คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ
วนาพร วงษ์นิคง, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาแมลงศัตรูที่สำคัญในพรรณไม้น้ำชนิด Anubias sp. และ Hygrophilla sp. ในแหล่งปลูกที่จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี พบแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายมีเพียงชนิดเดียว คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) ทำความเสียหายโดยดูดกินน้ำเลี้ยงที่บริเวณใต้ใบ และส่วนใหญ่พบในระยะใบเพสลาด ในไม้น้ำชนิด Anubias sp. พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวระบาดค่อนข้างรุนแรง และพบระบาดตลอดฤดูปลูก ในขณะที่ไม้น้ำชนิด Hygrophilla sp. พบการระบาดเพียงเล็กน้อย สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันแมลงศัตรูในพรรณไม้น้ำยังไม่สามารถดำเนินการทดสอบได้ เนื่องจากแปลงที่ทำการทดลองมีการระบาดของแมลงหวี่ขาวไม่เพียงพอ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาการปลูกไม้น้ำ และการทำการระบาดเทียมของแมลงหวี่ขาว เพื่อใช้ในการทดลองในปีถัดไป