คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. วิธีการตรวจสอบราสาเหตุโรค Black spot ของส้มโอโดยเทคนิค PCR (0 ตอบ)
 2. การเฝ้าระวังการเกิดและการแพร่กระจายของรา Guignardia citricarpa สาเหตุโรคจุดดำของส้มโอ (0 ตอบ)
 3. การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก และพืชนำเข้า (0 ตอบ)
 4. จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (0 ตอบ)
 5. ศึกษาช่วงเวลาการพ่นสารป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์ของส้มโอให้มีประสิทธิภาพ (0 ตอบ)
 6. ศึกษาสายพันธุ์แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชเศรษ (0 ตอบ)
 7. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแบคทีเรีย Acidovorax avanae avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคผล (0 ตอบ)
 8. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เอ็นโดสปอร์ Bacillus subtilis ควบคุมโรคเหี่ยวของขิง (0 ตอบ)
 9. สาเหตุการเกิดและการป้องกันแก้ไขอาการจุดดาวกระจายบนผลส้มโอ (0 ตอบ)
 10. ศึกษาชนิด การเข้าทำลาย และการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในส้มโอ (0 ตอบ)
 11. การปรับใช้เทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (0 ตอบ)
 12. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 13. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชขององุ่นนำเข้าจากประเทศชิลี (0 ตอบ)
 14. อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus (0 ตอบ)
 15. อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ (0 ตอบ)
 16. เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดลำโพง มะขามและประคำดีควายกับหอยเชอรี่ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10