คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การคัดเลือกโคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
วีระพล  พลรักดี และปราณี กองเกิด
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

          โคลนอ้อยชุด 2549 มี 141 คู่ผสม มีต้นกล้า 38,125 ต้น แยกเป็นการผสมระหว่างอ้อยกับอ้อย 108 คู่ผสม ต้นกล้า 26,859 ต้น และการผสมระหว่างอ้อยกับพง 33 คู่ผสม ต้นกล้า 11,266 ต้น ในการคัดเลือกขั้นที่ 1 (ลูกอ้อย) คู่ผสมระหว่างอ้อยกับอ้อย คัดเลือกไว้ 868 ต้น จาก 85 คู่ผสม การคัดเลือกขั้นที่ 2 คัดเลือกไว้ 81โคลน จาก 39 คู่ผสม ลูกผสมระหว่างอ้อยกับพง ในขั้นที่ 1 คัดเลือกไว้ 259 ต้น จาก 28 คู่ผสม ในขั้นที่ 2 คัดเลือกไว้ 16 โคลน จาก 8 คู่ผสม ลูกอ้อยที่คัดเลือกไว้ จะนำไปปลูกประเมินผลผลิตขั้นการเปรียบเทียบเบื้องต้นต่อไป