แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนผลงานวิจัย  Download

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมในความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564  Download

 

ตราสัญลักษณ์แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์  download2.png news 26/2/62

ผลงานวิจัยที่ส่งเข้ารับการพิจารณาเป็นผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2561 download2.png news6/2/62

เกณฑ์การพิจารณาและรูปแบบการจัดทำเรื่องเต็มผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑  download4.png news 9/1/62

แผนโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปี 2562 download2.png news 18/12/61

 บันทึกอนุมัติหลักการฝึกอบรมโครงการ ศพก,แปลงใหญ่ และZoning by Agri-Map ปี2562 download2.png 

  ตาราง Action Plan แปลงใหญ่ ปี2562. download2.png 

     ตาราง Action Plan ศพก ปี2562 download2.png 

     ตาราง Action Plan zoning by agri-map ปี2562 download2.png 

     แบบรายงาน แปลงใหญ่ ปี2562.download2.png 

     แบบรายงาน ศพก ปี2562 download2.png 

     แบบรายงาน Zoning by agri-map ปี2562.download2.png 

     แบบรายงานผลกิจกรรมอบรมเกษตรกร ปี2562 download2.png 

   แจ้งแผนโครงการ Zoning by agri-map ปี 2562 ให้หน่วยงาน  download2.png 

    แจ้งแผนโครงการ ศพก. ปี 2562 ให้หน่วยงาน download2.png 

    แจ้งแผนโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 ให้หน่วยงาน   download2.png 

แผน-ผล การปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  download2.png 

แบบยืนยันแผนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ2562 download4.png