แบบฟอร์มคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

แบบฟอร์มเอกสารเอกสาร
แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3)คลิกคลิก
แบบคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.7)wordpdf
แบบคำขออนูญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วงหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ทดลองหรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ.9)wordpdf
แบบบัญชีแสดงรายการขออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษา ทดลองหรือวิจัย์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา52 (ค.พ.10)wordpdf
แบบหนังสืออนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (ค.พ.11)wordpdf
แบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่ไปและพันธุ์พืชป่า (ค.พ.12)wordpdf
แบบคำขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.13)wordpdf
แบบคำขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.14)wordpdf
แบบคำขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (ค.พ.15)wordpdf
แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษาทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชนในทางการค้า ตามมาตรา 53wordpdf