คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การผลิตและรักษาสปอร์โรซีสต์คอคซิเดียนโปรโตซัว S. singaporensis เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อ (0 ตอบ)
 2. ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในเขตภาคใต้ของประเทศไทย (0 ตอบ)
 3. อนุกรมวิธานแมลงวันผลไม้สกุล Dacus (0 ตอบ)
 4. อนุกรมวิธานแมลงวันผลไม้ทองสกุล Bactrocera จากสารล่อแมลงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย (0 ตอบ)
 5. วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู (0 ตอบ)
 6. การคัดเลือกต้นตอที่ต้านทานหรือทนทานต่อโรคเหี่ยวและโรครากปมของฝรั่ง (0 ตอบ)
 7. สำรวจและประเมินความเสียหายที่เกิดจากโรครากปมของปทุมมาและกระเจียว (0 ตอบ)
 8. การพัฒนาโรงรมควันของสถาบันเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP (0 ตอบ)
 9. การผลิตและการใช้ไ รตัวห้ำ, Amblyseius spp. ควบคุมเพลี้ยไฟ (0 ตอบ)
 10. การใช้และอนุรักษ์ไรตัวห้ำ A. cinctus เพื่อควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ T. pacificus (0 ตอบ)
 11. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลมะละกอเพื่อการส่งอ (0 ตอบ)
 12. การจำแนกสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทยโดยเทคนิค PCR (0 ตอบ)
 13. ศึกษาชีววิทยาโปรโตซัวที่เข้าทำลายระบบการเลี้ยงหนอนกระทู้ผักเพื่อผลิตไวรัสและการควบคุม (0 ตอบ)
 14. การพัฒนาระบบตรวจสอบห้องปฏิบัติการเอกชนเพื่อการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร (0 ตอบ)
 15. ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์ชัยนาท 84-1 (0 ตอบ)
 16. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อยด้วยกรดนิวคลีอิกตัวตรวจ (0 ตอบ)
 17. การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจของมันสำปะหลังโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 18. การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อต้านทานโรคไวรัสใบด่างเหลืองโดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยา (0 ตอบ)
 19. โครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (0 ตอบ)
 20. การจัดทำมาตรฐานการประเมินไม้ยางพาราระดับแปลงเกษตรกร เพื่อนำสู่ระบบซื้อขายผ่านตลาดกลาง (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17