คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หัวข้อ

 1. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (0 ตอบ)
 2. วิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูด (0 ตอบ)
 3. พัฒนาคุณภาพการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช (0 ตอบ)
 4. ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชผักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก (0 ตอบ)
 5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง (0 ตอบ)
 6. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด (0 ตอบ)
 7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (0 ตอบ)
 8. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการที่เหมาะสมระดับชุมชน (0 ตอบ)
 9. ศึกษาสภาพการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตภาคใต้ตอนบน (0 ตอบ)
 10. การวิเคราะห์เศรษฐสังคมระบบการผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก (0 ตอบ)
 11. วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออก (0 ตอบ)
 12. การสารวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส (0 ตอบ)
 13. การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานในพื้นที่แปลงใหญ่ (0 ตอบ)
 14. ทดสอบศักยภาพของน้ำนมเจือจางในการควบคุมโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (0 ตอบ)
 15. การผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณท์เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในการกำจัดด้วงแรด (0 ตอบ)
 16. การสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส (0 ตอบ)
 17. การใช้ไวรัส NPV ร่วมกับสารฆ่าแมลงบางกลุ่มในการควบคุมหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua (0 ตอบ)
 18. การใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่ (0 ตอบ)
 19. การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ในการควบคุมหนอนห่อใบข้าว C. medinalis (0 ตอบ)
 20. วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงมวนเขียวดูดไข่ Cyrtorhinus lividipennis Reuter (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11