คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การศึกษาชนิดของโรคพืชเพื่อการส่งออกและพืชนำเข้า (0 ตอบ)
 2. วิจัยและพัฒนาการจัดการโรคมะเม่า (0 ตอบ)
 3. การศึกษาชนิดราไมโคไรซากล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์และใช้ประโยชน์ราในการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 4. อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรค (0 ตอบ)
 5. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน้ำค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis (0 ตอบ)
 6. การคัดเลือกเชื้อราเอ็นโดไฟท์เชื้อที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii (0 ตอบ)
 7. การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ DOA-WB4 แบบผงเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว (0 ตอบ)
 9. การจัดการโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum แบบผสมผสาน (0 ตอบ)
 10. การคัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์ Bacillus ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา P. parasitica (0 ตอบ)
 11. การทดสอบประสิทธิภาพ B. subtilis ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา A. brassicic (0 ตอบ)
 12. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่ (0 ตอบ)
 13. ศึกษาชนิดและการป้องกันกำจัดแมลงกำจัดศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Euphorbia (0 ตอบ)
 14. โรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองและการควบคุมโดยใช้สารปลอดภัย (0 ตอบ)
 15. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลลำไยเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 16. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 17. อนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller (0 ตอบ)
 18. อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus (0 ตอบ)
 19. อนุกรมวิธานของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 20. ความหลากชนิดของมดในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากและป่าธรรมชาติของจังหวัดตาก (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17