แบบฟอร์มคุ้มครองพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3) คลิก
แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.7) word pdf
คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.8) word pdf
แบบคำขออนูญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วงหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ทดลองหรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ.9) word pdf
แบบบัญชีแสดงรายการขออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษา ทดลองหรือวิจัย์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา52 (ค.พ.10) word pdf
แบบหนังสืออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ.11) word pdf
แบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่ไปและพันธุ์พืชป่า (ค.พ.12) word pdf
แบบคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.13) word pdf
แบบคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.14) word pdf
แบบคำขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.15) word pdf
เอกสารแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรา 52 และ มาตรา 53   pdf
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ์ที่จะตรวจสอบ คลิก

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

แบบคำขอการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ. 1) word pdf
แบบคำขอการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง (ร.พ. 3) word pdf

แบบฟอร์มอนุสัญญาไซเตส ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

คำขอรับหนังสืออนุญาตประเภทต่าง ๆ
– แบบคำขอรับหนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบท้าย คลิก
– แบบคำขอรับหนังสืออนุญาตินำเข้า ส่งออก นำผ่าน พืชอนุรักษ์หรือซากพืชอนุรักษ์ คลิก
– แบบคำขอรับหนังสือรับรอง ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ คลิก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  
– แบบ พ.พ. 15 คำขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  คลิก
– แบบ พ.พ. 17 บัญชีแสดงจำนวนพืชอนุรักษ์ในรอบปีปฏิทิน คลิก
– แบบ พ.พ. 18 บัญชีเพิ่ม หรือลด จำนวนพืชอนุรักษ์ คลิก
– แบบ พ.พ. 19 คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  คลิก
– แบบ พ.พ. 20 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ คลิก
– แบบ พ.พ. 21 คำขอแก้ไขรายการใบสำคัญการขึ้นทะเบียน เพิ่ม ลด สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ คลิก
– ใบรับมอบพืชอนุรักษ์ คลิก
แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณา  
– แบบคำขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก
– แบบคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก
– แบบคำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก
– แบบคำขอ เพิ่ม ลด แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก
– แบบคำขอแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้กฤษณา คลิก
– แบบบัญชีแสดงจำนวนต้นกฤษณาที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีปฏิทิน และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ขอขึ้นทะเบียน คลิก
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนไม้ต้น  
– ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น
ตาม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
คลิก
– คำขอขึ้นทะเบียน และเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนไม้ต้น คลิก

แบบฟอร์มพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

ระเบียบการเข้าใช้พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ คลิก
– แบบ BK 01 Bangkok Herbarium permit Eng คลิก
– แบบ กวพ.01 แบบคำขอใช้บริการ คลิก
ระเบียบการรับตัวอย่างอ้างอิงงานวิจัย คลิก
– แบบ กวพ.02 แบบคำขอส่งตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในงานวิจัย คลิก
– แบบ กวพ.02.1 แบบรายการนำส่งตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงงานวิจัย คลิก
– แบบ กวพ.02.2 Label for herbarium sheet คลิก
– แบบ กวพ.02.3 แบบรับคำขอส่งตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง คลิก
ระเบียบการรับบริการตรวจสอบชนิดพรรณไม้ คลิก
– แบบ กวพ.03 แบบฟอร์มคำขอรับบริการตรวจสอบชนิดพันธุ์พืช BK คลิก
– แบบ กวพ.03.1 ใบรับคำขอนำส่งตัวอย่างสำหรับตรวจสอบชนิดพืช สำหรับเจ้าหน้าที่ คลิก
– แบบสำรวจความพึงพอใจ 2567 คลิก
– QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจ 2567 คลิก
Scroll to Top