คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta sinuata (Stephens)
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 การทดลองที่ 1. ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของด้วงหมัดผักแถบลายเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการด้วงหมัดผักที่เหมาะสม โดยการเก็บตัวอย่างหนอนด้วงหมัดผักซึ่งทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างด้วงหมัดผักจากแปลงเกษตรกร อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี นำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการโดยใช้กวางตุ้งเป็นพืชอาหาร พบ ระยะไข่เฉลี่ย 3 วัน ระยะหนอน 9 - 12 วัน ระยะก่อนเข้ดักแด้ใช้เวลา 1 วัน ระยะดักแด้นำ 6 - 9 วัน รวมเวลาที่ใช้ตลอดช่วงชีวิตจากระยะไข่จนเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 19 - 25 วัน การทดลองที่ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. riobrave ในการเข้ทำลายตัวเต็มวัยด้วงหมัดผัก วางแผนการทดลองแบบ CRD 10 ซ้ำ มี 3 กรรมวิธี คือ ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 2,000, 10,000 และ 20,000 ตัว พบว่า ไส้เดือนฝอย S. riobrave ทุกอัตราความเข้มข้นมีประสิทธิภาพทำให้ด้วงหมัดผักตายเท่ากับ 13 - 80 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 2 - 5 วัน โดยไส้เดือนฝอยอัตรา 20,000 ตัว ทำให้ด้วงหมัดผักตายสูงสุดและมีความแตกต่างทางสถิติกับไส้เดือนฝอยทุกอัตราความเข้มข้น การทดลองที่ 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinenema riobrave ในการเข้ำทำลายตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักที่อุณหภูมิ 25 และ 30 องศาเซลเซียส ดำเนินการทดลองด้วยวิธี paper bioassay วางแผนการทดลองแบบ (CRD) มี 10 ซ้ำละ 10 ตัว จำนวน 6 กรรมวิธี คือ ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตราความเข้มข้น 0, 500, 1,000, 2,000, 4,000 และ 8,000 ตัวในน้ำ 500 ไมโครลิตร พบว่า ที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ไส้เดือนฝอย S. riobrave ทุกความเข้มข้น มีประสิทธิภาพทำให้ด้วงหมัดผักตายเท่ากับ 2 - 80 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ด้วงหมัดผักตายเท่ากับ 2 - 57 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 2 - 5 วัน ตามลำดับ