สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518