คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หัวข้อ

 1. ศักยภาพของถั่วบราซิลคลุมดินเพื่อควบคุมวัชพืชในสับปะรด (0 ตอบ)
 2. การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium moniliform (0 ตอบ)
 3. การควบคุมโรคเน่าดำในกล้วยไม้ ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Phytophthora palmivora (Butl.) (0 ตอบ)
 4. การคัดเลือกและทดสอบเชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา Didymella bryoniae (0 ตอบ)
 5. ศักยภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมเพลี้ยแป้ง Dysmicoccus sp. (0 ตอบ)
 6. ศักยภาพของเชื้อราโรคแมลง (entomopathogenic fungi) ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ (0 ตอบ)
 7. ศักยภาพของราสาเหตุโรคแมลงบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula bigutt (0 ตอบ)
 8. การคัดแยกและศึกษาศักยภาพการก่อโรคในหนูศัตรูพืชของโปรโตซัวสกุล Isospora (0 ตอบ)
 9. การสำรวจและคัดเลือกเชื้อราสกุล Aspergillus ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช (0 ตอบ)
 10. สำรวจและศึกษาศักยภาพหอยน้ำสกุล Clea ในการเป็นตัวห้ำหอยน้ำศัตรูพืช (0 ตอบ)
 11. ศักยภาพของราสาเหตุโรคแมลงบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยอ่อนดำ Aphis craccivora (Koch) (0 ตอบ)
 12. การศึกษาสถานภาพของแมลงวันทอง Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 13. การศึกษาสถานภาพของไร Aceria guerreronis Keifer ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 14. การศึกษาสถานภาพของวัชพืช Polygonum aviculare L.และ Polygonum convolvulus L. (0 ตอบ)
 15. การศึกษาสถานภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน Meloidogyne chitwoodi และ M. fallax (0 ตอบ)
 16. การศึกษาสถานะภาพของเชื้อไวรัส Tomato black ring virus (ToBRV) และ ToRSV ของมะเขือเทศ (0 ตอบ)
 17. การศึกษาสถานภาพของรา Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis (Foe) ในประเทศไทย (0 ตอบ)
 18. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ด้วยการแช่น้ำร้อน (0 ตอบ)
 19. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera dorsalis (Hendel) ด้วยการแช่น้ำร้อน (0 ตอบ)
 20. การตรวจติดตามเชื้อ Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ที่ติดมากับหัวพันธุ์ม (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11