5(1.2)(1.3)ศึกษาปริมาณการใช้ปุ๋ยเพื่อลดปริมาณไนเตรทในผักคะน้า

9(1)(กิจกรรมที่ 1)การศึกษาอัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมสำหรับมะระจีนในระบบเกษตรอินทรีย์

9(1)(กิจกรรมที่ 2)การทดสอบระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ จ.จันทบุรี

9(1)(กิจกรรมที่ 3)การทดสอบการป้องกันกำจัดโรคผักชีในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี

9(2)(กิจกรรมที่ 1)การศึกษาอัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมสำหรับมะเขือเทศในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.จันทบุรี

9(2)(กิจกรรมที่ 2)การทดสอบระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

9(2)(กิจกรรมที่ 3)การทดสอบการป้องกันกำจัดโรคแตงกวาในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี

9(3)(กิจกรรมที่ 1)การศึกษาอัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมสำหรับมะเขือยาวในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.จันทบุรี

9(3)(กิจกรรมที่ 2)การทดสอบระบบการปลูกพืชกับดักแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.จันทบุรี

9(3)(กิจกรรมที่ 3)การทดสอบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วฝักยาวในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.จันทบุรี

9(4)(กิจกรรมที่ 2)การทดสอบระบบการปลูกพืชกับดักแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี

9(4)(กิจกรรมที่ 3)การทดสอบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

9(5)(กิจกรรมที่ 3)การทดสอบการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูผักสลัดในระบบเกษตรอินทรีย์ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา

11(3)การวิเคราะห์เศรษฐสังคมระบบการผลิตลองกองอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

11(4)การวิเคราะห์เศรษฐสังคมระบบการผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก

12(1)ศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน

13(1)การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดแพร

13(2)การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดลำพูน

13(3)ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยพีจีพีอาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในชุดดินมวกเหล็กลี้ จังหวัดแพร่

13(4)ทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยพีจีพีอาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในชุดดินห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

15(1.2)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืชผักอินทรีย์ตระกูล Brassicaceae ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

17(1.1)ศึกษาความแปรปรวนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในชุมชนตามสภาพภูมินิเวศน์จังหวัดขอนแก่น

17(1.2) ศึกษาความแปรปรวนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตต่อมันสำปะหลังฯ จ.ชัยภูมิ

17(1.3) ศึกษาความแปรปรวนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลังฯ อุดรธานี

17(1.4) ศึกษาความแปรปรวนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรฯ จ.มุกดาหาร

17(2.1)ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

17(2.2) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมฯ มันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ

17(2.3)ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมฯ มันสำปะหลัง จ.อุดรธานี

17(2.4) ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมฯ มันสำปะหลัง จ.มุกดาหาร

17(2.5 )ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มันสำปะหลัง จ.กาฬสินธุ์

18(1.1)แก้ไข การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้ำมันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัดนครพนม

18(1.2) การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มฯ จ.สกลนคร

18(1.3 )การศึกษาศักยภาพและปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มฯ จ.อุดรธานี

18(1.4 )การศึกษาศักยภาพและปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มฯ จ.กาฬสินธุ์

18(1.5 )การศึกษาศักยภาพและปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มฯ จ.มุกดาหาร

18(2.1)การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดนครพนม

18(2.2)การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชน ฯ จ.สกลนคร

18(2.3) การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชน ฯ จ.อุดรธานี

18(2.4) การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชน ฯ จ.กาฬสินธุ์

18(2.5)การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชน ฯ จ.มุกดาหาร

18(3.1) ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันฯ บึงกาฬ เลย นคพนม

18(3.2) ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันฯ กาฬสิน สกลฯ อุดรฯ

20(1)การจัดการแปลงปาล์มน้ำมันระยะให้ผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี

20(2)การจัดการแปลงปาล์มน้ำมันระยะให้ผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์

20(3)การจัดการแปลงปาล์มน้ำมันระยะให้ผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ

20(4)การจัดการแปลงปาล์มน้ำมันระยะให้ผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ

21(1.1.1)(แก้ไข)ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดร้อยเอ็ด

21(1.1.2)ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดมหาสารคาม

21(1.1.3)ศึกษาการผลิตอ้อยพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดนครราชสีมา (โนนสูง)

21(1.1.4)ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดบุรีรัมย์

21(1.1.5)ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดสุรินทร์

21(1.1.6 )ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูก

21(1.1.7)ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูก

21(1.1.8) ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดนครราชสีมา (สี่คิ้ว)

21(1.1.9)ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดยโสธร

21(2.1.1)(แก้ไข)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดร้อยเอ็ด

21(2.1.2)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดมหาสารคาม

21(2.1.3)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดนครราชสีมา (โนนสูง)

21(2.1.4)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดบุรีรัมย์

21(2.1.5)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดสุรินทร์

21(2.1.6)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรค

21(2.1.7)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดศรีสะเกษ

21(2.1.8)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดนครราชสีมา (สีคิ้ว)

21(2.1.9)การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ำฝนจังหวัดยโสธร

22(1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้พันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

22(1.2)การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

22(1.3)การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

22(1.4)การทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(โนนสูง)

22(1.5)การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์หลังมันสำปะที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

22(1.6)การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์มันสำปะหลังหลังที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

22(3.1)การทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

22(3.2)การทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (โนนสูง)

22(3.3)การทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

22(3.4)การทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

22(3.5)การทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

23(1.1)การทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฏร์ธานีในพื้นที่จังหวัดยโสธร

23(1.2)การทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

23(2.1)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี

23(2.2)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดอำนาจเจริญ

23(2.3)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดศรีสะเกษ

23(2.4)การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดบุรีรัมย์

24(1.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

24(2.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาพื้นที่ จ. อุบลราชธานี

24(2.2)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาพื้นที่ จ. ยโสธร

25(1.1)การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินในการผลิตข้าวโพดหวานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

25(1.2)การทดสอบปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นที่ จ. สุรินทร์

25(1.3)การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

25(1.4)การทดสอบปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นที่ จ. สุรินทร์

25(2.1)การจัดการปุ๋ยเพื่อผลิตข้าวโพดหวานหลังนาที่เหมาะสมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัดมหาสารคาม

25(2.2)การจัดการปุ๋ยเพื่อผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหลังนาที่เหมาะสมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัดมหาสารคาม

25(2.3)การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยแบบผสมผสานในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม จ. ร้อยเอ็ด

25(2.4)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวที่เหมาะสมในดินร่วนปนทรายแบบเกษตรกร

25(2.5)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ จ. อุบลราชธานี

26(1.1)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่นาจังหวัดอุบลราชธานี

26(1.2)การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลผลิตถั่วลิสงหลังนาในrพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

26(1.3)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพนาจังหวัดสุรินทร์

26(1.4)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพนาจังหวัดนครราชสีมา

26(1.5)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพนาจังหวัดร้อยเอ็ด

26(1.6)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพนาจังหวัดมหาสารคาม

26(1.7)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพนาจังหวัดยโสธร

26(2.1)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดอุบลราชธานี

26(2.2)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดบุรีรัมย์

26(2.3)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดสุรินทร์

26(2.4)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดนครราชสีมา

26(2.5)การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่จังหวัดร้อยเอ็ด

27(1)การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยต่อคุณภาพกล้วยหอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

28(1)ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบผสมผสานเพื่อป้องกันโรคลำต้นไหม้ จังหวัดกาญจนบุรี

28(2)ทดสอบเทคโนโลยีการการผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบผสมผสานเพื่อป้องกันโรคลำต้นไหม้ จังหวัดนครปฐม

28(15)ทดสอบกระบวนการจัดการมะเขือเปราะและถั่วฝักยาวในโรงคัดบรรจุ (Packing house ) ศวพ.ราชบุรี ตามหลักปฏิบัติ GMP

28(16)ทดสอบกระบวนการจัดการผักชีฝรั่งและผักชีไทยในโรงคัดบรรจุ

28(17)ทดสอบกระบวนการจัดการโหระพาและผักบุ้ง ในโรงคัดบรรจุ

28(18)การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูคะน้าโดยวิธีผสมผสานจังหวัดอ่างทอง

29(1)ถั่วฝักยาวในจังหวัดนนทบุรี

29(3)ศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิต

29(5)ศึกษาการใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตกล้วยหอมในจังหวัดปทุมธานี

30(4.2)ทดสอบการใช้เครื่องหยอดปุ๋ยในการผลิตสับปะรดภาคตะวันออก

35(1.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ

35(2.1)การพัฒนาคุณภาพการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช

36(1.15)ศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่มีการพัฒนาของเมล็ดในช่วงเวลาที่ต่างกัน

37(6.1)ศึกษาพื้นที่การเกิดโรคโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Ganoderma sp. ในเขตภาคใต้ตอนบน

41(2.1)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

41(2.2)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดตาก

41(2.3)(แก้ไข)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

41(2.4)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

41(3.1)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

41(3.2)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

41(3.3)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดตาก

41(3.4)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

41(4.1)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันเทศ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

41(4.2)การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการผลิตมันเทศจังหวัดพิจิตร

41(5.1)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

41(6.1)การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน โดยการใช้ปุ๋ย

43(1.4)การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วง

43(2.2)การพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงนอกฤดูฯ จ.ชัยภูมิ

44(2.2)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

44(2.3)การเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อการส่งออกพื้นที่ จ.อุดรธานี

48(1.2)การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับไมโครไรซ่าต่อผลผลิตและคุณภาพผลส้มโอหอมหาดใหญ่

48(1.3)การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับไมคอร์ไรซาต่อผลผลิตและคุณภาพผลส้มจุก

48(2.1)วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรงพุ่มมันปูผักพื้นบ้านทางเลือก

48(3.1)การนำวัสดุเศษเหลือจากการผลิตแป้งสาคูมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม

49(1.4)พัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ

54(2.1)การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับอินทผลัมอายุ 4 ปี ขึ้นไป

58(2)ศึกษาการตัดฝักต่อช่อที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต

59(1.1)การเปรียบเทียบสายต้นมะกรูดจากแหล่งต่างๆ

60(4)ศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในละมุด

64(1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมาย

64(2)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมาย

64(2.1)การสร้างแปลงต้นแบบการผลิตหอมแดงคุณภาพ

64(3)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมายจังหวัด

64(4)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมายจังหวัดสุรินทร์

65(1.3)การแพร่ระบาดของโรคกิ่งแห้งและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรค

67(1)การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อพัฒนาการผลิตแตงโมและแตงเทศของเกษตรกรจังหวัดยโสธร

67(2.1)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงโมให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

67(2.2)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงเทศให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

67(2.3)การทดสอบเทคโนโลยีแบบผสมผสานการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในแตงเทศ

72(1)การสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเน่าและแมลงศัตรูในสละ จ.จันทบุรี

72(2)การสร้างแปลงต้นแบบชุดเทคโนโลยีการกำจัดโรคเน่าและแมลงศัตรูในสละ จ.ตราด

78(1.1)ทดสอบพันธุ์กล้วยเล็บมือนางสำหรับการแปรรูป

78(2.1)ทดสอบพันธุ์กล้วยเล็บมือนางสำหรับรับประทานผลสด

78(4.1)ผลของการให้น้ำต่อผลผลิตของกล้วยเล็บมือนาง

79(3.1)การศึกษาระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวส้มโอพันธ์ทับทิมสยาม

83(1.1)การสำรวจสภาพพื้นที่ ลักษณะประจำพันธุ์ และปริมาณสารสำคัญของต้นปลาไหลเผือกใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

83(1.2)การจัดจำแนกปลาไหลเผือกใหญ่ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

85(1.1)การศึกษาศักยภาพการผลิตเงาะโรงเรียนบ้านนาสารในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี

88(1.1)ศึกษาและคัดเลือกสายต้นกล้วยหิน

88(2.1)ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยหิน

88(2.2)การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหิน

89(1.1)พัฒนาแปลงต้นแบบ การปลูกสร้างสวนใหม่ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสงขลา

89(2.1)ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพผลส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่

89(2.2)ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่แบบผสมผสาน(IPM)

90(1)การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดกระดุมที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงเพื่อการค้า

90(3)การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด

90(4)การคัดเลือกและประเมินสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อเพื่อการใช้ประโยชน์

90(5)การปรับปรุงพันธุ์เห็ดขอนขาวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่

93(1.3)เปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการใช้เทคโนโลยีการกำจัดด้วงงวงมันเทศ

93(2.2)ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีเรื่องระยะปลูกและการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชผักเศรษฐกิจจากคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรในภาคอีสาน

94(1)การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตกระชาย

94(2)การศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกระชาย

94(3)การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเหง้าเน่าในกระชาย

95(1.1)การทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย

95(2.1)การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตปาล์มน้ำมันพื้นที่เกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร

97(1.1)ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่อาศัยน้ำฝนจังหวัดสุรินทร์

97(1.2)ทดสอบระบบการปลูกพืชในพื้นที่อาศัยน้ำฝน จ.อุบลราชธานี

97(2.1)การทดสอบระบบการปลูกพืชในพื้นที่เขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจ.มหาสารคาม

97(2.2)ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชในพื้นที่เขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจ.สุรินทร์

97(2.3)การทดสอบระบบการปลูกพืชในพื้นที่เขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.บุรีรัมย์

97(2.4)ทดสอบระบบการปลูกพืชในพื้นที่เขตชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จ.อุบลราชธานี

98(1)ทดสอบระบบปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี

101(1)สำรวจและรวบรวมการผลิตผักกระชับของเกษตรกร จ.ระยอง

101(2)ศึกษาวิธีกระตุ้นความงอกของเมล็ดกระชับ

102(1.1)ศึกษาปริมาณธาตุอาหารรองในอ้อยที่เป็นโรคใบขาวในระดับต่างๆ

103(1.1)ศึกษาการสูญเสียปริมาณและคุณภาพของแป้งมันสำปะหลังตลอดเส้นทาง

103(1.2)อิทธิพลของการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณเอทานอลในมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ที่อายุเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน

103(2.1)การประเมินความชื้นและปริมาณแป้งในมันสำปะหลังด้วยเทคนิค Near

103(2.2)การประเมินปริมาณโปรตีนในแป้งสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี

103(2.5)การประเมินปริมาณน้ำตาลในแป้งมันสำปะหลังด้วยเทคนิค

105(2.1)วิธีการแปรรูปแป้งฟลาวและแป้งสตาร์ชข้าวโพดให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร

105(2.2)กวป. อรรวรรณ จิตต์ธรรม วิธีการแปรรูปส่วนต่างๆของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน

105(3.1)การประเมิน ความชื้น ปริมาณโปรตีน ความหนืด อมิโลส น้ำตาล คุณภาพน้ำมัน

106(1)การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองผักบุ้งจีน

106(2)การศึกษาเทคนิคทางสถิติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับแปลงทดลองเผือก

107(1.1)การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ชุดปี 2561

110(1)ชีววิทยาชีและการแพร่กระจายของกกกระจุก

110(2)ชีววิทยาและการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่น หญ้ายางนงนุช

110(3)ศักยภาพการเป็นวัชพืชของไม้ประดับต่างถิ่น

111(1.1.2)การศึกษาอนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini (Diptera Tephritidae) ร่วมกับการใช้เทคนิค Morphometric ในตัวเต็มวัย

111(1.1.6)1.1.6 ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิ

111(1.1.7)สำรวจความหลากชนิดหอยน้ำจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น้ำ

111(1.2.3)การจำแนกชนิดแบคทีเรียสาเหตุโรคใบแห้งของหอม

111(1.2.4)การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis

 

111(1.2.7)การจำแนกไส้เดือนฝอยรากแผล (Pratylenchus spp.) ในแหล่งปลูกหอมแดงด้วยวิธีอณูชีววิทยา

111(1.2.8)การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย

111(1.2.9)การทวนสอบแนวทางการจำแนกชนิดตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สองด้วยวิธีอณูชีววิทยากับไส้เดือนฝอยรากปมในประเทศไทย

111(1.2.10)การศึกษาและจำแนกโรค Leek yellow stripe virus (LYSV) ในกระเทียม

111(2.1.1)ชีวประวัติและลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งมะละกอ_ Paracoccus marginatus Williams and Granara De Willink (Hemiptera Pseudococcidae) ในประเทศไทย

111(2.1.2)ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum

111(2.1.3)ชีววิทยาของไรแดงมันสำปะหลัง (cassava red mite)_ Oligonychus biharensis (Hirst)

111(2.1.4)ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea

111(2.1.5)ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล

111(2.1.6)ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Radix

111(2.1.7)ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา

111(2.3.1)ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่ (Acrachne racemosa (Heyne ex Roth) Ohwi)

111(2.3.2)ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis

111(2.3.3)ชีววิทยาของวัชพืช Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

111(3.1)การจำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชในกลุ่ม Bactrocera dorsalis

111(3.2)การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดและชนิดของเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Thripinae (Thysanoptera: Thripidae) in Orchids in the Middle part of Thailand

111(3.6)การตรวจวินิจฉัยชนิดของแตนเบียนไข่วงศ์ย่อย Telenominae (Platygastridae) ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล

111(3.8) การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อจัดจำแนกเชื้อรา Beauveria bassiana

111(3.10)การประยุกต์ใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการจำแนกชนิดของมอดแป้งสกุลTribolium spp. ที่เป็นศัตรูพืชกักกันแบบรวดเร็ว

112(1.1.3)การตรวจเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ศัตรูพืชกักกันในมันสำปะหลัง ด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยาและอณูชีววิทยา

112(2.4)พัฒนาเทคนิคการตรวจหา IDPs ของเชื้อไฟโตพลาสมาโรคใบขาวอ้อย

113(2.1)ประสิทธิภาพของการใช้สารฆ่าแมลงแบบผสม (tank mixtures) ในกาป้องกันกำจัดหนอนใยผัก, Plutella xylostella (Linneaus) ในคะน้า

113(2.2)ผลของสภาพน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ในคะน้า

113(2.3)ผลของการใช้สารกำจัดวัชพืชผสมสารกำจัดเพลี้ยไฟ

115(1.3)พัฒนาวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปุ๋ยเคมีโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟชนิดห้องปฏิกิริยาเดี่ยวย่อยตัวอย่าง

115(1.5)การทดสอบความเสถียรของปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมใน

115(1.7)พัฒนาวิธีวิเคราะห์ และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

115(1.9พัฒนาวิธีวิเคราะห์ และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่ไม่ละลาย

115(3.1)การผลิตตัวอย่างพืชอ้างอิงภายใน สำหรับการวิเคราะห์พืช

115(3.2)การผลิตตัวอย่างพืชอ้างอิงภายใน สำหรับการวิเคราะห์พืชของห้องปฏิบัติการพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

115(3.3)การผลิตตัวอย่างพืชอ้างอิงภายใน สำหรับการวิเคราะห์พืชของห้องปฏิบัติการพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

115(4.1)ศึกษาวิธีวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า และธาตุ อาหารรองในดิน โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

115(4.2)ศึกษาการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของธาตุอาหารหลักในตัวอย่าง

115(4.3)ศึกษาวิธีวิเคราะห์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

115(5.1)วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างง่าย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน

115(5.2)การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างง่าย แคลเซียม

115(5.3)การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบอย่างง่าย คลอไรด์ คาร์บอเนต และไบ

115(6.1)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณและประสิทธิภาพของ

115(6.2)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการจัดจำแนกไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพ

116(1.1)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์กลุ่มสารกำจัดแมลง ในผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (2559-2561)

116(1.2)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์กลุ่มสารกำจัดวัชพืช ในผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (2559-2561)

116(1.3)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์กลุ่มสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (2559-2561)

116(1.4)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ ในผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน(2559-2561)

116(1.6) วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตามมาตรฐานสากล

116(1.7)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

116(1.10)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกฤทธิ์กลุ่มสารกำจัดแมลง ในผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (2559-2561) ปี 2561 : เดลทาเมทริน (deltamethrin)และ คาร์บาริล (carbaryl)

116(2.1)การศึกษาการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

117(1.1)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างพาราควอต(paraquat)ในดินและน้ำ

117(1.14)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการ QuEChERs เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ Gas ChromatographMass Spectrometry

117(1.16)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร

117(1.17)การพัฒนาวิธีและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิ

117(1.22)การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร

117(3.5)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

117(3.9)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

117(3.12)การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยวิธีการ QuEChERs ของสารกลุ่ม ออร์กาโนฟอตเฟต

117(3.14) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบการหาสารพิ

118(1.4)วิจัยความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สารสกัดน้อยหน่าต่อลูกปลานิล

118(2.4)วิจัยความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์แมงลักป่าต่อลูกปลานิล

118(3.4)วิจัยการใช้เทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทำเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารสำคัญในว่านน้ำ

118(3.5)วิจัยการใช้เทคนิคทีแอลซีสมรรถนะสูง (HPTLC) ในการทำเอกลักษณ์โครมาโทกราฟีของสารสำคัญในสาบเสือ

119(1.3)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของอะบาเม็กติน (Abamectin) ในส้มเขียวหวาน

119(1.4)วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของแลมป์ดา-ไซฮาโลทริน (Lambda-Cyhalothrin) ในส้มเขียวหวาน เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง

120(2.1)การประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารกำจัดแมลงคาร์บาริล (carbaryl) ต่อผู้ใช้ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

120(3.1)ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร

120(3.2)คุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร อีไทออน (ethion), ฟิโพรนิล (fipronil), อะทราซีน (atrazine), พาราควอต ไดคลอไรด์ (paraquat dichloride), โพรพา

120(3.3)ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรฯ

120(3.4)ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร คลอร์ไพรีฟอส พิริมิฟอส-เอธทิล เดลทาเมทิล แลมด้า-ไซฮาโลทริน และ โพรฟีโนฟอส ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

120(3.5)ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil), ไดคลอร์วอส (dichlorvos), แค็ปแทน (captan), เมทาแล็คซิล (metalaxyl), และ แมนโคเซ็บ (mancozeb) จากร้านค้าที่จำหน่ายในพื้นที่ภาคกลาง

120(3.6)ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช แพกโคบิวทราโซล (paclobutrazol), จิบเบอเรลลิก แอซิด (gibberellic acid), เอทีฟอน (ethephon) และ 1-แนปทาลีน

122(1)การศึกษาการสะสมของแคดเมียม ตะกั่วและไนเตรทจากกา

123(1)การรวบรวมและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมพืชสกุลมะระ (Momordica spp.) เพื่อการอนุรักษ์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

123(2)การรวบรวมและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมมะเขือใน

123(3)การรวบรวมและการประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลบวบ

124(1)กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม

124(1)กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมอ้อยในสภาพเยือกแข็งโดยใช้ปลายยอด

124(2)กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดเชื้อพันธุ์เดือยในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

124(2)กิจกรรมที่ 2การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชเจตมูลเพลิงแดงและเจตมูลเพลิงขาวโด วิธีชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ

124(3)กิจกรรมที่ 1เทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดเชื้อพันธุ์ชมจันทร์ในธนาคารเชื้อพันธุ์พืช

124(3)กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์ดองดึงโดยวิธีการชะลอการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ

124(4)กิจกรรมที่ 2เทคนิคการเก็บรักษาในสภาพชะลอการเจริญเติบโตของมันเทศ

124(5)กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเผือกในสภาพเยือกแข็งด้วยวิธี Vitrification

124(6)การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชสกุลกลอยในรูปหัวจิ๋วในสภาพปลอดเชื้อ

125(2)การใช้เทคนิค NIR ในการทำนายปริมาณไอโซฟลาโวนในเมล็ด เพื่อประเมินคุณค่าเชื้อพันธุ์

126(1.2)การกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนสของพริกขี้หนูหลังการเก็บเกี่ยวโดยสารปลอดภัย

126(1.3)การใช้ Methyl Jasmonateและ Methyl Salicylate เพื่อลดอาการสะท้านหนาวในผลไม้

126(2.1)ศึกษาการสกัดและใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการควบคุม โรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยว

126(2.2)การควบคุมโรคดอกจุดสนิมกล้วยไม้หลังเก็บ

126(4.2)การใช้น้ำร้อนและสารกลุ่มปลอดภัยควบคุมโรคผลเน่าของแก้วมังกรหลังการเก็บเกี่ยว

127(1.1)การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ Aspergillus flavus,tamarii และ A. nomius ในการควบคุมเชื้อรา A. flavus สายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ

 

127(3.1)การพัฒนาอนุภาคนาโนของสารสกัดพืชในการควบคุมเชื้อราและสารพิษ

127(4.1)การผลิตแอนติซีรั่มต่อสารโอคราทอกซิน เอ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารโอคราทอกซิน เอ แบบรวดเร็ว

128(1.4)อัตราการใช้สารรมฟอสฟีนที่เหมาะสมในโรงเก็บเพื่อกำจัดมอดฟันเลื่อย

128(1.5)การใช้สารรมฟอสฟีนอย่างเหมาะสมในการกำจัดมอดหนวดยาวสายพันธุ์ต้านทาน

128(2.1)การใช้ diatomaceous earth ควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว

128(4.1)ชีววิทยาและการเจริญเติบโตของเหาหนังสือ Liposcelis spp.ที่พบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

128(5.1)การใช้สารรมอีโคฟูม (ECO2FUME) ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมังคุด

129(1.1)การประเมินปริมาณกรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกายในถั่วเหลือง โดยใช้เทคนิค

129(1.3)การประเมินปริมาณกรดไขมันในถั่วเหลืองโดยใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy

132(1.2)ศึกษาวิธีการลดความชื้นและระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมในใบทุเรียนเทศเพื่อรักษาสารสำคัญ

132(2.1)ศึกษาบรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขมิ้นชันผง เพื่อรักษาสารเคอร์คูมินอยด์ น้ำมันหอมระเหย และลดการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา

 

 

133(1.3) วิจัยสถานภาพของกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อน (Cymbidium Sw.)

133(1.5)วิจัยสถานภาพของกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา หมู่ Sestochilus (Bulbophyllum Thou. Section Sestochilus)

133(1.6)วิจัยเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การค้าพืชอนุรักษ์ พืชอวบน้ำ

133(2.2) วิจัยและร่างระเบียบประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการขึ้นทะเบียนนักวิทยา

134(1)การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดลำปางและลำพูน

134(2)การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

134(3)การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

134(4)การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์

134(5)การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดนครพนมและ จังหวัดมุกดาหาร

135(1)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมีของผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus (L.) Merr. ] ในแปลงรวบรวมพันธุ์และถิ่นที่อยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

135(2).ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรมฯ คราม สวพ. 3

135(1)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมีของผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus (L.) Merr. ]

135(3)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมีของมะขามป้อม (Phyllanthus embica l.) ในแปลงรวบรวมพันธุ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

135(4)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมีของพืชสกุลรางจืด (Thunbergia spp.) บางชนิด ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

135(5).ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรมฯ ผักหวานป่า สวพ. 3

135(6)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมีของตีนฮุ้งดอย (Paris polyphylla Sm.) ในถิ่นที่อยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร (นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง)

135(7)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมีของพริกขี้หนูกะเหรี่ยง (Capsicum frutescens L.) ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และถิ่นที่อยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

135(8)ศึกษาวิจัยลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์ และพฤกษเคมี

137(3)การเตรียมวัสดุอ้างอิงภายในสำหรับการหาปริมาณสิ่งสกปรก

138(4)ศึกษาคุณค่าทางโภชนะของอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุต่างๆ

140(3.1)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ในพื้นที่

142(1)ศึกษาความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพผักกาดขาวปลี

142(2)ศึกษาความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและ

144(1.2)การเปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตเมล็ด

144(1.3)เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตดอก

144(1.4)เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลบัว

145(3.2)วิธีการและระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับหน่อไม้น้ำ

145(3.3)การไว้กอที่เหมาะสมสำหรับหน่อไม้น้ำ

145(5.2)ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากต้นคล้าในการยับยั้งเชื้อรา

150(1.1)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอ ใน จ.กาญจนบุรี

150(1.2)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอ ใน จ.นครสวรรค์.

150(1.3)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอ ใน จ.ปราจีนบุรี

150(1.4)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอใน จ.ขอนแก่น

150(1.5) ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ จ.มุกดาหาร

150(1.6)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพที่มีปัจจัยการผลิตเพียงพอ ใน จ.เลย

150(2.1)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ในสภาพอาศัยน้ำฝนใน จ.กาญจนบุรี

150(2.2)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ

150(2.3)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยในสภาพอาศัยน้ำฝนใน จ.ปราจีนบุรี

150(2.4)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ในสภาพอาศัยน้ำฝนใน จ.ขอนแก่น

150(2.5) ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ สภาพน้ำฝน จ.มุกดาหาร

150(2.6)ศึกษาพัฒนาการ การเติบโตและการสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ต่างๆ ในสภาพอาศัยน้ำฝนใน จ.เลย

150(3.1)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยอ้อย จังหวัดนครสวรรค์

150(3.2)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในปลูกอ้อย จ.สุพรรณบุรี

 

150(3.4)ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย จ.กาญจนบุรี

150(3.6)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดสุโขทัย

150(3.9) ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย จังหวัดนครราชสีมา

150(3.10)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดนครราชสีมา

150(3.11)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดบุรีรัมย์

150(3.15)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดมหาสารคาม

150(3.17)ศึกษา เปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อย

150(3.24)ศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดอุทัยธานี

151(1.3)ศึกษาวิธีการชักนำและชะลอการออกดอกของอ้อยเพื่อการผสมพันธุ์

151(1.8)การเปรียบเทียบเบื้องต้น โคลนอ้อยชุด 2552

151(1.11)การเปรียบเทียบเบื้องต้น โคลนอ้อยชุด 2553

151(1.21)การคัดเลือก โคลนอ้อยชุด 2556 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี

151(2.1)ศึกษาการเติบโตและสะสมน้ำตาลของอ้อยพันธุ์ดีเด่นชุดที่ 1 ในดินทราย ทรายร่วน และร่วนทรายสภาพน้ำฝน

151(2.3)ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของอ้อยโคลนดีเด่นชุดที่1 ในดินทราย ทรายร่วน และร่วนทราย สภาพน้ำฝน (ปีเริ่มต้น 2559 – สิ้นสุด 2562)

151(2.5)ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ้อยโคลนดีเด่นชุดที่ 1 ในดินทราย ทรายร่วน และร่วนทรายสภาพน้ำฝน

151(2.7)การตอบสนองต่อระยะปลูกของอ้อยโคลนดีเด่นชุดที่ 1 ในดิน

151(3.1)ศึกษาผลของการขาดน้ำในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต และอายุเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อย

151(3.2)ศึกษาและพัฒนาวิธีการประเมินความแข็งแรงของท่อนพันธุ์อ้อย

153(1.4) การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยชุดปี 2553 (อ้อยตอ 2)

153(1.11)การเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์อ้อยในเขตชลประทานเพื่อผลผลิต

153(1.12)การคัดเลือกครั้งที่ 2 อ้อยชุดปี 2557 อ้อยตอ 1

153(1.14)การคัดเลือกขั้นที่ 1 อ้อยชุดปี 2559

153(1.25)ศึกษาปฏิกิริยาของโคลนอ้อยดีเด่นต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

154(1.1)การคัดเลือกพันธุ์ ชุดที่ 1 ปี 2559

154(2.1)ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของอ้อยโคลนดีเด่นในกลุ่มดินร่วนปนทราย-ดินทราย

154(2.3)ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของอ้อยโคลนดีเด่นในกลุ่ม ดินร่วนพันธุ์ก้าวหน้าชุดปี 2553 อ้อยตอ 1

154(2.5) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ้อยโคลน

154(2.7)ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของอ้อยโคลนดีเด่นในกลุ่มดินร่วน พันธุ์ก้าวหน้าชุดปี 2553 อ้อยตอ 1

154(2.9)ผลของอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยคั้นน้ำโคลนพันธุ์ดีเด่นในแต่ละฤดูปลูกในเขตน้ำฝน พันธุ์ก้าวหน้าชุดปี 2553

154(2.11)ผลของอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อผลผลิตและคุณภาพของ อ้อยคั้นน้ำโคลนพันธุ์ดีเด่นในแต่ละฤดูปลูกในเขตชลประทาน พันธุ์ก้าวหน้า ชุดปี 2553

154(2.13)ผลของอายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยคั้นน้ำโคลนดีเด่นในแต่ละฤดูปลูกในเขตภาคใต้ พันธุ์ก้าวหน้าชุดปี 2553

155(1.1)ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและการให้ผลผลิตของอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ต่างๆ ในสวนยางเขตน้ำฝนภาคใต้

155(2.2)ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสมในการทำอ้อยงบ

155(2.3)ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมาะสมในการทำน้ำตาลผง

157(4.1)การคัดเลือกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียให้ตรงตามพันธุ์

157(8.1)การคัดเลือกสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีให้ตรงตามพันธุ์

158(1)สูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสับปะรดพันธุ์แนะนำ

158(3)ศึกษาการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

159(1.1)ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

159(1.2)ผลของวิธีการระยะเวลาการให้ธาตุอาหารหลักและการใช้แคลเซียม-โบรอนในการปลูกสับปะรด MD2 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

159(1.3)ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต (Salicylic acid) ก่อนและหลังการ

159(1.5)ศึกษาความต้องการธาตุอาหารของสับปะรดภูแลโดยการวิเคราะห์พืช

159(1.6)ผลของการขาดน้ำที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ต่อคุณภาพและผลผลิตสับปะรดภูแล

160(1.4) การผสมพันธุ์เพื่อผลผลิตและแป้งสูง (ลูกผสมชุดปี 61)

160(1.5)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง การคัดเลือกปีที่ 1 (ลูกผสมปี 2561)

160(1.6)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง การคัดเลือกปีที่ 2 (ลูกผสมปี 2560)

160(1.7)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง การเปรียบเทียบเบื้องต้นลูกผสมปี 2559

160(1.8)การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตสูงและแป้งสูง

160(1.9)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง การเปรียบเทียบในท้องถิ่น (ลูกผสมปี 2557)

160(1.10)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและแป้งสูง การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (ลูกผสมปี 2556 )

160(1.11)แก้ไข การประเมินความสามารถในการสะสมน้ำหนักได้เร็วของสายพันธุ์มันสัมปะหลัง(ลูกผสมปี 2556)

160(1.20)ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังสายพันธุ์ก้าวหน้าเพื่อผลผลิตและแป้งสูง ในกลุ่มดินร่วนปนเหนียว-ดินเหนียว ชุดดินวังไฮชุดดินลำนารายณ์

160(1.21)ทดสอบระดับความต้านทานโรคใบไหม้ของมันสำปะหลังลูกผสม

160(1.22)ทดสอบระดับความต้านทานอาการหัวเน่าโคนเน่าที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ

160(2.3)การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อบริโภค การคัดเลือกปีที่ 2 ลูกผสมปี 2560

160(2.11)การศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการบริโภคของมันสำปะหลัง

163(1.1)วิจัยรถยกสูงขับเคลื่อนดวยตัวเองสําหรับกําจัดวัชพืชในแปลงมันสําปะหลัง

164(2.1)การทดสอบคู่ผสมกลับปาล์มน้ำมันจากการผสมข้ามชนิดระหว่าง E.guineensis x E. oleifera ชั่วที่ 2

164(5.1)การทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานีจากโครงการปรับปรุงพันธ์รอบที่ 1 และ 2

164(5.3)การประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นการค้าของประเทศไทย

165(2.3)การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในสภาพค่อนข้างแห้งแล้งในจังหวัดหนองคาย

166(1.3)ทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีด้วยการฉีดเข้าลำต้นเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ

166(1.4)ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมัน

  166(2.4)ศึกษาสถานการณ์การเกิดโรคของปาล์มน้ำมันในพื้นที่

168(2.1)ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มการติดผลของลำไย

168(2.3)ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มขนาดผลของลำไย

169(2.2)การทดสอบประสิทธิภาพการใช้คลอรีนไดออกไซด์ และก๊าซบางชนิด

170(1.4)ฟอร์มผิด ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุดดินที่สำคัญ

170(1.6)การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องจักรกล

170(1.8)อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้รถเกี่ยวนวดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

170(1.17)ศึกษาระยะเวลาการเข้าห้องร้อนเพื่อทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8

170(1.18)การศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

170(1.19)การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้มาตรฐาน

170(1.23)ศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง

170(1.25)ศึกษาช่วงเวลาและวิธีการปลูกที่เหมาะสมสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

170(1.29)ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักใน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

170(1.30)การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชต่อการแพร่ระบาดของโรคราสนิมขาวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน

170(2.8) การศึกษาอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ฯ

170(2.10)ผลของความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของ

170(2.11)การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา Fusarium

171(1.2)การศึกษาระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่สารละลายเตตราโซเลียมสำหรับประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง

171(1.5)การศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายเตตราโซเลียมในการ

171(1.6)การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อการตรวจสอบเชื้อรา Fusarium sporotrichiodes Fusarium moniliforme และ Cephalosporium acremonium ที่ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดส่งออก

172(1.2) การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จ.เลย

172(4.6)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์งาดำจังหวัดนครราชสีมาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

174(1.2)ศึกษาอิทธิพลของวัสดุห่อผลที่มีต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลผลิตทุเรียน ในแปลงทุเรียนระยะปลูกชิด

174(2.1)การพัฒนาเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยทางน้ำในทุเรียน

174(3.1)การกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา  Phytophthora  palmivora (Butler) Butler

176(2)ทดสอบการติดผลในสภาพแปลงเมื่อผสมด้วยเกสรทุเรียนที่ผ่าน

176(3)ผลของละอองเกสรที่ผ่านการคัดเลือกต่อคุณภาพของทุเรียน

177(1.3)การจัดการฟอสฟอรัสในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน

177(1.4)การจัดการโพแทสเซียมในดินปลูกทุเรียนโดยการประเมินสมรรถนะของดิน

178(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องมือตัดแต่งกิ่งแบบมอเตอร์เกียร์ทดกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเงาะและทุเรียนคุณภาพ

181(2.1)การชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการเขตกรรม, ธาตุอาหารและ

181(2.2)การชักนำให้มังคุดออกดอกก่อนฤดูด้วยการจัดการน้ำและสารควบคุมสารควบคุมการเจริญเติบโต (2559-2561)

182(1.1)การสำรวจ คัดเลือกและจำแนกเชื้อราเอ็คโตไมคอร์ไรซาที่ละลายฟอสเฟตได้ (ปี 2559-2561)

183(1)การทดสอบพันธุ์มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการส่งออก (ระยะที่ 2)

184(1.4)เปรียบเทียบมาตรฐานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้น

184(2.4)การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุสั้น

185(4.2)ผลของวันปลูกต่อการเกิดโรคฝักเน่าในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

185(4.3)ผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อการเกิดโรคฝักเน่าในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

185(5.1)การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ดีเด่น

186(2.1)เครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีเปลือกหุ้ม แบบแยกเปลือก

187(3.2)ศึกษาระบบการเก็บรักษาและการขนส่งเชื้อเพลิงจากเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

189(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะ

190(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละส าหรับการส่งออก

192(1.1)ศักยภาพการปลูกลิ้นจี่พันธุ์เบาในแหล่งต่างๆ

192(2.1)ทดสอบควั่นกิ่งและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อชักนำให้ลิ้นจี่

192(2.2)ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มการติดผลของลิ้นจี่

192(2.4)ทดสอบสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเพื่อเพิ่มขนาดผลลิ้นจี่

193(1.2)เปรียบเทียบพันธุ์มะนาวลูกผสมที่คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์

193(1.3)เปรียบเทียบสายต้นคัดเลือกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ที่ผ่านการฉายรังสี

200(1.1)การเปรียบเทียบพันธุ์กล้วยไข่ที่กลายพันธุ์จากการฉายรังสี

201(1)เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระจายการผลิตโดยใช้หน่อพันธุ์

201(3)ผลของการคลุมพลาสติกและการใช้สารอุ้มน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไข่ในช่วงฤดูแล้ง

201(4)ศึกษาวิธีการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่อย่างปลอดภัยเพื่อการส่งออก

209(2.1)การศึกษาการเกิดไซโกติคเอ็มบริโอ (Zygotic embryogenesis)

209(2.2)การศึกษาการเกิดโซมาติคเอ็มบริโอ (somatic embryogenesis)

211(2.1)ศึกษาการสกัดสารแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อน

213(2.2)การเปรียบเทียบกาแฟโรบัสตาพันธุ์เมล็ดใหญ่

213(2.3)เปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสตา 10 สายพันธุ์ ชุดที่ 7

213(2.7)การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาชุดที่ 2 ในแหล่งปลูกต่าง ๆ

215(2.2)ศึกษาการขยายพันธุ์กาแฟอราบิก้าลูกผสมชั่วที่ 1 โดยวิธี somatic embryogenesis และ micro-cutting

215(3.1)การศึกษาโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของกาแฟ

215(3.2)ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนสกาแฟอะราบิกา

215(3.3)การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบนแบบผสมผสาน

215(3.4)ศึกษารูปแบบและอายุการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่เหมาะสม

215(3.5)การจัดการวัชพืชในสวนกาแฟอาราบิก้า ศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอกในสวนกาแฟ

216(1.1)ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด

216(2.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกกาแฟผลอ่อน

216(3.1)วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดล้างเมือกกาแฟอะราบิการะดับเกษตรกร

217(1)การศึกษาลักษณะเฉพาะของกาแฟอะราบิกา

217(2)การศึกษาลักษณะเฉพาะของกาแฟโรบัสตา

218(1.1)การพัฒนากระบวนการหมักกาแฟกาแฟอาราบิก้าด้วยจุลินทรีย์

222(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผล

223(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่ผสมผสานโรงตากพลังงาน

224(2.1.1)การศึกษาการใช้ IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมีย (นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม)

224(2.2.1)การศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย

224(2.4)ชนิดและฤดูกาลระบาดของแมลงศัตรูมะคาเดเมีย

226(1.3.1)อิทธิพลของฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์มันฝรั่งใน

226(1.3.3)อิทธิพลของระดับความเข้มและชนิดของตาข่ายพรางแสงที่มีผล

226(1.3.5)ชนิดของสารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการป้องกันการเกิดโรคที่สำคัญของหัวพันธุ์มันฝรั่งในสภาพไร่ (นางสาวอรทัย วงค์เมธา)

226(3.1.3)การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบ Liriomyza

226(4.1.1)ผลของระดับโอโซนในการป้องกันกำจัดโรคของหัวพันธุ์มันฝรั่ง

228(1.2)การทดสอบพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมืองในแหล่งปลูก (ปี2560-2561)

229(1)ของ สวพ.4 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี

229(1)ของ สวส. เปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูสวนอายุเก็บเกี่ยวหลายฤดู

229(3)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด

229(4)การเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์พริกที่มีแอนโธไซยานินสูง

229(7)การเปรียบเทียบพันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง

230(1)วิจัยและพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจโดยควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน

232(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าสำหรับพริกติดพ่วง

233(1.2)การผสมและคัดเลือกพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานต่อโรคเส้นใบเหลืองชุดที่ 2

233(1.3)การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวให้ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองด้วยวิธีผสมกลับ

233(2.5)การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์คัดเลือกชุดที่ 1

238(2.1)ทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกชุดบางกอกน้อยในแปลงเกษตรกร

238(2.2)เปรียบเทียบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกชุดศรีสะเกษในแปลงเกษตรกร

238(2.3)เปรียบเทียบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายกระถางชุดศรีสะเกษในแปลงเกษตรกร

238(3.2)ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้,Contarinia maculipennis Felt ในกล้วยไม้สกุลหวาย

238(3.6)ความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงชนิดใหม่ต่อเพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) ในกล้วยไม้สกุลหวาย

241(1.2)การศึกษาชีววิทยาของดอกลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila)

241(1.3)การทดสอบพันธุ์ลิ้นมังกรชุดที่ 1

241(1.7)ศึกษาการเพิ่มชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ลิ้นมังกรด้วยโคลชิ

241(1.9)การศึกษาการผลิตกล้วยไม้ประดับลิ้นมังกรนอกฤดู

241(3.2)ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการใช้เป็นกล้วยไม้กระถางประดับของสิงโตกลอกตา

241(3.3)ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์สิงโตกลอกตา 2 ชนิด ด้วยเมล็ด

241(5.3)การศึกษาวัสดุและวิธีการเพาะเมล็ดกะเรกะร่อนในสภาพควบคุม

241(5.4)การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมโดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ

241(5.5)การศึกษาการขยายพันธุ์ลูกผสมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

242(2.1)การทดสอบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบกับชนิดและขนาดของหอย

244(2.8)การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงลูกผสมดีเด่นและสายพันธุ์พ่อแม่

245(1.3)ศึกษาการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานโดยใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพในการผลิตข้าวโพดฝักสด

245(1.4)อิทธิพลของการจัดการดินปุ๋ยต่อสมดุลของธาตุอาหารพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน

245(1.5)อิทธิพลของการจัดการดินปุ๋ยต่อสมดุลของธาตุอาหารพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน

245(1.6)อิทธิพลของการจัดการดินปุ๋ยต่อสมดุลของธาตุอาหารพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน

245(1.7)อิทธิพลของการจัดการดินปุ๋ยต่อสมดุลของธาตุอาหารพืชในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

245(1.8)อิทธิพลของการจัดการดินปุ๋ยต่อสมดุลของธาตุอาหารพืชในการผลิตข้าวโพดฝักสด

245(1.9)อิทธิพลของการจัดการดินปุ๋ยต่อสมดุลของธาตุอาหารพืชในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวในสภาพพื้นที่ดินร่วน-ร่วนปนทราย

245(1.15)การศึกษาอัตราปุ๋ยโพแทสเซี่ยที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสำหรับข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 (วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว)

245(2.2)ผลของการจัดระยะปลูกข้าวโพดหวานต่อผลผลิตและคุณภาพของผักสดในฤดูแล้งและฤดูฝนของภาคใต้ในสภาพดินไร่

245(3.1)การตอบสนองของพันธุ์ข้าวโพดหวานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ที่เกิดจากเชื้อรา Exserohilum turcicum

246(2.1)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

246(2.2)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองผลผลิตสูงชุดปี 50 – การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (60-61)

246(2.4)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองผลผลิตสูงชุดปี 54 – การเปรียบเทียบมาตรฐาน (60-61)

246(2.5)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองผลผลิตสูงชุดปี 55 -การเปรียบเทียบเบื้องต้น

246(3.1)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (ชุดปี 52)

246(3.2)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (ชุดปี 55)

247(1.3)ระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ถั่วเหลือง

247(1.4)ผลของพันธุ์และระยะปลูกต่อผลผลิตถั่วเหลืองในแหล่งปลูกจังหวัดแม่ฮ่องสอน

247(1.12)อัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยเคมีรองพื้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

247(1.13)การให้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดอุทัยธานี

247(2.1)ผลของสารกำจัดวัชพืชต่อการผลิตถั่วเหลืองหลังนา

247(2.3)การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูประเภทปากกัดที่สำคัญของถั่วเหลืองในแหล่งปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

247(2.4)การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูประเภทปากดูดที่สำคัญของถั่วเหลืองในแหล่งปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

247(2.5)ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูประเภทปากกัด ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเขตภาคเหนือตอนบน

247(2.6)ประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วของถั่วเหลืองฝักสด

248(2)การทดสอบพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้งเฉพาะพื้นที่ จ.เลย

248(5)ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง จ.อุดรธานี

249(1.1)การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อต้านทานโรคราแป้ง ปี 2552

249(1.10)การประเมินความต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียวผิวมัน (นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์)2

250(1.2)ศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต

250(2.1)การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู

250(2.3)การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมแห้วหมูในถั่วเขียว

250(2.4)การควบคุมโรคราแป้งของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Oidium sp.

250(2.5)การควบคุมโรครากและโคนเน่าของถั่วเขียวที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. โดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรค

250(3.1)ผลของการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียวที่มีต่อคุณภาพแป้ง

250(4.1)การตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียวเมื่อไถกลบอายุแตกต่างกันและการดูดใช้

250(4.2)ผลของการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนข้าวโพดหวานต่อความสามารถในการทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนโดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค

251(1.7)การเปรียบเทียบมาตรฐาน พันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มทนทานโรคยอดไหม้

251(1.11)การเปรียบเทียบมาตรฐาน พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดปานกลางทนทานโรคยอดไหม้

251(1.14)การเปรียบเทียบเบื้องต้น พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดปานกลางเพื่ออายุสั้น

251(2.2)ผลของแคลเซียมและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่น ชุดที่ 1

251(2.3)การให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่น ชุดที่ 1

251(2.4)ศึกษาอัตราประชากรและอายุเก็บเกี่ยวของถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่น

251(2.7)ปฏิกิริยาของสายพันธุ์ก้าวหน้าถั่วลิสงต่อโรคยอดไหม้

251(3.5)ช่วงวันปลูกที่เหมาะสมกับถั่วลิสงฝักต้มในจังหวัดอุบลราชธานี

251(4.1)ศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นชุดที่ 1 ที่เก็บเกี่ยวที่อายุต่างกัน

251(4.2)วิจัยและพัฒนาเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบใช้แรงดึง

253(2.5.2)การเปรียบเทียบมาตรฐานสายพันธุ์ถั่วหรั่งชุดปี 51-52

253(3.2.1)การศึกษาวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับถั่วหรั่งพันธุ์อายุสั้น

254(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องคัดขนาดแป้งโดยใช้ลม

255(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการทำแป้งจากเม็ดบัว

256(1.6)ผลการตอบสนองของปุ๋ยเคมีต่อการปลูกงาในสภาพนาชลประทาน

256(1.7)การศึกษาระบบการปลูกพืชไร่ก่อนงาในสภาพดินร่วนปนทราย

256(1.8)การศึกษาเทคโนโลยีแบบผสมผสานสำหรับผลิตงาในพื้นที่นาที่มีแหล่งน้ำเสริม

256(1.10)ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของงาพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะนำของ

256(1.11)การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตงาพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

256(1.12)การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตงาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

256(1.15)ระบบการปลูกพืชร่วมกับงาเพื่อลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูงา

256(2.1)ผลของอัตราปุ๋ยมูลไก่ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาที่ปลูกในสภาพนา

256(2.2)ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์และอัตราการใช้ที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนา

257(4)การปรับปรุงพันธุ์งาฝักไม่แตกง่าย การเปรียบเทียบมาตรฐาน

257(5)การปรับปรุงพันธุ์งาแดงเพื่อผลผลิตสูงชุดปี 2556 การเปรียบเทียบ

257(6)การปรับปรุงพันธุ์งาขาวเพื่อผลผลิตสูงชุดปี 2556 การเปรียบเทียบมาตรฐาน

257(7)การปรับปรุงพันธุ์งาดำเพื่อผลผลิตสูงชุดปี 2556 การเปรียบเทียบมาตรฐาน

257(10)การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีแกมมาเพื่อคัดเลือก

257(12)การคัดเลือกพันธุ์งาพื้นเมืองต้านทานต่อโรคเน่าดำ และไหม้ดำ

257(14)ศึกษาความต้านทานต่อแมลงศัตรูงาที่สำคัญของงาสายพันธุ์ดีเด่น

257(15)การศึกษาปฏิกิริยาของงาดำและงาแดงสายพันธุ์ดีเด่น ต่อโรคไหม้ดำและ

260(1.1)การคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์ปัญจขันธ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ปี 2556

260(1.3)การเปรียบเทียบและพัฒนาพันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์พื้นเมืองที่มีศักยภาพการผลิต(28กพ.62)

261(1.1)ศึกษาความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและ

261(1.2)ผลของปริมาณการให้น้ำที่มีต่อผลผลิตเมล็ดกระเจี๊ยบแดง(อ.ไว)61

261(1.3)การสะสมน้ำมันในระยะต่างๆของกระเจี๊ยบแดงพันธุ์หนักและพันธุ์เบา

261(1.4)การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย (Amrasca biguttata Ishida) ในกระเจี๊ยบแดง

265(2.1)ศึกษาการป้องกันกำจัดโรคใบจุดจากเชื้อ Collectotrichum

265(2.5)ศึกษาผลของจำนวนกิ่งต่อต้นในอบเชยญวนที่มีต่อผลผลิตและสารประกอบทางเคมี

268(1.2)ทดสอบและพัฒนาเครื่องสกัดองค์ประกอบน้ำมันธรรมชาติจากพืชด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต ร่วมกับระบบผสมแบบแม่เหล็ก (2559-2561)

269(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรบดย่อยพืชผักและสมุนไพร

270(1)วิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผักและสมุนไพรที่มีการลดความดันอากาศ

274(1.1)การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ๊นท์ของการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

274(2.1)การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน

274(2.2)การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของการผลิตอ้อยภายใต้สภาพการให้น้ำชลประทาน.

275(2.1)การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตทุเรียนในและนอกฤดูในพื้นที่ภาคตะวันออก

275(2.2)การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการออกดอกและติดผลมังคุดในพื้นที่ภาคตะวันออก

275(2.3)การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตสับปะรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

275(2.4)การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดศัตรูพืชในมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก

276(2.1)การทดสอบและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อลดการปล่อยไนตรัสอ๊อกไซด์ในแหล่งผลิตที่สำคัญ

276(2.2)การทดสอบและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อลดการปล่อยไนตรัสอ๊อกไซด์ในแหล่งผลิตที่สำคัญ

277(4.1)การศึกษาการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตถั่วเหลืองในสภาพไร่

278(1.1)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตทุเรียน

278(1.2)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตมังคุด

278(1.3)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตมะม่วง

278(1.4)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตสับปะรด

279(2.4)การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์แตงโมนำเข้า

279(2.5)การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์มะเขือนำเข้าจาก

279(2.8)การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจาก

279(2.10)การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้า

279(4.1)ศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชในการส่งออกผลมะนาว

281(1.3)วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ Bactrocera dorsalis (Hendel) ในส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

281(2.2)วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel)

282(1)การศึกษาสถานภาพของรา Fusarium oxysporum f. sp. elaeidis (Foe) ในประเทศไทย

282(2)การศึกษาสถานภาพของรา Sporisorium reilianum (J.G.Kühn) angdon

282(3)การสำรวจสถานภาพของแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย กผง

282(5)การศึกษาสถานภาพของเชื้อไวรัส ของมะเขือเทศในประเทศไทย

282(7)การสำรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน Meloidogyne chitwoodi และ Meloidogyne fallax

282(8)การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L. และ Polygonum convolvulus L. ในแปลงกะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก

283(1.1)ศึกษาชนิดและประเมินศักยภาพแมลงศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป้ง (Phenaoccus solenopsis Tinsley)

283(1.8)การคัดแยกและศึกษาศักยภาพการก่อโรคในหนูศัตรูพืชของ

283(1.3) การศึกษาชนิด ชีววิทยาและศักยภาพการห้ำของมวนตาโตชนิดต่างๆ

283(1.10) การศึกษาศักยภาพของราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis)

283(1.9) ศักยภาพของราสาเหตุโรคแมลงบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca bigut

283(2.5)การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุม เชื้อรา

283(1.11)ศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง 2

84(1.5)การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดหวาน

284(1.7)การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera Anthocoridae)

284(1.16)การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาสารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ของ Sarcocystis singaporensis โดยใช้potassium dichromate (K2Cr2O7) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสำหรับผลิตเป็นเหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนู

284(1.17)การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารสูตรต่างๆ

284(1.18)อัตราไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Steinernema

284(1.19)การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง

284(1.20)เทคนิคการพ่นสารแบบต่าง ๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua

284(1.21)เทคนิคการพ่นสารแบบต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera

284(2.1)พัฒนารูปแบบ Bs สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก

284(2.5)การผลิตขยายและการใช้แบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทยในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita

284(2.6)การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood ในพริก

284(2.7)การทดสอบประสิทธิภาพของก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในมันฝรั่ง

285(1)การสังเคราะห์เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยชีววิธีในหน่อไม้ฝรั่ง

286(1.1)ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ที่ทำลายพริก

286(1.3)ความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hübner) ต่อสารป้องกันกำจัดแมลงในพื้นที่ปลูกมะเขือเทศที่สำคัญ

286(2.1)ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis ที่ทำลายกุหลาบพวงในแหล่งปลูกภาคกลาง

286(2.5)ความต้านทานของเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้ต่อสารเคมี metalaxyl และการจัดการ

287(1.1)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย,Amrasca biguttula biguttula (Ishida) ในมะเขือเปราะ

287(1.2)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย,Thrips palmi Karny  ในมะเขือเปราะ

287(1.3)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในมะเขือม่วง

287(1.4)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในพริก

287(1.5)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของพริกสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Colletotrichum capsici

287(1.6)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรครากและโคนเน่าของพริก ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.

287(1.7)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา

287(1.8)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในกะเพราและโหระพา

287(1.9) แก้ไข ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบในผักชีฝรั่ง

287(1.10)การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอกในผักชีฝรั่ง

287(2.1)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วลายจุดในถั่วฝักยาว

287(2.2)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว

287(2.3)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta

287(2.4)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อในหน่อไไม้ฝรั่ง

287(2.5)ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny ในแตงโม

287(2.6)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula

287(2.7)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย Hericovapa amigera

287(2.8)(แก้ไข)ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างผักกาด

287(2.9)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา

287(2.10)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในคะน้า

287(2.11)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดของขึ้นฉ่าย สาเหตุจาก

287(2.12)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบแห้งของหอมสาเหตุจากเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. allii

287(2.13)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดตาเสือของเผือกสาเหตุจาก เชื้อรา Phytophthora colocasiae Rac

287(2.14)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด

287(2.15)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ

287(2.16)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสของมันสำปะหลังสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides f.sp. manihotis

287(2.17)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศสาเหตุจากเชื้อรา Puccinia horiana P.Henn

287(2.18)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองสาเหตุจาก เชื้อรา Phakopsora pachyrhizi

287(2.19)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลหวาย สาเหตุเชื้อ P. pyriformis

287(2.20)การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในถั่วลิสง

288(1.1)เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงวันทองพริก Bactrocera latifrons (Hendel) โดยวิธีผสมผสาน

288(1.2) การศึกษาการควบคุมแมลงศัตรูพริกโดยใช้วิธีการปลูกพืชร่วม (companion crops)

288(1.3)การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในพริก

288(2.1)เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพราโหระพา

288(2.3)ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta – สำเนา

288(2.3)ทดสอบการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

289(1.3)วิจัยพัฒนาการตรวจ GM construct specific เพื่อการจำแนกมะละกอดัดแปรพันธุกรรม

289(3.1)การพัฒนาการตรวจจับโปรตีน NPTII โดย Polyclonal Antibody ด้วยเทคนิค Surface Plasmon Resonance

290(3)การจำแนกสายพันธุ์เห็ดร่างแหโดยใช้สัณฐานวิทยา

290(5)การใช้กากเมล็ดกาแฟเพื่อผลิตเชื้อเห็ดฟาง

290(6)อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเจริญของเห็ดต่งฝน

292(1.3)การทดสอบประสิทธิภาพราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากปมในระดับโรงเรือน

292(2.3)การทดสอบคุณสมบัติการเพิ่มขยายไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงในอาหาร

292(3.2)เทคนิคการเก็บรักษาบีทีเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

292(4.1)การจัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์ทางการเกษตรและการบริการ

293(2)การผลิตไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลง

293(3)การโคลนยีน 5-aminolevulinate synthase (ALAS) จากจุลินทรีย์

293(4)เทคโนโลยีต้นแบบการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงในอาหารเหลวเชิงพาณิชย์

296(2.1)การยืดอายุการเก็บรักษาผักในสภาพบรรยากาศดัดแปลง

296(2.2)ผลของแสงยูวีต่อการยืดอายุการวางจำหน่ายผัก

297(1)เทคโนโลยีการลดความสูญเสียระหว่างขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย

298(1.1)การศึกษาฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนที่เหมาะสมสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษา

298(2.1)การศึกษาฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนที่เหมาะสมสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

298(3.1)การพัฒนาสารเคลือบผิวที่เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพผลิตผลสด

304(1.1)การศึกษารูปแบบการจัดการดินปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินเหนียว จังหวัดราชบุรี

304(1.2)การศึกษารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ย ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี

304(1.3)การศึกษารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการศึกษารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินร่วน จังหวัดราชบุรี

304(1.4)การศึกษารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดหวานในกลุ่มดินร่วน จังหวัดกาญจนบุรี

 

304(1.5)การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานโดยปุ๋ยโพแทช

304(2.1)การศึกษารูปแบบการจัดการดินปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มดินเหนียว จังหวัดเพชรบูรณ์

304(2.2)การศึกษารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ย ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มดินเหนียว จังหวัดนครสวรรค์

304(2.3)การศึกษารูปแบบการจัดการดินปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มดินร่วน จังหวัดเพชรบูรณ์

304(2.4)การศึกษารูปแบบการจัดการดินปุ๋ยร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มดินร่วน จังหวัดนครสวรรค์

304(2.5)การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยปุ๋ยโพแทช

305(1)การศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์ระกำลูกผสมที่มีศักยภาพในเชิงการค้าและการยอมรับของตลาด

310(3.2)ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและเชื้อไวรัส NPV กับหนอนเจาะสมอฝ้าย

313(1.3)การผสมและคัดเลือกพันธุ์มันเทศเนื้อสีส้มที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูง

313(2.1)การป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ Cylas formicarius Fabricius ในมันเทศแบบผสมผสาน

316(1.2.1)การทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร

316(2.1.1)ศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณหน่อของกล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร (นายอนุ สุวรรณโฉม)

316(2.1.2)ศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร

317(2.1)การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา Acrenomium sp.

317(2.2)การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา

317(2.3)การจัดการโรคใบไหม้และใบจุดของปทุมมาโดยวิธีเขตกรรร่วมกับใช้สาร ป้องกันกำจัดโรคพืช

317(3.1)การจัดการแมลงศัตรูปทุมมาแบบผสมผสาน

317(5.1)การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปทุมมานอกฤดูในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการผลิตในระดับเกษตรกร

317(5.2)การศึกษาและทดสอบปทุมมาพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร ที่เหมาะต่อการผลิตนอกฤดู

318(2)รูปแบบการจัดการเพื่อลดความเสียหายจากเพลี้ยไฟเบญจมาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ_สัจจะ final

318(5.2)การทดสอบประสิทธิภาพของสารรมเมทิลโบรไมด์ในการกำจัดแมลงวันทองพริกในพริกสดในสภาพการรมเพื่อการส่งออก

320(2.1)การเปรียบเทียบพันธุ์หงส์เหินที่มีลักษณะดีเด่นเพื่อปลูกเป็นการค้า

320(3.1)การ ศึกษาปริมาณแสงที่เหมาะสมกับการผลิตกระทือสำหรับตัดดอก

321(1.1)การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ของเฟินสายสกุล Lycopodium และ Huperzia

322(1.1)การรวบรวม ผสม และคัดเลือกพันธุ์แพงพวย

324(1.1)ทดสอบพันธุ์ดาหลาลูกผสมในแหล่งปลูกต่าง ๆ

325(4.1)การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเฟินเขากวางตั้ง

329(1.4)การพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ

329(1.13)การคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นสีน้ำตาลที่ทนทานต่อศัตรูฝ้ายที่สำคัญ

329(1.17)การคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายเส้นใยยาวพิเศษแบบ Modal Bulk

329(1.22)การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลเพื่อจดทะเบียนคุ้มครอง

329(1.23)การฟื้นฟูและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมฝ้าย

330(2.7)การศึกษาชุดเทคโนโลยีการผลิตฝ้ายอินทรีย์

331(1.2)การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานให้ได้ ผลผลิตและคุณภาพสูง การเปรียบเทียบท้องถิ่น

331(3.1)รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่งปลูกต่างๆของประเทศไทย

332(1.1)การจำแนกพันธุ์มันขี้หนูโดยเครื่องหมายโมเลกุล

332(1.2)การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นมันขี้หนู

334(1)ศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในระบบการปลูกถั่วลิสงหลังนาต่ออัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวในดินร่วนปนทราย จังหวัดบุรีรัมย์

334(2)ศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในระบบการปลูกถั่วเขียวหลังนาต่ออัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวในดินร่วนปนเหนียวถึงดินเหนียว จังหวัดชัยนาท

334(3)ศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในระบบการปลูกถั่วเหลืองหลังนาต่ออัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวในดินร่วนปนทราย จังหวัดเชียงใหม่

336(1.1)การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถละลายทั้งฟอสเฟตและโพแทชในห้องปฏิบัติการ

337(2.2)การศึกษาการชักนำการออกดอกและติดผลชาน้ำมัน

339(2)การทดสอบพันธุ์เผือกเพื่อบริโภคสด

340(1)การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ

341(1.3)ปฏิกิริยาของพันธุ์ถั่วลันเตาต่อโรคราแป้งที่เกิดจากรา Oidium sp

341(2.1)ศึกษาอัตราการให้ธาตุอาหาร NPKทีเหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วลันเตาบริโภคฝักสด

342(1.1)การรวบรวมและประเมินพันธุ์กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศ

344(1.1)ศึกษารวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะกอกน้ำมันจากอียิปต์(ระยะที่ 2)