ้นจี่ ลำไย_ประชาธิปัตย์ แก้ไข

237(2.2.1)ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างใน ลิ้นจี่ ลำไย

237(2.2.2)ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในเงาะ มะนาว

237(3.1.1)การสะสมสารพิษตกค้างในแหล่งน้ำใต้ดินบริเวณเกษตรกรรมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

237(3.3.2)ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรและ ดิน น้ำบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม

237(3.3.3)ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรและดิน น้ำบริเวณแปลงปลูกในพื้นที่เขตสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5: ฝรั่ง

237(4.1.1-4.1.2)ศึกษาปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกายผู้ฉีดพ่นสารกำจัดแมลงกลุ่ม Organophosphorusงกลุ่ม

237(4.1.3-4.1.4)ศึกษาการสลายตัวและสะสมของสารกำจัดแมลง กลุ่ม Organophosphorus ในดิน น้ำและตะกอน

238(1.2.1)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม pyrazole ในผัก

238(1.2.2)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม carbamate ในมะม่วง

238(1.2.3)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphorus และ pyrethriod ในพริกและมะม่วงเพื่อขอรับรองห้องปฎิบัติการของ สวพ.4

238(1.2.4ล่าสุด)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง อัลดิคาร์บเมทอล

238(1.2.5)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม organophosphorus organochlorine pyrethroid และ carbamate ในลำไยเพื่อการขอการรับรองตามระบบ ISOIEC 17025 2005

238(1.2.7)การพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง Chlormquat และ Mepiquat ในผลไม้โดยใช้ Liquid ChromatographMass Spectrometry

238(1.2.8)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างอีมาเม็กตินเบ็นโซเอท ในมะพร้าว

238(1.2.9)การศึกษาความคงตัว (Stability) ในการเก็บรักษาสารมาตรฐานกลุ่ม organophosphorus ที่อุณหภูมิต่างๆ

238(1.2.10)การศึกษาความคงตัว (Stability) ในการเก็บรักษา สารมาตรฐานกลุ่ม carbamate ที่อุณหภูมิต่างๆ

238(1.2.11)การศึกษาความคงตัว (Stability) ในการเก็บรักษาสารมาตรฐาน abamectin ที่อุณหภูมิต่างๆ

238(1.2.12ล่าสุด)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืชที่มีความเป็นกรดสูง

238(1.2.14)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม carbamate ในพริกเพื่อขอการรับรองห้องปฏิบัติการของสวพ. 2

239(1.4)(ส่งมา11-4-59)การทดลองที่ 1.4 กรกช

239(1.4)การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดเพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช

239(1.5)(ส่งมา11-4-59)การทดลองที่ 1.5 รุ่งนภา

239(1.5)คัดเลือกชนิดสาหร่ายขนาดเล็ก (microalgae) ที่เหมาะสมกับการผลิตเอทานอล

240(1.1)การศึกษาหายีนส์ทนแล้งเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงพันธุ์

240(1.2)การศึกษาการแสดงออกของกลุ่มยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะขาดน้ำในระดับอาร์เอ็นเอ

240(6)การศึกษาและค้นหายีนที่ตอบสนองต่อสภาวะขาดน้ำของ

245(2.1)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแซนโทนผงบริสุทธิ์

245(2.2)การผลิตเครื่องสำอางผสมสารสกัดเปลือกมังคุดด้วยนาโนเทคโนโลยี

245(2.4)การผลิตแอนโทไซยานินผง

245(2.5)การผลิตฟรุกแตนผงจากหอมแดง

245(3.3)เทคโนโลยีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีออสโมซิส

245(4.1)การผลิตใยอาหารจากผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตร

246(1.1)การยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหารด้วยแบคทีริโอซิน

246(2.1)การผลิต GABA จากกระบวนการหมัก Lactic Acid Bacteria

247(1.1)วิจัยและพัฒนาแผ่นใยอัดจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร

249(3.1)วิเคราะห์คุณภาพ Resistant starch จากแป้งพืชศักยภาพ

250(1.2)การใช้แบคทีเรียดินควบคุมการเจริญของเชื้อรา Aspergillusflavus และยับยั้งการสร้างสารแอฟลาทอกซินในผลผลิตเกษตร

250(1.3)การควบคุมการปนเปื้อนสารแอฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตรโดยใช้เชื้อรา Aspergillus flavus สายพันธุ์ที่ไม่สร้างสารพิษ

250(2.2)การใช้สารสกัดพืชและจุลินทรีย์เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อ E. coliและ Salmonella

250(3.4)วิธีลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในผักสดหลังการเก็บเกี่ยว

250(5.1)วิธีการประเมินการเข้าทำลายของโรคแอนแทรคโนสในผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวโดยการตรวจสอบการเข้าทำลายแฝง (Quiescent infection)

250(5.3)การใช้สาร GRAS ร่วมกับน้ำร้อนในการควบคุม

251(1.1)การใช้สารรมฟอสฟีนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยวในสภาพไซโล

251(1.2)การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารรมฟอสฟีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

251(2.3)ประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด

251(2.5)การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต้นในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสมุนไพร

251(3.3)การปรับสภาพบรรยากาศเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

251(3.4)การใช้บรรจุภัณฑ์ร่วมกับก๊าซไนโตรเจนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด

252(1-4)การศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

257(1)ความสัมพันธ์ของระดับความชื้น ขนาดเมล็ด และอุณหภูมิ

257(2)ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความชื้นของเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิในการเก็บรักษาเมล็ดทานตะวันเพื่อการอนุรักษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

257(3)อิทธิพลของระดับความชื้นในเมล็ดพันธุ์และอุณหภูมิที่มีผล

257(4)ผลของความชื้นและอุณหภูมิที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

257(7)ศึกษาเทคนิคการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae)และไอยริศ (Zingiber sirindhorniae) ในสภาพปลอดเชื้อ

257(9)การเก็บรักษาพืชหายากใกล้สูญพันธุ์สกุลไก่ฟ้าในสภาพปลอดเชื้อ กระทุงบวบเหลี่ยม

ปี 56 28(2.4)ศึกษาปฏิกิริยาของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผลิตในประเทศไทยต่อเชื้อ

ปี 56 ทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่ม

พันธุ์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก