คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2553
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2553

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

หัวข้อ

 1. การแก้ปัญหาไรดีดในพื้นที่เพาะเห็ดนางรมฮังการีภาคกลางของประเทศไทย (0 ตอบ)
 2. การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวมัสคาดีน [Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin] ในร (0 ตอบ)
 3. การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (0 ตอบ)
 4. ศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนวัชพืชงอกในมันเทศ (0 ตอบ)
 5. การจัดการวัชพืชในมะเขือเปราะ (0 ตอบ)
 6. การประเมินอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมกับยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง (0 ตอบ)
 7. วิเคราะห์ผลกระทบการตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคายต่อผู้เกี่ยวข้องต่อธุรกิจยาง (0 ตอบ)
 8. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตยางก้อนถ้วยที่ใช้ผลิตยางแท่ง (0 ตอบ)
 9. การให้บริการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชเศรษฐกิจส่งออกพื้นที่ภาคตะวันออก (0 ตอบ)
 10. ศึกษาความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในมะม่วง (0 ตอบ)
 11. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชและน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อยับยั้งการวางไข่แมลงวันผลไม้ (0 ตอบ)
 12. ศึกษาวัสดุคลุมดินที่มีผลต่อการควบคุมวัชพืชในกวาวเครือขาว (0 ตอบ)
 13. กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา (0 ตอบ)
 14. ประสิทธิภาพของสาร abamectin ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง (0 ตอบ)
 15. วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0 ตอบ)
 16. การศึกษาศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์คะน้านำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 17. การป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย Radopholus similis ในไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 18. สำรวจรวบรวมและศึกษาสายพันธุ์ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบ)
 19. ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง (0 ตอบ)
 20. ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไส้เดือนฝอย Radopholus similis ในไม้น้ำและไม้ดอกไม้ประดับ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21