คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด
คมสัน นครศรี, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย และนงลักษณ์ ปั้นลาย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การทดลองการจัดการวัชพืชโดยใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก และการวิเคราะห์ผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จังหวัดลพบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำมี 9 กรรมวิธี ประกอบด้วย การพ่นสารกำจัดวัชพืช fluazifop-butyl 15% W/V EC 15% EC สาร propaquisafop 10% W/V EC 10% EC สาร clethodim 24% W/V EC สาร fomesafen 25% W/V SL25% SL สาร imazapic 25% W/V SL 24% SL สาร pendimethalin 33% W/V EC 33% EC สาร alachlor 48% W/V EC 48 % EC อัตรา 30, 15, 48, 50, 12, 330 และ 300 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พบว่าการพ่นสาร imazapic 25% W/V SL อัตรา 12 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ สามารถก าจัดวัชพืชประเภทใบแคบและใบกว้างได้ดี และนานถึง 45 วันหลังพ่นสาร และสามารถลดน้ำหนักแห้งของวัชพืชลงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการไม่กำจัดวัชพืช และไม่พบการตกค้างของสารกำจัดวัชพืชทุกชนิดที่ทำการทดลองในผลผลิตถั่วเหลือง