คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2563
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2563

หน้า: 1 2

หัวข้อ

 1. ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามมาตรฐาน มอก. 1428-2560 (0 ตอบ)
 2. สวพ.8 : 2021 วิจัยและพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง (0 ตอบ)
 3. วิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหาการผลิตทุเรียนภาคตะวันออกให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 4. ระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรองคุณภาพ/ใบผ่านด่านยางบนระบบ National Single Window (0 ตอบ)
 5. มุ่งมั่นงานบริการ & พัฒนางานวิจัยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (0 ตอบ)
 6. มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณีพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น (0 ตอบ)
 7. ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ดีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ สู้วิกฤตโควิด-19 (0 ตอบ)
 8. ผลงานวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (0 ตอบ)
 9. เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ปี 2564 (0 ตอบ)
 10. ผลงานเด่นของหน่วยงานที่ดำเนินการ ในปี 2564 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (0 ตอบ)
 11. เทคโนโลยีการผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือตอนบน (0 ตอบ)
 12. เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรสู่มือเกษตรกรอีสานล่าง (0 ตอบ)
 13. ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 (0 ตอบ)
 14. ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพ นวัตกรรมเพื่อความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย (0 ตอบ)
 15. งานวิจัยเด่นสถาบันวิจัยพืชสวน (0 ตอบ)
 16. การออกแบบและพัฒนาระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง นำเข้า ส่งออก นำผ่านพืช ผลผลิตพืช (0 ตอบ)
 17. การพัฒนาต้นแบบการผลิตขยายต้นพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทปลอดโรคกรีนนิ่ง (0 ตอบ)
 18. การพัฒนาชุดตรวจสอบธาตุอาหารรอง และเหล็กที่เป็นประโยชน์ในดิน เพื่อจัดการดินและปุ๋ย (0 ตอบ)
 19. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (0 ตอบ)
 20. การประกาศชนิดพืชเพิ่มเติมให้พันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (0 ตอบ)
หน้า: 1 2