คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น : อ้อยตอ 2
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น : อ้อยตอ 2
วาสนา  วันดี, อุดม  เลียบวัน, อดิศักดิ์  คำนวณศิลป์, สุจิตรา  พิกุลทอง และเบ็ญจมาตร  รัศมีรณชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          วางแผนการทดลองแบบ Split plot Design มี 3 ซ้ำ Main plot คือ โคลนอ้อย 7 โคลน (02-2-194,  02-2-226, 02-2-483, 91-2-527, 03-2-058, 03-2-395, 94-2-254) Sub plot คือปุ๋ยเคมี 5 อัตรา (0-0-0, 12-0-0, 12-12-12, 24-12-12, 24-0-0) ดำเนินการอ้อยปลูกในเดือนมีนาคม 2552 - มีนาคม 2553, อ้อยตอ 1 ในเดือนมีนาคม 2553 - มีนาคม 2554 และอ้อยตอ 2 ในเดือนมีนาคม 2554 - มีนาคม 2555 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ขนาดแปลงทดลองย่อย 6.5 x 7.0 เมตร  ระยะปลูก 1.30 x 0.50 เมตร ปุ๋ยไนโตรเจนแบ่งใส่ตามกรรมวิธี 2 ครั้ง คือหลังปลูก 2 และ 3 เดือน ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใส่ครั้งเดียว คือหลังปลูก 2 เดือน ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ให้น้ำและดายหญ้าตามความจำเป็น  ผลการทดลองในอ้อยตอ 1 พบว่า โคลนอ้อย 03-2-395 ให้ผลผลิตสูงสุด 21.0 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ โคลนอ้อย 91-2-527, 02-2-483, 02-2-226, 94-2-254, 02-2-194, และ 03-2-058 ให้ผลผลิต 20.4, 19.7, 15.9, 15.5, 15.5 และ 9.4 ตันต่อไร่ ตามลำดับ โคลนอ้อยที่ให้ CCS สูงสุด คือ 02-2-483 เท่ากับ 10.61 รองลงมาคือ โคลนอ้อย 03-2-058, 02-2-226, 02-2-194, 03-2-395, 94-2-254 และ 91-2-527 เท่ากับ 10.40, 10.16, 9.12, 8.94, 7.81 และ 7.74 ตามลำดับ เมื่อคำนวณผลผลิตน้ำตาลต่อไร่พบว่า โคลนอ้อย 02-2-483 ให้ผลผลิตน้ำตาลต่อไร่สูงสุด 2.08 ตันต่อไร่  รองลงมาคือ โคลนอ้อย 03-2-395, 91-2-527, 02-2-226, 02-2-194, 94-2-254 และ 03-2-058 เท่ากับ 1.88, 1.63, 1.63, 1.45, 1.25 และ 0.97 ตันต่อไร่ ตามลำดับ ผลการทดลองในอ้อยตอ 2 พบว่า 03-2-395 ให้ผลผลิตสูงสุด 22.7 ตันต่อไร่  รองลงมาคือ โคลนอ้อย 02-2-483,  02-2-194,  91-2-527,  02-2-226,  94-2-254 และ  03-2-058 ให้ผลผลิต  19.7, 16.4, 16.2, 15.9, 12.6 และ 10.0 ตันต่อไร่ ตามลำดับ โคลนอ้อยที่ให้ CCS สูงสุด คือ 03-2-058 เท่ากับ 15.49 รองลงมาคือ โคลนอ้อย 02-2-483, 02-2-226, 02-2-194, 94-2-254, 03-2-395, และ 91-2-527 เท่ากับ 14.20, 14.16, 13.81, 13.66, 13.36 และ 13.15 ตามลำดับ เมื่อคำนวณผลผลิตน้ำตาลต่อไร่พบว่า โคลนอ้อย 03-2-395 ให้ผลผลิตน้ำตาลต่อไร่สูงสุด 3.03 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ โคลนอ้อย 02-2-483, 02-2-194, 91-2-527, 03-2-058,  94-2-254  และ 02-2-226 เท่ากับ 2.75, 2.26, 2.12, 1.74, 1.71 และ 1.68 ตันต่อไร่ ตามลำดับ