อินโฟกราฟฟิกแสดงผลการดำเนินงาน

  1. แผนภูมิแสดงจำนวนคำขอและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (ตั้งแต่ปี 2546- 25 ธันวาคม 2562)  คลิก
  2. แผนภูมิแสดงจำนวนคำขอและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ แบ่งตามประเภทของผู้ยื่นคำขอ (ตั้งแต่ปี พฤศจิกายน 2546- 25 ธันวาคม 2562)  คลิก
  3. แผนภูมิแสดงจำนวนคำขอ แบ่งตามกลุ่มพืช (ตั้งแต่ปี พฤศจิกายน 2546- 25 ธันวาคม 2562)  คลิก
  4. แผนภูมิแสดงจำนวนคำขอ แบ่งตามกลุ่มพืชและประเภทขอผู้ยื่นคำขอ (ตั้งแต่ปี พฤศจิกายน 2546- 25 ธันวาคม 2562)  คลิก
  5. ตารางแสดงจำนวนหนังสือการขออนุญาตฯ และจัดทำข้อตกลงแบ่งตามประเภทผู้แจ้ง (ตั้งแต่ปี 2546- 25 ธันวาคม 2562) คลิก
  6. ตารางแสดงการรับแจ้ง การเก็บจัดหา รวบรวมพันธุ์พืช และแบบตอบรับการแจ้ง (ม. 53) แบ่งตามประเภทของผู้แจ้ง (ตั้งแต่ปี 2546- 25 ธันวาคม 2562) คลิก
  7. กราฟแสดงรายได้ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช (ตั้งแต่ปี 2547- 25 ธันวาคม 2562) คลิก