คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. สำรวจ รวบรวม และจำแนกรา Fusarium สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 3. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียว (0 ตอบ)
 4. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชี (0 ตอบ)
 5. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญของ กะเพราและโหระพา (0 ตอบ)
 6. การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเหลือง (0 ตอบ)
 7. อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในไม้ดอกสกุล Curcuma (ปทุมมาและกระเจียว) (0 ตอบ)
 8. การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับการนำเข้าแครอท (0 ตอบ)
 9. การป้องกันกำจัดโรคเน่าสีน้ำตาลของเห็ดนางรมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas (0 ตอบ)
 10. สำรวจ รวบรวม จำแนก และศึกษาพืชอาศัยของรา Sclerotium spp. สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 11. สำรวจ รวบรวม จำแนก และศึกษาพืชอาศัยของรา Sclerotium spp. สาเหตุโรคพืช (0 ตอบ)
 12. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของเชื้อรา Guignardia citricarpa สาเหตุโรคจุดดำของ ส้มโอ (0 ตอบ)
 13. การใช้ฟางข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดนางรม (0 ตอบ)
 14. การประเมินสายพันธุ์เห็ดต่งฝนเพื่อการใช้ประโยชน์ (0 ตอบ)
 15. ระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อหนอนใยผักจากพื้นที่ปลูกสำคัญ 3 แห่ง (0 ตอบ)
 16. การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของส้มโอโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา (0 ตอบ)
 17. ศึกษาโรคและการจัดการโรคกล้วยไม้สกุลสแปโตกลอททิสและสกุลแกมมะโตฟิลลัม (0 ตอบ)
 18. การบริหารศัตรูส้มโอแบบผสมผสาน (0 ตอบ)
 19. พัฒนาการผลิตไวรัส SeMNPV จากเซลล์เพาะเลี้ยงเป็นปริมาณมาก (0 ตอบ)
 20. การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ไวรัส NPV ของหนอนกระทู้หอมจากเซลล์เพาะเลี้ยง (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10