คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

หัวข้อ

 1. การใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง (0 ตอบ)
 2. การผลิตขยายพันธุ์แตนเบียน Anagyrus lopezi เพื่อควบคุมการระบาด ของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลั (0 ตอบ)
 3. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลีนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 4. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชีนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 5. การพัฒนาชุดตรวจสอบและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยในรากพืช (0 ตอบ)
 6. อนุกรมวิธานและชีววิทยาของไส้เดือนฝอยสกุล Radopholus (0 ตอบ)
 7. อนุกรมวิธานไส้เดือนฝอยสกุล Steinernema และ Heterorhabditis (0 ตอบ)
 8. พริกอินทรีย์ไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก (0 ตอบ)
 9. การพัฒนาน้ำหมักกระเทียมร่วมกันสมุนไพรอื่นเพื่อควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว (0 ตอบ)
 10. ศึกษาอัตราและระยะเวลาที่หมาะสมในการใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ B. subtilis (0 ตอบ)
 11. การควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ B. subtilis (0 ตอบ)
 12. ศึกษาปฏิกิริยาของทุเรียนพันธุ์ลูกผสมต่อเชื้อรา Phytopthora palmivora (0 ตอบ)
 13. ศักยภาพของเชื้อ Bacillus subtilis WD 20 ในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อควบคุมโรค (0 ตอบ)
 14. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 15. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการไว้ตออ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0 ตอบ)
 16. การตรวจติดตามเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) ที่ติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (0 ตอบ)
 17. การคัดเลือกสายพันธุ์มะละกอต้านทานไวรัสจุดวงแหวน Papaya ring spot virus สภาพเรือนทดลอง (0 ตอบ)
 18. การศึกษาพรรณไม้วงศ์ Balsaminaceae และGesneriaceae บริเวณเทือกเขาหินปูน (0 ตอบ)
 19. ความหลากชนิดและประชากรของหอยทากและทากในโรงเรือนปลูกพืช (0 ตอบ)
 20. ศึกษาความเป็นพิษและประสิทธิภาพของสบู่ดำ Jatropha curcus และมะคำดีควาย Sapidus emajina (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17