คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2552

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

หัวข้อ

 1. การป้องกันและควบคุมแมลงพาหะของเชื้อไวรัสในมันฝรั่ง (0 ตอบ)
 2. การสำรวจและจำแนกโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ PVS PVX และ PLRV (0 ตอบ)
 3. การตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Potyvirus (0 ตอบ)
 4. การเฝ้าระวังโรคไวรัสของกล้วยไม้ที่เกิดจากเชื้อ OFV, TRSV และ Potyvirus (0 ตอบ)
 5. การศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 6. ศึกษาผลของสารกำจัดศัตรูพืชต่อความอยู่รอดและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (0 ตอบ)
 7. การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสูตรผงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบ)
 8. การศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา และเขตการแพร่ระบาดของหนอนแมลงวันเซียริดแมลงศัตรูเห็ด (0 ตอบ)
 9. การใช้เหยื่อโปรตีนเพื่อป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่ (0 ตอบ)
 10. การศึกษาชนิดของแมลงวันผลไม้ ศัตรูธรรมชาติ และฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ที่สำคัญในชมพู (0 ตอบ)
 11. วิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนกำจัดแมลงวันผลไม้ในเงาะเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 12. วิจัยและพัฒนาสถานภาพการเป็นพืชอาศัยและวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนกำจัดแมลงวันผลไม้ (0 ตอบ)
 13. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง Sternochetus mangiferae ในมะม่วง (0 ตอบ)
 14. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วงในมะม่วง (0 ตอบ)
 15. ประสิทธิภาพน้ำมันปิโตรเลียม และสารฆ่าแมลงบางชนิดในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง (0 ตอบ)
 16. ประสิทธิภาพแบคทีเรีย ไวรัส และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในพริก (0 ตอบ)
 17. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ Contarinia maculipennis Felt (0 ตอบ)
 18. ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกระเจี๊ยบเขียว (0 ตอบ)
 19. การพัฒนาสูตรอาหารเทียมสำหรับเลี้ยงหนอนเพื่อผลิตเชื้อไวรัส เอ็น พี วี (0 ตอบ)
 20. การศึกษาประสิทธิภาพและกรรมวิธีการอบแห้งไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้ผัก (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10