คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่นและศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่น (Marsilea) และศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจ รวบรวม ผักแว่นในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 40 ตัวอย่าง แต่มีเพียง 2 ตัวอย่าง ที่สามารถระบุชนิดได้ทันที คือ ชนิด Marsilea scalaripes D.M. Johnson และ M. crenata C.Presl นอกนั้นต้องนำมาศึกษาต่อที่กลุ่มวิจัยวัชพืช