คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคนิคการผลิตขยายไส้เเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
เทคนิคการผลิตขยายไส้เเดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาการผลิตไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่ทนอุณหภูมิสูง Steinernema riobrave ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่า การเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. riobrave ซึ่งทนอุณหภูมิสูงด้วยแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria melonella โดยวิธี paper bioassay ไส้เดือนฝอย S. riobrave เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ออกลูกหลานและพัฒนาเป็นไส้เดือนฝอยระยะเข้าทำลายแมลง (IJ) และเริ่มออกจากซากหนอนวันที่ 10 วัน ระยะเวลาในการเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย S. riobrave ด้วยหนอนกินรังผึ้ง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 - 18 วัน ได้ผลผลิตไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 200,000 ตัวต่อหนอน 1 ตัว มีประสิทธิภาพการเขาทำลายแมลงเมื่อทดสอบตามวิธีการของ Miller (1989) โดยหยดไส้เดือนฝอย 1 ตัว ต่อหนอนกินรังผึ้ง 1 ตัว ตรวจผลการทดลองที่ 48 ชั่วโมง พบว่า ไส้เดือนฝอยที่เลี้ยงด้วยหนอนกินรังผึ้ง มีคุณภาพ สามารถเข้าทำลายแมลงและทำให้แมลงตายเท่ากับ 40-41 %