คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากต่างประเทศ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์พริกนำเข้าจากต่างประเทศ
ชลธิชา รักใคร่, ศรีวิเศษ เกษสังข์, นงพร มาอยู่ดี, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, วานิช คำพานิช และโสภา พิศวงปราการ

พริกเป็นพืชในวงศ์ Solanaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum annuum L. ประเทศไทยมีการส่งออกและนำเข้าพริกในปี 2553 รวม 3,324.67 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 2,597.95 ล้านบาท และนำเข้า 726.72 ล้านบาท และในปี 2554-2555 นำเข้าเพื่อใช้ทำพันธุ์ปริมาณ 13,512 กิโลกรัม จากการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายพริก มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 230 ชนิด จัดเป็นแมลง 111 ชนิด ไร 6 ชนิด หอยและสัตวอื่นๆ 4 ชนิด วัชพืช 16 ชนิด ไสเดือนฝอย 17 ชนิด เชื้อรา 29 ชนิด แบคทีเรีย 20 ชนิด ไวรัส 27 ชนิด จากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าระหว่างเดือน มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554 จาก 9 ประเทศ ไดแก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และอินโดนีเซีย จำนวน 42 ตัวอย่าง ทำการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตนด้วยตาเปล่า (Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของวัชพืช และผลจากการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution plate method พบเชื้อรา Alternaria tenuis, Fusarium semitectum และ Streptomyces sp. แต่ไม่พบอาการผิดปกติที่ระยะเวลา 2 สัปดาห์ภายหลังการปลูกทดสอบ (Seedling symptom test) ในสถานกักพืชและศัตรูพืชที่ตรวจพบไม่จัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญด้านกักกันพืช