คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หัวข้อ

 1. การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดและชนิดของเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Thripinae ที่พบในกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 2. การจำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ศัตรูพืชในกลุ่ม Bactrocera dorsalis (Hendel) complex (0 ตอบ)
 3. ชีววิทยาของวัชพืช Asystasia gangetica (L.) T. Anderson (0 ตอบ)
 4. ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของลูกใต้ใบใบใหญ่ (Phyllanthus caroliniensis Walter) (0 ตอบ)
 5. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของหญ้าตีนกาใหญ่ (0 ตอบ)
 6. ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Curvularia eragrostidis และรา C. oryzae (0 ตอบ)
 7. ชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า (0 ตอบ)
 8. ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา (0 ตอบ)
 9. ชีววิทยา การแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยน้ำศัตรูพืช (0 ตอบ)
 10. ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis (0 ตอบ)
 11. ชีววิทยาและพลวัตประชากรของหอยศัตรูพืชสกุล Succinea (0 ตอบ)
 12. ชีววิทยาของไรแดงมันสำปะหลัง (cassava red mite); Oligonychus biharensis (Hirst) (0 ตอบ)
 13. ชีวประวัติและลักษณะทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งมะละกอ (0 ตอบ)
 14. การศึกษาและจำแนกโรค Leek yellow stripe virus (LYSV) ในกระเทียม (0 ตอบ)
 15. การทวนสอบแนวทางการจำแนกชนิดตัวอ่อนไส้เดือนฝอยรากปมระยะที่สองด้วยวิธีอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 16. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพันธุกรรมของแบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทย (0 ตอบ)
 17. การจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus ทางสัณฐานวิทยาในไม้ประดับส่งออก (0 ตอบ)
 18. การสำรวจ จำแนกและศึกษาอาการ chlorotic ringspot บนกล้วยไม้ Phalaenopsis (0 ตอบ)
 19. การจำแนกชนิดแบคทีเรียสาเหตุโรคใบแห้งของหอม (0 ตอบ)
 20. การจำแนกชนิดของราสกุล Curvularia และ Bipolaris (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11