คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

หัวข้อ

 1. ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของกกกระจุก (Cyperus entrerianus Boeckl.) (0 ตอบ)
 2. การสังเคราะห์เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในหน่อไม้ฝรั่ง (0 ตอบ)
 3. การทดสอบประสิทธิภาพของก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง N. nambi (Speg.) ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอย (0 ตอบ)
 4. การใช้ก้อนเชื้อเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (0 ตอบ)
 5. การผลิตขยายและการใช้แบคทีเรีย Pasteuria penetrans ไอโซเลตไทยในการควบคุมไส้เดือนฝอยราก (0 ตอบ)
 6. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดน้ำตาลของกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 7. การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าสีน้ำตาลของกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 8. การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรีย Bacillus subtilis ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนสพริก (0 ตอบ)
 9. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis ไอโซเลท 20W16 หรือ 20W33 (0 ตอบ)
 10. การพัฒนาวิธีการผลิตขยายแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) (0 ตอบ)
 11. เทคนิคการพ่นสารแบบต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย (0 ตอบ)
 12. เทคนิคการพ่นสารแบบต่างๆ ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม (0 ตอบ)
 13. การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส Nucleopolyhedrovirus (NPV) (0 ตอบ)
 14. ระดับความเป็นพิษของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema ชนิดต่างๆ ที่มีต่อหนอนผีเสื้อศัตร (0 ตอบ)
 15. การเพาะขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารสูตร (0 ตอบ)
 16. การพัฒนาวิธีการเก็บรักษา สารแขวนลอยสปอร์โรซีสต์ของ Sarcocystis singaporensis (0 ตอบ)
 17. การผลิตและการใช้ไรตัวห้ำ Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 18. การเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Cardiastethus exiguus Poppius (Hemiptera: Anthocoridae) (0 ตอบ)
 19. การใช้มวนเพชฌฆาตควบคุมหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดหวาน (0 ตอบ)
 20. ประสิทธิภาพสารสกัดพลู (Piper betle L.) เพื่อควบคุมวัชพืช (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11