กลุ่มวิเคราะห์ทางสถิติงานเวิจัยเกษตร ปรึกษาเกี่ยวกับสถิติโทรได้ที่ โทร 025796513 Email. statdoa@hotmail.com & statdoa@gmail